Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 03 квітня 2018 р. (Протокол № 35 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш» від 03 квітня 2018 р.) припинено повноваження Ревiзора ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш» Подолянчик Ганни Сергіївни у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш» не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.04.2011 року.
 Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 03 квітня 2018 р. (Протокол № 35 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш» від 03 квітня 2018 р.) обрано на посаду Ревiзора ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш» Подолянчик Ганну Сергіївну. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш»Розмiр не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ревiзор ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш».