Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 квітня 2018 року о 11:00 годині, за адресою: Україна, місто Дніпро, вул. Берегова, 139, зал засідань.

 Реєстрація учасників буде здійснюватись з 10-30 годин до 10-55 годин в день та за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 28 березня 2018 року.

 Перелік питань, включених до проекту порядку денного що виносяться на голосування та проекти рішень:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів. Проект рішення: 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Данченко Юрій Валентинович – Голова лічильної комісії; Науменко Юрій Олександрович – Секретар лічильної комісії. 1.2. Обрати Голову та секретаря Зборів в наступному складі: Данченко Олег Валентинович – Голова зборів; Дзиговська Ольга Василівна – Секретар зборів. 1.3.Визначити наступний порядок голосування та регламент Загальних зборів:
1.3.1. Затвердити наступний порядок голосування Зборів: 1. Порядок голосування на зборах – з усіх питань порядку денного голосування проводити з використанням бюлетенів для голосування.
2. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.
3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі якщо на ньому відсутній підпис акціонера.
4. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
5. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.
6. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного. 7. З усіх питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
1.3.2. Затвердити наступний регламент Зборів:
1. Збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
2. На зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
3. Час для виступів на Зборах: – доповідь з другого питання – до 20 хв.; – доповідь з третього питання – до 20 хв.; – доповідь з четвертого питання – до 20 хв.; – доповідь з п’ятого питання – до 15 хв.; – доповідь з шостого питання – до 15 хв.; – доповідь з сьомого питання – до 15 хв.; – доповідь з восьмого питання – до 15 хв.; – виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні – до 5 хвилин; – повторні виступи з одного питання і зауваження – до 5 хв.
4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва до 5 хв. для підрахунку результатів голосування.
5. Голова Зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
6. Учасник Зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.
7. Учасник Зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
9. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Проект рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2017 році та визнати його задовільним.

3. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати перевірки діяльності Директора у 2017 році та визнати їх задовільними.

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік та розподілу прибутку за 2017 рік. Проект рішення: 4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік у наступному складі: – баланс підприємства (форма № 1) станом на 31 грудня 2017 року; – звіт про фінансові результати за 2017 рік (форма № 2); – звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (форма № 3); – звіт про власний капітал за 2017 рік (форма № 4); – примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (форма № 5); 4.2. Прибуток отриманий за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства в 2017 році розподілити наступним чином: – резервний фонд – 5%( 207417,00 грн.) – фонд виплати дивідендів – 95% ( 3940908,33 грн.)

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік та затвердження розміру річних дивідендів. Проект рішення: Затвердити рішення про виплату дивідендів за 2017 рік на загальну суму 3940908,33 грн.(Три мільйона дев’ятсот сорок тисяч дев’ятсот вісім гривень 33 копійок). Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства з розрахунку 2537,61 грн. (Дві тисячі п’ятсот тридцять сім гривень 61 копійок) на одну просту іменну акцію ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ». Початок виплати дивідендів – 15.05.2018 року. Закінчення виплати дивідендів 02.10. 2018 року включно. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів за простими іменними акціями здійснюється відповідно до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на 09.05.2018 року. Виплата Товариством дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановлені Загальними зборами акціонерів товариства, шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки) у повному обсязі.
 У разі повернення Товариству коштів, переказаних на виплату дивідендів акціонеру, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному діючим законодавством.
 У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

 Замовити у депозитарії ПАО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 09.05.2018 року. Протягом 10 календарних днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів проінформувати акціонерів Товариства про вищенаведене рішення шляхом персонального вручення повідомлень за адресою місцезнаходження акціонера.

6. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження договору з Ревізором Товариства. Проект рішення: Обрати на посаду Ревізора ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» – Подолянчик Ганна Сергіївна та затвердити договір з Ревізором товариства.

7. Затвердження контракту з Директором Товариства. Проект рішення: Затвердити контракт з Директором Товариства

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів. Проект рішення: Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значного правочину по реалізації готової продукції на граничну сукупну вартість 90000000,00 грн.(Дев’яносто мільйонів гривень ) та по закупівлі сировини та матеріалів на граничну сукупну вартість 80000000,00 грн.( Вісімдесят мільйонів гривень). Участь у річних загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так і їх представники. Документи для встановлення особи під час реєстрації: Для реєстрації акціонерам Товариства – фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу. Для акціонерів – юридичних осіб та їх представників – виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, чинна на дату проведення зборів, та документи, що посвідчують правомочність представника. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) Найменування показника період 2017р. 2016р. Усього активів 54154 52937 Основні засоби (за залишковою вартістю) 12272 13340 Запаси 30941 30223 Сумарна дебіторська заборгованість 4262 2885 Гроші та їх еквіваленти 3847 4727 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 19625 20136 Власний капітал 41435 41946 Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 19950 19950 Довгострокові зобов’язання і забезпечення – – Поточні зобов’язання і забезпечення 12719 10991 Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 4148 3785 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1553 1553 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 2,67 2,44 Особисто з документами (матеріалами) з питань порядку денного можна ознайомитись у робочі дні з 10-00 до 13-00 за адресою: Україна, 49021, м. Дніпро, вул. Берегова, 139, кабінет директора. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та виписку з рахунку в цінних паперах, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства.
 В день проведення річних загальних зборів з документами (матеріалами) з питань порядку денного можна ознайомитись у місці проведення зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів – директор Данченко Олег Валентинович. Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: Україна, 49021, м. Дніпро, вул. Берегова, 139. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.alumash.com.

 Довідки за телефоном: (0562) 32-55-11