Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента І.

Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»
  2. Код за ЄДРПОУ: 19151204
  3. Місцезнаходження: 49021, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, буд. 139
  4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (0562) 32-55-11, факс (0562) 32-55-11
  5. Електронна поштова адреса: dzigovska@gmail.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.alumash.com
  7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів ІІ. Текст повідомлення. На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «Алюмаш», які відбулись 28 березня 2017 року, було прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам товариства за 2016 рік. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 10 квітня 2017р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів – 4659000,00 (Чотири мільйона шістсот п’ятдесят дев’ять) гривень 00 копійок. Строк виплати дивідендів з 14 квітня 2017р. по 29 вересня 2017р. включно. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам товариства. Порядок виплати дивідендів – дивіденди виплачуються акціонерам Товариства, що мають право на отримання дивідендів, всією сумою в повному обсязі. III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Директор Данченко Олег Валентинович (підпис) (ініціали та прізвище керівника) М.П. 28.03.2017р. (дата) Директор ПрАТ «АЛЮМАШ» Данченко О. В.