Повiдомлення про виникнення особливоi iнформацii емiтента

 26 червня 2020 року на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства “Днiпровський завод “Алюмаш” було прийняте рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якi можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини та матеріалів) iз зазначенням їх граничної сукупної вартості. Цим рішенням встановлено граничну сукупну вартість правочинів в сумі 170000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 52909,7 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 321,3%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 22 червня 2020р. – 1 553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки. Кiлькiсть акцій, що зареєстровані для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” – 1 332 (одна тисяча триста тридцять дві) штуки. Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” “ЗА” прийняття рішення – 1 332 (одна тисяча триста тридцять дві) штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” “ПРОТИ” прийняття рішення – 0 (нуль) штук.