Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

Шановні акціонери!

Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 16 квітня 2013 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 16 квітня 2013 року з 09.30 год. до 09.45 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 10.04.2013 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році.
  3. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати перевірки діяльності Директора у 2012 році.
  4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік, розподілу прибутку за 2012 рік.
  5. Про виплату дивідендів за 2012 рік.
  6. Прийняття рішення про вчинення товариством значних правочинів. Основнi показники фiнансово-господарскої дiяльностi Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» (тис.грн.) Найменування показника Перiод 2012 рік 2011 рiк Усього активів 35366 34592 Основні засоби 18056 17966 Довгострокові фінансові інвестіції 13 13 Запаси 10651 10778 Сумарна дебіторська заборгованість 2711 3680 Грошові кошти та їх еквiваленти 2383 767 Нерозподiлений прибуток 9744 5152 Властий капiтал 30734 25900 Статутний капiтал 19950 19950 Довгостроковi зобов’язання – – Поточнi зобов’язання 4632 8692 Чистий прибуток (збиток) 4834 263 Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1553 1553 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) – – Загальна сума коштiв, витрачених на викуп акцiй, протягом року – – Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осіб) 168 190 Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 16 квітня 2013 року з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.30 год. (Обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа –Дзиговська Ольга Василівна – Головний бухгалтер Товариства. 16 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Довідки за телефоном: (0562) 32-55-11 Директор ПрАТ “Дніпровський завод “АЛЮМАШ” Данченко О.В.