ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»! (код ЄДРПОУ 19151204, місцезнаходження: 49021, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 березня 2017 року об 11:00 годині, за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань.

Реєстрація учасників буде здійснюватись з 10-30 годин до 10-55 годин в день та за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 24 березня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень згідно з порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів. Проект рішення: 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Данченко Юрій Валентинович – Голова лічильної комісії; Науменко Юрій Олександрович – Секретар лічильної комісії. 1.2. Обрати Голову та секретаря Зборів в наступному складі: Данченко Олег Валентинович – Голова зборів; Дзиговська Ольга Василівна – Секретар зборів 1.3.Визначити наступний порядок голосування та регламент Загальних зборів:
  1.3.1. Затвердити наступний порядок голосування Зборів:
 2. Порядок голосування на зборах – з усіх питань порядку денного голосування проводити з використанням бюлетенів для голосування.
 3. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.
 4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі якщо на ньому відсутній підпис акціонера.
 5. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
 6. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.
 7. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного. 7. З усіх питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
  1.3.2. Затвердити наступний регламент Зборів:
 8. Збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
 9. На зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
 10. Час для виступів на Зборах: – доповідь з другого питання – до 20 хв.; – доповідь з третього питання – до 20 хв.; – доповідь з четвертого питання – до 20 хв.; – доповідь з п’ятого питання – до 15 хв.; – доповідь з шостого питання – до 15 хв.; – виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні – до 5 хвилин; – повторні виступи з одного питання і зауваження – до 5 хв.
 11. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва до 5 хв. для підрахунку результатів голосування.
 12. Голова Зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
 13. Учасник Зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.
 14. Учасник Зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
 15. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
 16. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.
 17. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2016 році та визнати його задовільним.
 18. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати перевірки діяльності Директора у 2016 році та визнати їх задовільними.
 19. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та розподілу прибутку за 2016 рік. Проект рішення: 4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік у наступному складі: – баланс підприємства (форма № 1) станом на 31 грудня 2016 року; – звіт про фінансові результати за 2016 рік (форма № 2); – звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (форма № 3); – звіт про власний капітал за 2016 рік (форма № 4); – примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік (форма № 5); 4.2. Прибуток отриманий за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства в 2016 році розподілити наступним чином: – резервний фонд – 5%( 189270,00грн.) – фонд виплати дивідендів – 95% ( 3596159,19грн.)
 20. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік та затвердження розміру річних дивідендів. Проект рішення: Згідно з річною фінансовою звітністю Товариства за 2015 рік ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» має нерозподілений прибуток за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства в 2015 році у розмірі 7763196,36грн. Здійснити виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку 2015 року у розмірі 1062840,81грн. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства з розрахунку 3000,00 грн.(Три тисячі гривень 00 коп.) на одну просту іменну акцію ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ». Затвердити рішення про виплату дивідендів за 2016 рік на загальну суму 4659000,00 грн.(Чотири мільйона п’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок). Початок виплати дивідендів – 14 квітня 2017 року. Закінчення виплати дивідендів 29 вересня 2017року включно. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів за простими іменними акціями здійснюється відповідно до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на 10 квітня 2017року. Виплата Товариством дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановлені Загальними зборами акціонерів товариства, шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки).
  У разі повернення Товариству коштів, переказаних на виплату дивідендів акціонеру, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному діючим законодавством.
  У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. Замовити у депозитарії ПАО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 10 квітня 2017 року. Протягом 10 календарних днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів проінформувати акціонерів Товариства в про вищенаведене рішення шляхом надіслання повідомлень рекомендованим листом на поштову адресу акціонера згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-ту годину 22 березня 2017 року. 6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів. Проект рішення: Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значного правочину по реалізації готової продукції на граничну сукупну вартість 90000000,00грн.( Дев’яносто мільйонів гривень) та по закупівлі сировини та матеріалів на граничну сукупну вартість 80000000,00 грн.( Вісімдесят мільйонів гривень). Участь у річних загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так і їх представники. Документи для встановлення особи під час реєстрації: Для реєстрації акціонерам Товариства – фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу. Для акціонерів – юридичних осіб та їх представників – виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, чинна на дату проведення зборів, та документи, що посвідчують правомочність представника. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) Найменування показника період 2016р. 2015р. Усього активів 52937 45980 Основні засоби 13340 13921 Довгострокові фінансові інвестиції – – Запаси 30223 23029 Сумарна дебіторська заборгованість 2855 3202 Грошові кошти та їх еквіваленти 4727 4601 Нерозподілений прибуток (збиток) 20136 19040 Власний капітал 41946 40661 Статутний капітал 19950 19950 Довгострокові зобов’язання – – Поточні зобов’язання 10991 5319 Чистий прибуток (збиток) 3785 10803 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1553 1553 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – – Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – – Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 132 131 Особисто з документами (матеріалами) з питань порядку денного можна ознайомитись у робочі дні з 10-00 до 13-00 за адресою: Україна, 49021, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, кабінет директора. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та виписку з рахунку в цінних паперах, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. В день проведення річних загальних зборів з документами (матеріалами) з питань порядку денного можна ознайомитись у місці проведення зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів – директор Данченко Олег Валентинович. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: Україна, 49021, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.alumash.com. Довідки за телефоном: (056)32-55-11.