Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

На рiчних загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Днiпровський завод “Алюмаш”, якi вiдбулись 03 квiтня 2018 року, було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства за 2017 рiк. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 09 травня 2018р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв – 3940908,33 (Три мiльйона дев’ятсот сорок тисяч дев’ятсот вiсiм) гривень 33 копiйки. Строк виплати дивiдендiв з 15 травня 2018р. по 02 жовтня 2018р. включно. Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам товариства. Порядок виплати дивiдендiв – дивiденди виплачуються акцiонерам Товариства, що мають право на отримання дивiдендiв, всiєю сумою в повному обсязi.