Повiдомлення про виникнення особливоi iнформацii Зм на cкладу пос ос

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

Данченко Олег Валентинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості1. Повне найменування емітента:
           Приватне акціонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш”
2. Організаційно-правова форма:
           Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
           49021, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 139
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
           19151204
5. Міжміський код та телефон, факс:
           0562325511, 0562325511
6. Адреса електронної пошти:
           dzigovska@gmail.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
           Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.alumash.com

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2021

припинено повноваження

Ревізор

Подолянчик Ганна Сергiївна

0Зміст інформації:
Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2021р. припинено повноваження Ревізора Товариства Подолянчик Ганни Сергiївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.04.2011 р. – 27.04.2021р.

27.04.2021

припинено повноваження

Головний бухгалтер

Дзиговська Ольга Василiвна

4,5074Зміст інформації:
Згідно наказу Директора Товариства від 27 квітня 2021р. припинено повноваження Головного бухгалтера Товариства Дзиговської Ольги Василiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє пакетом акцій у розмірі 4,5074% в статутного капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.06.2005 р. – 27.04.2021р.

27.04.2021

призначено

Ревізор

Бондар Любов Миколаївна

0Зміст інформації:
Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2021р. призначено на посаду Ревізора Товариства Бондар Любов Миколаївну. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Бухгалтер ПрАТ “Дніпровський завод “Алюмаш”, з 17.08.2020р. Заступник головного бухгалтера ПрАТ “Дніпровський завод “Алюмаш”.

27.04.2021

призначено

Головний бухгалтер

Подолянчик Ганна Сергiївна

0Зміст інформації:
Згідно наказу Директора Товариства від 27 квітня 2021р. призначено на посаду Головного бухгалтера Товариства Подолянчик Ганну Сергiївну. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: на невизначений строк. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Ревізор ПрАТ “Дніпровський завод “Алюмаш”.