ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139

Шановні акціонери!

Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 29 квітня 2014 року о 10.00 годині за адре-сою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 29 квітня 2014 року з 09.30 год. до 09.45 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 23.04.2014 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році.
  3. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати перевірки діяльності Директора у 2013 році.
  4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік, розподілу прибутку за 2013 рік.
  5. Про виплату дивідендів за 2013 рік.
  6. Прийняття рішення про вчинення товариством значних правочинів. Основнi показники фiнансово-господарскої дiяльностi Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» (тис.грн.) Найменування показника Перiод 2013 рік 2012 рiк Усього активів 31384 35366 Основні засоби 16672 18056 Довгострокові фінансові інвестіції 13 13 Запаси 7896 10651 Сумарна дебіторська заборгованість 3492 2711 Грошові кошти та їх еквiваленти 2554 2383 Нерозподiлений прибуток 9255 9744 Властий капiтал 30324 30734 Статутний капiтал 19950 19950 Довгостроковi зобов’язання – – Поточнi зобов’язання 1060 4632 Чистий прибуток (збиток) 1594 4834 Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1553 1553 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) – – Загальна сума коштiв, витрачених на викуп акцiй, протягом року – – Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осіб) 160 168 Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 29 квітня 2014 року з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.30 год. (Обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа –Дзиговська Ольга Василівна – Головний бухгалтер Товариства. 29 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Довідки за телефоном: (0562) 32-55-11 Директор ПрАТ “Дніпровський завод “АЛЮМАШ” Данченко О.В.