Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 03 квітня 2018 року на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «Алюмаш» було прийняте рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини та матеріалів) із зазначенням їх граничної сукупної вартості. Цим рішенням встановлено граничну сукупну вартість правочинів в сумі 170000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 54154,00 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 313,91%. Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 28 березня 2018 р. – 1 553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки. Кількість акцій, що зареєстровані для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш» – 1553 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш» «ЗА» прийняття рішення – 1553 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш» «ПРОТИ» прийняття рішення – 0 (нуль) штук.