Інформація для партнерів

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Який склад наглядової ради (за наявності)? (осіб) Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0 членів наглядової ради – акціонерів членів наглядової ради – представників акціонерів 0 членів наглядової ради – незалежних директорів членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій членів наглядової ради…

Детальніше

VII. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів* чергові Позачергові X Дата проведення 28.03.2017 Кворум зборів** 83.19 Опис Порядок денний (Перелiк питань поставлених на голосування) 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборiв…

Детальніше

 Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 10.04.2018 (дата)  Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство…

Детальніше

 03 квітня 2018 року на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «Алюмаш» було прийняте рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини…

Детальніше

На рiчних загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Днiпровський завод “Алюмаш”, якi вiдбулись 03 квiтня 2018 року, було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства за 2017 рiк. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 09 травня 2018р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення…

Детальніше

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 03 квітня 2018 р. (Протокол № 35 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш» від 03 квітня 2018 р.) припинено повноваження Ревiзора ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш» Подолянчик Ганни Сергіївни у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних…

Детальніше

 Станом на 28 березня 2018 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ», які відбудуться 03 квітня 2018 року, загальна кількість акцій складає 1553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих…

Детальніше

 Станом на 28 березня 2018 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ», які відбудуться 03 квітня 2018 року, загальна кількість акцій складає 1553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих…

Детальніше

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 квітня 2018 року о 11:00 годині, за адресою: Україна, місто Дніпро, вул. Берегова, 139, зал засідань.  Реєстрація учасників буде здійснюватись з 10-30 годин до 10-55 годин в день та за місцем проведення зборів. Дата…

Детальніше

2017

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці…

Детальніше

VII. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів* чергові позачергові X Дата проведення 29.03.2016 Кворум зборів** 85.7695 Опис Порядок денний (Перелiк питань поставлених на голосування) 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2015 роцi. 3. Звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки дiяльностi Директора…

Детальніше

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 11.04.2017 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік I. Загальні відомості Повне…

Детальніше

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента І. Загальні відомості Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»Код за ЄДРПОУ: 19151204Місцезнаходження: 49021, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, буд. 139Міжміський код, телефон та факс: тел. (0562) 32-55-11, факс (0562) 32-55-11Електронна поштова адреса: dzigovska@gmail.comАдреса сторінки в…

Детальніше

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента І. Загальні відомості Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»Код за ЄДРПОУ: 19151204Місцезнаходження: 49021, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, буд. 139Міжміський код, телефон та факс: тел. (0562) 32-55-11, факс (0562) 32-55-11Електронна поштова адреса: dzigovska@gmail.comАдреса сторінки в…

Детальніше

Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»! (код ЄДРПОУ 19151204, місцезнаходження: 49021, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 березня 2017 року об 11:00 годині, за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань. Реєстрація…

Детальніше

2016

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій…

Детальніше

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 07.04.2016 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік I. Загальні відомості Повне…

Детальніше

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139 Шановні акціонери! Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 29 березня 2016 року о 11.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбудуться чергові Загальні…

Детальніше

2015

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду…

Детальніше

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 22.04.2015 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості Повне…

Детальніше

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139 Шановні акціонери! Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 28 квітня 2015 року о 10.00 годині за адре-сою: м. Дніпропетровськ,…

Детальніше

2014

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 22.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості Повне…

Детальніше

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139 Шановні акціонери! Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 29 квітня 2014 року о 10.00 годині за адре-сою: м. Дніпропетровськ,…

Детальніше

2013

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаНайменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника Прізвище, ім’я, по батькові фізичної…

Детальніше

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 19.04.2013 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік Загальні відомості 1.1. Повне…

Детальніше

Шановні акціонери! Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 16 квітня 2013 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 16 квітня 2013 року з 09.30 год.

Детальніше

2012

Титульный листЗмістОсновні відомості про емітентаІнформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*Інформація про органи управління емітентаІнформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)Інформація про чисельність працівників та оплату їх праціІнформація про посадових осіб емітентаІнформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаІнформація про осіб,…

Детальніше

Шановні акціонери! Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 19 квітня 2012 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 19 квітня 2012 року з 09.30 год.

Детальніше