Повiдомлення про виникнення особливоi iнформацii Згода на значний правочин

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

Данченко Олег Валентинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості1. Повне найменування емітента:
           Приватне акціонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш”
2. Організаційно-правова форма:
           Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
           49021, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 139
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
           19151204
5. Міжміський код та телефон, факс:
           0562325511, 0562325511
6. Адреса електронної пошти:
           dzigovska@gmail.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
           Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.alumash.com

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.04.2021

170 000

64 085

265,27Зміст інформації:
27 квітня 2021 року на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства “Днiпровський завод “Алюмаш” було прийняте рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якi можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини та матеріалів) iз зазначенням їх граничної сукупної вартості.
Цим рішенням встановлено граничну сукупну вартість правочинів в сумі 170000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 64085,0 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 265,27 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 21 квітня 2021 року – 1 553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки. Кiлькiсть акцій, що зареєстровані для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” – 936 (дев’ятьсот тридцять шість) штук. Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” “ЗА” прийняття рішення – 936 (дев’ятьсот тридцять шість) штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” “ПРОТИ” прийняття рішення – 0 (нуль) штук.