Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік (частина 2)

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Основною метою дiяльностi Товариства є задоволення суспiльних потреб у продукцiї виробничо-технiчного призначення, товарах народного споживання, роботах, послугах, а також отримання прибутку i задоволення на його основi соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв. Предметом дiяльностi Товариства є виробництво та реалiзацiя в установленому порядку пресованих алюмiнiєвих профiлiв та труб, офарбованих алюмiнiєвих профiлiв та труб, готових будiвельних конструкцiй; виробництво та реалiзацiя готових виробiв з алюмiнiєвого профiлю, вузлiв та деталей для залiзничного рухомого транспорту, вiкон та дверей та iнших виробiв для рухомого складу транспорту загального користування (залiзничного, морського, рiчкового, автомобiльного i авiацiйного, а також мiського електротранспорту, у тому числi метрополiтену), а також вiдомчого та промислового транспорту. Товариство здiйснює прибуткову фiнансово-господарську дiяльнiсть, вчасно сплачує зарплату працiвникам та податки до бюджету.

2. Інформація про розвиток емітента У 2019 роцi Товариством планується продовження i розширення асортименту виробництва своєї продукцiї. Товариство успiшно пройшло сертифiкацiйний аудит системи менеджменту якостi. Товариство має власну атестовану лабораторiю, яка дозволяє проводити вимiрювання та аналiзи серед яких дослiдження параметрiв алюмiнiєвих сплавiв, а також визначення масових часток вуглецю, кремнiю, марганцю, сiрки, фосфору, молiбдену, нiкелю, алюмiнiю, мiдi, ванадiю, титану, вольфраму у металах. Лабораторiя також аттестована по проведенню калiбрування приладдя вимiрювальної технiки для власних потреб. В 2019 роцi також плануються заходи по збiльшенню ефективностi i стiйкостi виробництва, збiльшенню продуктивностi працi. Одними iз основних заходiв є удосконалення технологiї. В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку залежить вiд законодавчих змiн, вона пов’язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: Товариством не укладалися деривативи, не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв. 1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Хеджування – це засiб обмеження ризику шляхом укладання протилежної угоди. Товариство працює за прямими угодами з постачальниками та замовниками i операцiй хеджування не проводить. 2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Протягом року Товариство не здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими iнструментами. Тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансового стану, доходiв та витрат вiдсутнiй. Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основною метою управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) – ризик неможливостi продовження дiяльностi пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану, якостi його активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок перевищення витрат над доходами. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях. Ринковий ризик – ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов’язанi з несприятливою змiною ринкової вартостi продукцiї у зв’язку з коливаннями цiн на чотирьох сегментах фiнансового ринку, валютному ринку i товарному ринку. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня цього ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях продажу активiв. Валютнi ризики Товариства виникають у зв’язку з володiнням фiнансовими iнструментами (дебiторською та кредиторською заборгованостями контрагентiв), номiнованими в iноземнiй валютi. Ризик лiквiдностi – ризик виникнення збиткiв у Товариства у зв’язку з неможливiстю своєчасного виконання ним в повному обсязi своїх фiнансових зобов’язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. Ризик лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i зобов’язаннями. Товариство забезпечує наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для оплати очiкуваних операцiйних витрат на перiод до двох мiсяцiв, включаючи обслуговування фiнансових зобов’язань; це не поширюється на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, такi, як стихiйне лихо.

4. Звіт про корпоративне управління: 1) посилання на: власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Кодекс корпоративного управлiння, як окремий документ, Товариство, на даний момент, не розробляло та не затверджувало. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України “Про акцiонернi товариства” питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осiб. У зв’язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Товариство, у своїй дiяльностi, керується “Принципами корпоративного управлiння”, якi затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (НКЦПФР) 22.07.2014 №995 та є у вiльному доступi на офiцiйному сайтi НКЦПФР – https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/, а також на сайтi Верховної ради України – https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14 Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом: – Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Загальнi збори уповноваженi вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. – Одноосiбним виконавчим органом є директор Товариства. До повноважень виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. – Вiдповiдно до Статуту, ревiзор є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв (у разi обрання Загальними зборами акцiонерiв). На кiнець звiтного року Ревiзор є, призначений Загальними зборами акцiонерiв (протокол №35 вiд 03 квiтня 2018 року). Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну i достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються його дiяльностi, з метою надання можливостi користувачам iнформацiї (акцiонерам, кредиторам, потенцiйним iнвесторам тощо) приймати виваженi рiшення. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. 2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) Вид загальних зборів чергові позачергові X Дата проведення 03.04.2018 Кворум зборів 100 Опис Питання що розглядалися на Загальних зборах та прийнятi рiшення:
 Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборiв акцiонерiв. Прийняте рiшення: 1.1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб, а саме: Данченко Юрiй Валентинович – Голова лiчильної комiсiї; Науменко Юрiй Олександрович – Секретар лiчильної комiсiї. 1.2. Обрати Голову та секретаря Зборiв в наступному складi: Данченко Олег Валентинович – Голова зборiв; Дзиговська Ольга Василiвна – Секретар зборiв. 1.3. Затвердити порядок голосування Зборiв та регламент Зборiв.
 Питання 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Директора ПрАТ “ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД “АЛЮМАШ” про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi та визнати його задовiльним.
 Питання 3. Звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки дiяльностi Директора у 2017 роцi та визнати їх задовiльними.
 Питання 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк та розподiлу прибутку за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк. Прибуток отриманий за результатами господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства в 2017 роцi розподiлити наступним чином: – резервний фонд – 5% (207417,00 грн.); – фонд виплати дивiдендiв – 95% (3940908,33 грн.)
 Питання 5. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. Прийняте рiшення: Здiйснити виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства з розрахунку 2537,61 грн. (Двi тисячi п’ятсот тридцять сiм грн. 61 коп.) на одну просту iменну акцiю ПрАТ “ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД “АЛЮМАШ”. Затвердити рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк на загальну суму 3940908,33 грн. (Три мiльйона дев’ятсот сорок тисяч дев’ятсот вiсiм грн. 33 коп.). Початок виплати дивiдендiв 15 травня 2018р. Закiнчення виплати дивiдендiв 02 жовтня 2018р. включно. Виплата дивiдендiв за простими iменними акцiями здiйснюється вiдповiдно до перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеного станом на 09 травня 2018р.
 Питання 6. Обрання Ревiзора Товариства. Затвердження договору з Ревiзором Товариства. Прийняте рiшення: Обрати Ревiзором ПрАТ “ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД “АЛЮМАШ” Подолянчик Ганну Сергiївну. Затвердити договiр з Ревiзором Товариства. Уповноважити Дзиговську Ольгу Василiвну пiдписати договiр з Ревiзором Товариства вiд iменi ПрАТ “ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД “АЛЮМАШ”.
 Питання 7. Затвердження контракту з Директором Товариства. Прийняте рiшення: Затвердити контракт з Директором Товариства. Уповноважити Дзиговську Ольгу Василiвну пiдписати контракт з Директором Товариства вiд iменi ПрАТ “ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД “АЛЮМАШ”.
 Питання 8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв. Прийняте рiшення: Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинiв на граничну сукупну вартiсть 170000000,00 грн.(Сто сiмдесят мiльйонiв грн. 00 коп.), характер яких пов`язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя готової продукцiї, закупiвля сировини та матерiалiв).

 Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Так Ні Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X Акціонери X Депозитарна установа X Інше (зазначити) Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? Так Ні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій X У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Так Ні Підняттям карток X Бюлетенями (таємне голосування) X Підняттям рук X Інше (зазначити) Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? Так Ні Реорганізація X Додатковий випуск акцій X Унесення змін до статуту X Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X Інше (зазначити) Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: Так Ні Наглядова рада X Виконавчий орган X Ревізійна комісія (ревізор) X Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства Інше (зазначити) У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Рiчнi загальнi збори акцiонерiв були проведенi.  У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента Склад наглядової ради (за наявності)? Кількість осіб членів наглядової ради – акціонерів 0 членів наглядової ради – представників акціонерів 0 членів наглядової ради – незалежних директорів 0 Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? Так Ні З питань аудиту X З питань призначень X З винагород X Інше (зазначити) Д/в Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Д/в Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Д/в Персональний склад наглядової ради Прізвище, ім’я, по батькові Посада Незалежний член Так Ні Д/в Д/в X Опис: Д/в Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? Так Ні Галузеві знання і досвід роботи в галузі X Знання у сфері фінансів і менеджменту X Особисті якості (чесність, відповідальність) X Відсутність конфлікту інтересів X Граничний вік X Відсутні будь-які вимоги X Інше (зазначити) X Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками? Так Ні Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X Інше (зазначити) Д/в Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень В товариствi наглядова рада не створювалась. Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? Так Ні Винагорода є фіксованою сумою X Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X Члени наглядової ради не отримують винагороди X Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Інформація про виконавчий орган Склад виконавчого органу Функціональні обов’язки Директор До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Директор пiдзвiтний загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законодавством України. Права та обов’язки Директора визначаються законодавством України та положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами.