ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139

Шановні акціонери!

Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 29 березня 2016 року о 11.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 29 березня 2016 року з 10.30 год. до 10.45 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 23.03.2016 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році.
  3. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати перевірки діяльності Директора у 2015 році.
  4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, розподілу прибутку за 2015 рік.
  5. Про виплату дивідендів за 2015 рік.
  6. Прийняття рішення про вчинення товариством значних правочинів. Основнi показники фiнансово-господарскої дiяльностi Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» (тис.грн.) Найменування показника Перiод 2015 рік 2014 рiк Усього активів 4590 36397 Основні засоби 13921 15214 Довгострокові фінансові інвестіції – 13 Запаси 23029 11100 Сумарна дебіторська заборгованість 2612 5518 Грошові кошти та їх еквiваленти 4601 3061 Нерозподiлений прибуток 19040 8777 Властий капiтал 40661 29858 Статутний капiтал 19950 19950 Довгостроковi зобов’язання – – Поточнi зобов’язання 5319 6539 Чистий прибуток (збиток) 10803 234 Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1553 1553 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) – – Загальна сума коштiв, витрачених на викуп акцiй, протягом року – – Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осіб) 131 135 Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 29 березня 2016 року з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.30 год. (Обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа –Дзиговська Ольга Василівна – Головний бухгалтер Товариства. 29 березня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Довідки за телефоном: (0562) 32-55-11 Директор ПрАТ “Дніпровський завод “АЛЮМАШ” Данченко О.В.