ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139

Шановні акціонери!

Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 28 квітня 2015 року о 10.00 годині за адре-сою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 28 квітня 2015 року з 09.30 год. до 09.45 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 22.04.2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.
  3. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати перевірки діяльності Директора у 2014 році.
  4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік, розподілу прибутку за 2014 рік.
  5. Про виплату дивідендів за 2014 рік.
  6. Прийняття рішення про вчинення товариством значних правочинів. Основнi показники фiнансово-господарскої дiяльностi Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» (тис.грн.) Найменування показника Перiод 2014 рік 2013 рiк Усього активів 36397 31384 Основні засоби 15214 16672 Довгострокові фінансові інвестіції 13 13 Запаси 11100 7896 Сумарна дебіторська заборгованість 5518 3492 Грошові кошти та їх еквiваленти 3061 2554 Нерозподiлений прибуток 8777 9255 Властий капiтал 29858 30324 Статутний капiтал 19950 19950 Довгостроковi зобов’язання – – Поточнi зобов’язання 6539 1060 Чистий прибуток (збиток) 234 1594 Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1553 1553 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) – – Загальна сума коштiв, витрачених на викуп акцiй, протягом року – – Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осіб) 135 160 Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 28 квітня 2015 року з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139 Шановні акціонери! Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 28 квітня 2015 року о 10.00 годині за адре-сою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 28 квітня 2015 року з 09.30 год. до 09.45 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 22.04.2015 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році. 3. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати перевірки діяльності Директора у 2014 році. 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік, розподілу прибутку за 2014 рік. 5. Про виплату дивідендів за 2014 рік. 6. Прийняття рішення про вчинення товариством значних правочинів. Основнi показники фiнансово-господарскої дiяльностi Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» (тис.грн.) Найменування показника Перiод 2014 рік 2013 рiк Усього активів 36397 31384 Основні засоби 15214 16672 Довгострокові фінансові інвестіції 13 13 Запаси 11100 7896 Сумарна дебіторська заборгованість 5518 3492 Грошові кошти та їх еквiваленти 3061 2554 Нерозподiлений прибуток 8777 9255 Властий капiтал 29858 30324 Статутний капiтал 19950 19950 Довгостроковi зобов’язання – – Поточнi зобов’язання 6539 1060 Чистий прибуток (збиток) 234 1594 Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1553 1553 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) – – Загальна сума коштiв, витрачених на викуп акцiй, протягом року – – Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осіб) 135 160 Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 28 квітня 2015 року з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.30 год. (Обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа –Дзиговська Ольга Василівна – Головний бухгалтер Товариства. 28 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Довідки за телефоном: (0562) 32-55-11 Директор ПрАТ “Дніпровський завод “АЛЮМАШ” Данченко О.В. 17.30 год. (Обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа –Дзиговська Ольга Василівна – Головний бухгалтер Товариства. 28 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Довідки за телефоном: (0562) 32-55-11 Директор ПрАТ “Дніпровський завод “АЛЮМАШ” Данченко О.В