ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ»

Шановні акціонери!

Директор Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» повідомляє Вас, що 19 квітня 2012 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 19 квітня 2012 року з 09.30 год. до 09.45 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год 12.04.2012 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 році.
  2. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати перевірки діяльності Директора у 2011 році.
  3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, розподілу прибутку за 2011 рік.
  4. Про виплату дивідендів за 2011 рік. Основнi показники фiнансово-господарскої дiяльностi Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «АЛЮМАШ» (тис.грн.) Найменування показника Перiод 2011 рік 2010 рiк Усього активів 34592 31634 Основні засоби 17966 13084 Довгострокові фінансові інвестіції 13 13 Запаси 10778 9979 Сумарна дебіторська заборгованість 3680 1218 Грошові кошти та їх еквiваленти 767 500 Нерозподiлений прибуток 5152 6905 Властий капiтал 25900 27640 Статутний капiтал 19950 19950 Довгостроковi зобов’язання – – Поточнi зобов’язання 8692 3994 Чистий прибуток (збиток) 263 2973 Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1553 1553 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) – – Загальна сума коштiв, витрачених на викуп акцiй, протягом року – – Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осіб) 190 187 Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 19 квітня 2012 року з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.30 год. (Обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод «АЛЮМАШ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа –Дзиговська Ольга Василівна – Головний бухгалтер Товариства. 19 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Довідки за телефоном: (0562) 32-55-11 Директор ПрАТ “Дніпровський завод “АЛЮМАШ” Данченко О.В.