Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Зн. правочин)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента І.

Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»
  2. Код за ЄДРПОУ: 19151204
  3. Місцезнаходження: 49021, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, буд. 139
  4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (0562) 32-55-11, факс (0562) 32-55-11
  5. Електронна поштова адреса: dzigovska@gmail.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.alumash.com
  7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ІІ. Текст повідомлення. 28 березня 2017 року на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» було прийняте рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини та матеріалів) із зазначенням їх граничної сукупної вартості. Цим рішенням встановлено граничну сукупну вартість правочинів в сумі 170000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 52937,00 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 321%. Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 22 березня 2017 р. – 1 553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки. Кількість акцій, що зареєстровані для участі у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» – 1292 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» «ЗА» прийняття рішення – 1292 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» «ПРОТИ» прийняття рішення – 0 (нуль) штук. III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Директор Данченко Олег Валентинович (підпис) (ініціали та прізвище керівника) М.П. 28.03.2017р. (дата) Директор ПрАТ «АЛЮМАШ» Данченко О. В.