Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік (частина 4)

 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік (частина 4)

 Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 2270 ( 27 ) ( 21 ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 9 839 5 060 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 773 -912 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 8 066 4 148 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) II. Сукупний дохід Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 Накопичені курсові різниці 2410 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 Інший сукупний дохід 2445 0 0 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8 066 4 148 III. Елементи операційних витрат Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Матеріальні затрати 2500 102 414 71 326 Витрати на оплату праці 2505 13 540 8 340 Відрахування на соціальні заходи 2510 3 008 1 852 Амортизація 2515 1 643 1 502 Інші операційні витрати 2520 12 409 6 104 Разом 2550 133 014 89 124 ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,000000 0,000000 Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 Примітки: Дохiд: Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв (без урахування ПДВ), разом – 101330 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи (без урахування ПДВ), разом – 1578 тис. грн. Витрати: Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, разом – 88321 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати – 9400 тис.грн. Витрати на збут – 1558 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати, разом – 801 тис.грн. Iншi витрати, разом – 27 тис.грн. Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi Товариства у звiтному перiодi є прибуток до оподаткування у сумi 9839 тис. грн. Податок на прибуток: У вiдношеннi розрахунку та вiдображення поточного та вiдстроченого податку на прибуток Товариство керується нормами чинного Податкового кодексу України. Прибуток до оподаткування згiдно Звiту про фiнансовi результати – 9839 тис.грн. Чистий фiнансовий результат, прибуток складає – 8066 тис.грн. Керівник Данченко Олег Валентинович Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна КОДИ Дата 01.01.2019 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” за ЄДРПОУ 19151204 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) За 2018 рік Форма №3 Код за ДКУД 1801004 Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 165 452 114 241 Повернення податків і зборів 3005 0 0 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 Цільового фінансування 3010 134 103 Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 Надходження авансів від покупців і замовників 3015 5 766 11 060 Надходження від повернення авансів 3020 793 740 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 Надходження від операційної оренди 3040 3 3 Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 Надходження від страхових премій 3050 0 0 Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 Інші надходження 3095 5 29 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 139 406 ) ( 100 231 ) Праці 3105 ( 11 071 ) ( 6 845 ) Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 007 ) ( 1 853 ) Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 9 704 ) ( 8 604 ) Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 1 613 ) ( 902 ) Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 4 407 ) ( 5 260 ) Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 3 684 ) ( 2 442 ) Витрачання на оплату авансів 3135 ( 4 455 ) ( 4 115 ) Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 327 ) ( 566 ) Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрачання 3190 ( 5 ) ( 13 ) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3 178 3 949 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 0 необоротних активів 3205 0 22 Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 0 дивідендів 3220 0 0 Надходження від деривативів 3225 0 0 Надходження від погашення позик 3230 0 0 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0 Інші надходження 3250 0 0 Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) необоротних активів 3260 ( 607 ) ( 468 ) Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -607 -446 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 0 Отримання позик 3305 0 0 Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 Інші надходження 3340 0 0 Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) Сплату дивідендів 3355 ( 3 685 ) ( 4 356 ) Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3 685 -4 356 Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 114 -853 Залишок коштів на початок року 3405 3 847 4 727 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -59 -27 Залишок коштів на кінець року 3415 2 674 3 847

 Примітки: Звiт щодо руху грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами нацiональних П(С)БО 1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”, у вiдповiдностi до форми №3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi. Цей Звiт вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах Товариства за звiтний 2018 рiк, зокрема: – рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi (надходження та видатки); – рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi (надходження та видатки); – рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi (надходження та видатки). Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод – (-1114) тис. грн. Керівник Данченко Олег Валентинович Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна КОДИ Дата 01.01.2019 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” за ЄДРПОУ 19151204 Звіт про власний капітал За 2018 рік Форма №4 Код за ДКУД 1801005 Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок на початок року 4000 19 950 0 0 1 860 19 625 0 0 41 435 Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 Скоригований залишок на початок року 4095 19 950 0 0 1 860 19 625 0 0 41 435 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 8 066 0 0 8 066 Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 Розподіл прибутку: Виплати власникам 4200 0 0 0 0 -3 940 0 0 -3 940 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 208 -208 0 0 0 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення капіталу: Викуп акцій 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 Перепродаж викуплених акцій 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 Анулювання викуплених акцій 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 208 3 918 0 0 4 126 Залишок на кінець року 4300 19 950 0 0 2 068 23 543 0 0 45 561

 Примітки: Управлiння капiталом: Товариство розглядає власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння власним капiталом є: – забезпечення здатностi Товариства продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв ; – забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку; – дотримання вимог до капiталу, встановлених чинним законодавством (тому що на Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до власного капiталу). Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, розкритого в фiнансовiй звiтностi. Станом на кiнець кожного звiтного року Товариство аналiзує наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом емiсiї. Керівник Данченко Олег Валентинович Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно з Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” та мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш”. Звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з яким товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації 1 2 3 03.04.2018 04.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 03.04.2018 04.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 03.04.2018 04.04.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів