Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік (частина 3)

 При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзор перевiряє, зокрема, такi питання:

1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть та правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання Директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов’язаннями Товариства;
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.

 За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
 Ревiзор доповiдає про результати проведених ним перевiрок загальним зборам акцiонерiв.

 Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзором. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзора, за рiшенням загальних зборiв, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльш 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Також спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Рiшення Ревiзора оформлюються у виглядi окремих його рiшень та/або його висновкiв, якi повиннi зберiгатися у Товариствi. Загальнi збори Товариства можуть вiднести до компетенцiї Ревiзора вирiшення iнших питань, внести змiни до компетенцiї Ревiзора за винятком внесення змiн до тих питань та повноважень, вирiшення яких законодавством покладено на Ревiзора.

 Головний бухгалтер:
 Головний бухгалтер має право: отримувати iнформацiю, необхiдну для вирiшення поставлених завдань (у тому числi конфiденцiйну); ознайомлюватися з проектами рiшень керiвного складу Товариства, що стосуються його дiяльностi; дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з фiнансово – господарських та iнших питань; в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами Товариства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до бухгалтерiї та не вимагають рiшення Директора Товариства; вносити на розгляд керiвництва пропозицiї щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з виконанням своїх обов’язкiв; вносити пропозицiї Директору Товариства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення працiвникiв що вiдзначилися; в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвництво про всi виявленi в процесi виконання своїх посадових обов’язкiв недолiки в дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення.
 Головний бухгалтер зобов’язаний: органiзовувати роботу бухгалтерiї Товариства, здiйснювати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; вимагати вiд структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства забезпечення неухильного дотримання порядку та подання до облiку первинних документiв; забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписання та подання її у встановленi строки користувачам; здiйснювати заходи щодо надання повної правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв Товариства; брати участь у пiдготовцi, затвердженнi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi до регуляторних та контролюючих органiв, у вiдповiдностi до норм чинного законодавства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління Думка аудитора: На думку аудитора, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” та не суперечить “Принципам корпоративного управлiння”, якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” та подається в такому звiтi (Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).

 Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на Iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. Інформація, передбачена Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” (для фінансових установ) Д/в VIII.

 Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій Прості іменні Привілейовані іменні Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій Прості іменні Привілейовані іменні Фiзична особа 541 34,8358 541 0 Фiзична особа 299 19,253 299 0 Фiзична особа 221 14,2305 221 0 Фiзична особа 222 14,2949 222 0 Усього 1 283 82,6142 1 283 0 X.
 Структура капіталу Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Акцiя проста бездокументарна iменна 1 553 12 846,10 Кожною простою акцiєю акцiонерного товариства її власнику – акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: – участь в управлiннi акцiонерним товариством; – отримання дивiдендiв; – отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства; – отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства.
 Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
 Акцiонери – власники простих акцiй товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та статутом акцiонерного товариства.
 Акцiонери зобов’язанi: дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства; виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства; виконувати свої зобов’язання перед товариством, у тому числi пов’язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом акцiонерного товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства.
 Акцiонери можуть також мати iншi обов’язки, встановленi цим та iншими законами. Д/в Примітки: Д/в XI.
 Відомості про цінні папери емітента 1. Інформація про випуски акцій емітента Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 06.12.2010 218/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв то фондового ринку UA4000106124 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 12 846,1 1 553 19 949 993,3 100 Опис В звiтному перiодi торгiвля акцiями ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” на внутрiшньому та на зовнiшньому ринку не вiдбувалась. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного року не було.

 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість цінних паперів (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій прості іменні привілейовані іменні 1 2 3 4 5 Фiзична особа 541 34,8358 541 0 Фiзична особа 70 4,5074 70 0 Усього 611 39,3432 611 0 10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 1 2 3 4 5 6 7 8 06.12.2010 218/04/1/10 UA4000106124 1 553 19 949 993,3 1 553 0 0 Опис: Обмежень не iснує. XII.

 Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році Інформація про виплату дивідендів За результатами звітного періоду У звітному періоді за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями Сума нарахованих дивідендів, грн. 4 099 920 0 3 940 908,33 0 Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 2 640 0 2 537,61 0 Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 3 940 908,3 0 Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 09.04.2019 09.04.2019 03.04.2018 03.04.2018 Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 27.05.2019 27.05.2019 09.05.2018 09.05.2018 Спосіб виплати дивідендів безпосередньо акцiонерам – безпосередньо акцiонерам – Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 23.07.2018, 3 940 908,33 Опис Початок виплати дивiдендiв – 15.05.2018 року. Закiнчення виплати дивiдендiв 02.10. 2018 року включно. Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам. Виплата дивiдендiв за простими iменними акцiями здiйснюється вiдповiдно до перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеного станом на 09.05.2018 року.

 XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 12 272 12 275 0 0 12 272 12 275 будівлі та споруди 3 780 3 495 0 0 3 780 3 495 машини та обладнання 8 116 8 404 0 0 8 116 8 404 транспортні засоби 276 247 0 0 276 247 земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 інші 100 129 0 0 100 129 2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 інші 0 0 0 0 0 0 Усього 12 272 12 275 0 0 12 272 12 275 Опис Ступiнь зносу основних засобiв – 70,26%, Ступiнь використання ОЗ – 78 % , обмежень щодо використання ОЗ немає. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами)- , 1 група – Будинки, споруди та передавальнi пристрої термiном користування 20 рокiв; 2 група – транспортнi засоби iнструменти, прилади, iнвентар термiном користування – 4 роки; 3 група – Машини та обладнання термiном користування – 6 рокiв, 4 група вiд 1 до 4 рокiв. Умови користування основними засобами здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних паспортах. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв – 41 273,00 тис.грн., сума нарахованого зносу – 28 998,00 тис.грн.
 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 45 561 41 435 Статутний капітал (тис.грн) 19 950 19 950 Скоригований статутний капітал (тис.грн) 19 950 19 950 Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485. а також згiдно ст. 14 ч.2 ЗУ “Про акцiонернi товариства”. Розрахунок проведено за даними Балансу: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи – Довгостроковi зобов’язання i забезпечення – Поточнi зобов’язання i забезпечення. Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2018р. має позитивне значення та складає 45561,00 тис. грн.
 3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X у тому числі: Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X за векселями (всього) X 0 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X Податкові зобов’язання X 408 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X Інші зобов’язання та забезпечення X 6 620 X X Усього зобов’язань та забезпечень X 7 028 X X Опис Iншi зобов`язання та забезпечення: – за товари, работи та послуги – 383,00 тис.грн. – за одержаними авансами – 5 781,00 тис.грн. – розрахунки з оплати працi – 9,00 тис.грн. – за поточними зобов`язаннями – 447,00 тис.грн.
 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України” Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 61 Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.02.2019 Міжміський код та телефон (044) 5910404 Факс 5910400 Вид діяльності Депозитарна дiяльнiть Центрального депозитарiю Опис Обслуговування обiгу цiнних паперiв емiтента. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Акцiонерне товариство “Райфайзен Банк Аваль” Організаційно-правова форма Акціонерне товариство Ідентифікаційний код юридичної особи 14305909 Місцезнаходження 01011, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Лескова, буд.9 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263201 Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.08.2013 Міжміський код та телефон (044) 2859182 Факс 4908712 Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи Опис Обслуговування обiгу цiнних паперiв Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Акцiонерне товариство “Перший Український Мiжнародний Банк” Організаційно-правова форма Акціонерне товариство Ідентифікаційний код юридичної особи 14282829 Місцезнаходження 04070, Україна, Подiльський р-н, м. Київ, вул. Андрыъвська, буд. 4 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 294710 Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2015 Міжміський код та телефон (044) 2317089 Факс 2317089 Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи Опис Обслуговування обiгу цiнних паперiв Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “РК “Приднiпров’є” Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю Ідентифікаційний код юридичної особи 34683358 Місцезнаходження 49044, Україна, Дніпропетровська обл., Жовтневий р-н, м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 10 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286553 Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 Міжміський код та телефон (056) 7856770 Факс 7856770 Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи Опис Обслуговування обiгу цiнних паперiв Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Аудиторська Фiрма “Ресурс – Аудит” у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю Ідентифікаційний код юридичної особи 23647230 Місцезнаходження 49010, Україна, Дніпропетровська обл., Центральний р-н, м. Днiпро, вул. Сташкова, буд. 51/1 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3733 Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.03.2006 Міжміський код та телефон (056) 7445476 Факс 7445476 Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть Опис Надання аудиторських послуг. КОДИ Дата 01.01.2019 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” за ЄДРПОУ 19151204 Територія Дніпропетровська область, Амур-Нижньоднiпровський р-н за КОАТУУ 1210136300 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 Вид економічної діяльності Виробництво алюмінію за КВЕД 24.42 Середня кількість працівників: 150 Адреса, телефон: 49021 м. Днiпро, вул. Берегова, буд. 139, (0562) 32-55-11 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v за міжнародними стандартами фінансової звітності Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 p. Форма №1 Код за ДКУД 1801001 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 23 27 первісна вартість 1001 124 144 накопичена амортизація 1002 ( 101 ) ( 117 ) Незавершені капітальні інвестиції 1005 129 129 Основні засоби 1010 12 272 12 275 первісна вартість 1011 39 682 41 273 знос 1012 ( 27 410 ) ( 28 998 ) Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 первісна вартість 1016 0 0 знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 первісна вартість 1021 0 0 накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 інші фінансові інвестиції 1035 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 Відстрочені податкові активи 1045 0 0 Гудвіл 1050 0 0 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 Інші необоротні активи 1090 0 0 Усього за розділом I 1095 12 424 12 431 II. Оборотні активи Запаси 1100 30 941 30 628 Виробничі запаси 1101 18 628 17 323 Незавершене виробництво 1102 12 019 13 259 Готова продукція 1103 75 0 Товари 1104 219 46 Поточні біологічні активи 1110 0 0 Депозити перестрахування 1115 0 0 Векселі одержані 1120 0 0 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 120 1 149 Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 4 136 4 478 з бюджетом 1135 113 0 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 з нарахованих доходів 1140 0 0 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 11 Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 Гроші та їх еквіваленти 1165 3 847 2 674 Готівка 1166 0 0 Рахунки в банках 1167 3 847 2 674 Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 резервах незароблених премій 1183 0 0 інших страхових резервах 1184 0 0 Інші оборотні активи 1190 2 567 1 218 Усього за розділом II 1195 41 730 40 158 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 Баланс 1300 54 154 52 589 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19 950 19 950 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 Капітал у дооцінках 1405 0 0 Додатковий капітал 1410 0 0 Емісійний дохід 1411 0 0 Накопичені курсові різниці 1412 0 0 Резервний капітал 1415 1 860 2 068 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 19 625 23 543 Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) Інші резерви 1435 0 0 Усього за розділом I 1495 41 435 45 561 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 Довгострокові кредити банків 1510 0 0 Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 Довгострокові забезпечення 1520 0 0 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 Цільове фінансування 1525 0 0 Благодійна допомога 1526 0 0 Страхові резерви 1530 0 0 у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 резерв незароблених премій 1533 0 0 інші страхові резерви 1534 0 0 Інвестиційні контракти 1535 0 0 Призовий фонд 1540 0 0 Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 Усього за розділом II 1595 0 0 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0 0 Векселі видані 1605 0 0 Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 товари, роботи, послуги 1615 1 097 383 розрахунками з бюджетом 1620 241 408 у тому числі з податку на прибуток 1621 180 339 розрахунками зі страхування 1625 0 0 розрахунками з оплати праці 1630 0 9 одержаними авансами 1635 11 071 5 781 розрахунками з учасниками 1640 0 0 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 страховою діяльністю 1650 0 0 Поточні забезпечення 1660 0 0 Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 Інші поточні зобов’язання 1690 310 447 Усього за розділом IІІ 1695 12 719 7 028 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 Баланс 1900 54 154 52 589 Примітки: Нематерiальнi активи: В балансi Товариства вiдображено нематерiальнi активи (права на об’єкти промислової власностi, право користування землею, право на використання торгової марки, авторське право на використання програм, iншi нематерiальнi активи, сайт в мережi Iнтернет, що забезпечують ведення загальної фiнансово – господарської дiяльностi Товариства. Ця вартiсть розрахована як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою нарахованої амортизацiї. На 31.12.2018р. первiсна вартiсть – 144,00 тис.грн., накопичена амортизацiя – 117,00 тис.грн. Товариство не проводило переоцiнку вартостi наявних нематерiальних активiв у зв’язку з вiдсутнiстю iнформацiї щодо активного ринку на подiбнi активи. На звiтну дату нематерiальнi активи не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Товариством. Капiтальнi iнвестицi: Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй складається з цiни придбання сировини та матерiалiв, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв та iнших витрат безпосередньо пов’язаних з придбанням капiтальних iнвестицiй. Вартiсть на 31.12.2018р. – 129,00 тис.грн. Станом на звiтну дату капiтальнi iнвестицiї вiдображено за первiсною вартiстю. Основнi засоби: В балансi Товариства вiдображено вартiсть основних засобiв (якi технiчно забезпечують господарську дiяльнiсть Товариства) розраховану як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю та сумою нарахованої амортизацiї. Залишок на 31.12.2018. первiсна вартiсть – 41 273,00 тис.грн., знос – 28 998,00 тис.грн. Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна) керiвництво дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi. На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Товариством. Запаси: Товариство вiдображає в балансi загальну вартiсть матерiальних i товарних запасiв, запасiв незавершеного виробництва, запасiв готової продукцiї, iнших запасiв. Балансова вартiсть запасiв на 31.12.2018р. – 30628,00 тис.грн. На звiтну дату балансу запаси вiдображено за первiсною вартiстю, що є найменшою з оцiнок. Дебiторська заборгованiсть: В активi балансу Товариства вiдображено вартiсть поточної дебiторської заборгованостi. Станом на 31.12.2018р.: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 1 149,00 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами – 4 478,00 тис.грн. Керiвництво вважає, що торгова дебiторська заборгованiсть (за товари, роботи, послуги) буде погашена шляхом отримання грошових коштiв, балансова вартiсть такої дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. Грошовi кошти: Станом на 31.12.2018р.: Поточнi рахунки у банку – 2 674,00 тис.грн. Iншi активи Товариства: На 31.12.2018р. iншi оборотнi активи (розрахунок за невиданими податковими накладними з ПДВ) – 1 218,00 тис.грн. Зареєстрований капiтал: Зареєстрований капiтал представлений статутним капiталом, який вiдображено в балансi Товариства. Сума статутного капiталу складає 19 949 993,30 грн. (Дев’ятнадцять мiльйонiв дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто три грн. 30 коп.). Його подiлено на 1553 (Одну тисячу п’ятсот п’ятдесят три) простих iменних акцiй номiнальною цiною 12 846,10 грн. (Дванадцять тисяч вiсiмсот сорок шiсть грн. 10 коп.). Станом на звiтну дату неоплаченого капiталу не має, додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi не проводився. Зобов’язання: Станом на 31.12.2018р.: Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 383,00 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 408,00 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 5 781,00 тис.грн. Iншi поточнi зобов’язання – 447,00 тис.грн. Керівник Данченко Олег Валентинович Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна КОДИ Дата 01.01.2019 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” за ЄДРПОУ 19151204 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік Форма №2 І. Фінансові результати Код за ДКУД 1801003 Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 146 311 101 330 Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 Премії підписані, валова сума 2011 0 0 Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 125 386 ) ( 88 321 ) Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) Валовий: прибуток 2090 20 925 13 009 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 Інші операційні доходи 2120 700 1 578 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0 Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0 Адміністративні витрати 2130 ( 9 400 ) ( 6 746 ) Витрати на збут 2150 ( 1 558 ) ( 1 186 ) Інші операційні витрати 2180 ( 801 ) ( 1 593 ) Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0 Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0 Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 9 866 5 062 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 Інші фінансові доходи 2220 0 0 Інші доходи 2240 0 19 Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0