Інформація для партнерів

2021

Тутта Ларсен (настоящее имя Татьяна Романенко) зарегистрировала 3 апреля 2012 года в Роспатенте бренд “Тутта Ларсен”. Однако финская компания подала возражение на регистрацию бренда “Тутта Ларсен” по 25-му классу (одежда) Международной классификацией товаров и услуг. Основные объекты авторских прав: книги, фильмы, музыкальные произведения, произведения живописи и дизайна, фотографии и…

Детальніше

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва КОДИДата (рік, місяць, число) 2021.01.01ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш”за ЄДРПОУ 19151204ТериторіяДніпропетровська область, Амур-Нижньоднiпровський р-нза КОАТУУ 1210136300Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне товариствоза КОПФГ 230Вид економічної діяльностіВиробництво алюмініюза КВЕД 24.42Середня кількість працівників, осіб: 158Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знакомАдреса, телефон: 49021, Дніпропетровська обл., Амур-Нiжньоднiпровський р-н, м. Днiпро, вул. Берегова, буд.

Детальніше

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.Ревiзор доповiдає про результати проведених ним…

Детальніше

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? Так НіРеорганізація XДодатковий випуск акцій XУнесення змін до статуту XПрийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства XПрийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства XОбрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради XОбрання або припинення повноважень членів виконавчого органу XОбрання…

Детальніше

XI. Опис бізнесуЗміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодівЗмiн в органiзацiйнiй структурi товариства вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалось. Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,…

Детальніше

Титульний аркуш (дата реєстрації емітентом електронного документа) (вихідний реєстраційний номер електронного документа)               Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції…

Детальніше

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) (дата реєстрації емітентом електронного документа) (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,…

Детальніше

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) (дата реєстрації емітентом електронного документа) (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,…

Детальніше

які мають право на участь у загальних зборах.Загальна кількість акцій – 1553 (Одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій.Голосуючих акцій – 1553 (Одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій.

Детальніше

 Шановний акціонер.  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»! (код ЄДРПОУ 19151204, місцезнаходження: 49021, м. Дніпро, вул. Берегова, 139)  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2021 року о 11:00 годині, за адресою: Україна, місто Дніпро, вул. Берегова, 139, зал засідань.

Детальніше

Станом на 12 березня 2021 року – дату складання переліку акціонерів для письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ», які відбудуться 27 квітня 2021 року, загальна кількість акцій складає 1553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій складає…

Детальніше

2020

 26 червня 2020 року на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства “Днiпровський завод “Алюмаш” було прийняте рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якi можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини…

Детальніше

Станом на 22 червня  2020 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ», які відбудуться 26 червня 2020 року, загальна кількість акцій складає 1553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих…

Детальніше

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»! (код ЄДРПОУ 19151204, місцезнаходження: 49021, м. Дніпро, вул. Берегова, 139).  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 червня 2020 року о 11:00 годині, за адресою: Україна, місто Дніпро, вул. Берегова, 139, зал засідань. Реєстрація учасників…

Детальніше

Станом на 12 травня 2020 року – дату складання переліку акціонерів для письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ», які відбудуться 26 червня 2020 року, загальна кількість акцій складає 1553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій складає…

Детальніше

Станом на 12 травня 2020 року – дату складання переліку акціонерів для письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ», які відбудуться 26 червня 2020 року, загальна кількість акцій складає 1553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій складає…

Детальніше

 ІІІ. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 0630743. Дата проведення державної реєстрації 04.07.19974. Територія (область) Дніпропетровська обл.5. Статутний капітал (грн) 19949993,36. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 07.

Детальніше

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)…

Детальніше

Станом на 27 лютого 2020 року – дату складання переліку акціонерів для письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ», які відбудуться 17 квітня 2020 року, загальна кількість акцій складає 1553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій складає…

Детальніше

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»! (код ЄДРПОУ 19151204, місцезнаходження: 49021, м. Дніпро, вул. Берегова, 139)  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2020 року о 11:00 годині, за адресою: Україна, місто Дніпро, вул. Берегова, 139, зал засідань. Реєстрація учасників…

Детальніше

2019

 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік (частина 4)  Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 2270 ( 27 ) ( 21 ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті…

Детальніше

 При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзор перевiряє, зокрема, такi питання: 1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства;2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;3) своєчаснiсть та правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;4) дотримання Директором наданих…

Детальніше

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Основною метою дiяльностi Товариства є задоволення суспiльних потреб у продукцiї виробничо-технiчного призначення, товарах народного споживання, роботах, послугах, а також отримання прибутку i задоволення на його основi соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв. Предметом дiяльностi Товариства є виробництво…

Детальніше

 Титульний аркуш 24.04.2019 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 02 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого…

Детальніше

09 квітня 2019 року на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «Алюмаш» було прийняте рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини…

Детальніше

Станом на 03 квітня 2019 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ», які відбудуться 09 квітня 2019 року, загальна кількість акцій складає 1553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих…

Детальніше

 Станом на 20 лютого 2019 року – дату складання переліку акціонерів для письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ», які відбудуться 09 квітня 2019 року, загальна кількість акцій складає 1553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій складає…

Детальніше

2018

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Який склад наглядової ради (за наявності)? (осіб) Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0 членів наглядової ради – акціонерів членів наглядової ради – представників акціонерів 0 членів наглядової ради – незалежних директорів членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій членів наглядової ради…

Детальніше

VII. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів* чергові Позачергові X Дата проведення 28.03.2017 Кворум зборів** 83.19 Опис Порядок денний (Перелiк питань поставлених на голосування) 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборiв…

Детальніше

 Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 10.04.2018 (дата)  Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство…

Детальніше

 03 квітня 2018 року на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «Алюмаш» було прийняте рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини…

Детальніше

На рiчних загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Днiпровський завод “Алюмаш”, якi вiдбулись 03 квiтня 2018 року, було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства за 2017 рiк. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 09 травня 2018р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення…

Детальніше

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 03 квітня 2018 р. (Протокол № 35 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш» від 03 квітня 2018 р.) припинено повноваження Ревiзора ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш» Подолянчик Ганни Сергіївни у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних…

Детальніше

 Станом на 28 березня 2018 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ», які відбудуться 03 квітня 2018 року, загальна кількість акцій складає 1553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих…

Детальніше

 Станом на 28 березня 2018 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ», які відбудуться 03 квітня 2018 року, загальна кількість акцій складає 1553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих…

Детальніше

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 квітня 2018 року о 11:00 годині, за адресою: Україна, місто Дніпро, вул. Берегова, 139, зал засідань.  Реєстрація учасників буде здійснюватись з 10-30 годин до 10-55 годин в день та за місцем проведення зборів. Дата…

Детальніше

2017

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці…

Детальніше

VII. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів* чергові позачергові X Дата проведення 29.03.2016 Кворум зборів** 85.7695 Опис Порядок денний (Перелiк питань поставлених на голосування) 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2015 роцi. 3. Звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки дiяльностi Директора…

Детальніше

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 11.04.2017 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік I. Загальні відомості Повне…

Детальніше

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента І. Загальні відомості Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»Код за ЄДРПОУ: 19151204Місцезнаходження: 49021, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, буд. 139Міжміський код, телефон та факс: тел. (0562) 32-55-11, факс (0562) 32-55-11Електронна поштова адреса: dzigovska@gmail.comАдреса сторінки в…

Детальніше

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента І. Загальні відомості Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»Код за ЄДРПОУ: 19151204Місцезнаходження: 49021, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, буд. 139Міжміський код, телефон та факс: тел. (0562) 32-55-11, факс (0562) 32-55-11Електронна поштова адреса: dzigovska@gmail.comАдреса сторінки в…

Детальніше

Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»! (код ЄДРПОУ 19151204, місцезнаходження: 49021, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 березня 2017 року об 11:00 годині, за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань. Реєстрація…

Детальніше

2016

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій…

Детальніше

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 07.04.2016 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік I. Загальні відомості Повне…

Детальніше

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139 Шановні акціонери! Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 29 березня 2016 року о 11.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбудуться чергові Загальні…

Детальніше

2015

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду…

Детальніше

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 22.04.2015 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості Повне…

Детальніше

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139 Шановні акціонери! Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 28 квітня 2015 року о 10.00 годині за адре-сою: м. Дніпропетровськ,…

Детальніше

2014

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 22.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості Повне…

Детальніше

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139 Шановні акціонери! Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 29 квітня 2014 року о 10.00 годині за адре-сою: м. Дніпропетровськ,…

Детальніше

2013

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаНайменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника Прізвище, ім’я, по батькові фізичної…

Детальніше

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 19.04.2013 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік Загальні відомості 1.1. Повне…

Детальніше

Шановні акціонери! Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 16 квітня 2013 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 16 квітня 2013 року з 09.30 год.

Детальніше

2012

Титульный листЗмістОсновні відомості про емітентаІнформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*Інформація про органи управління емітентаІнформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)Інформація про чисельність працівників та оплату їх праціІнформація про посадових осіб емітентаІнформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаІнформація про осіб,…

Детальніше

Шановні акціонери! Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 19 квітня 2012 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 19 квітня 2012 року з 09.30 год.

Детальніше