Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік (частина 2)

 ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 063074
3. Дата проведення державної реєстрації 04.07.1997
4. Територія (область) Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн) 19949993,3
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 147
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 24.42 – Виробництво алюмiнiю 30.20 – Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу 25.12 – Виробництво металевих дверей i вiкон
10. Банки, що обслуговують емітента 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Вiддiлення ПАТ “Перший Український Мiжнародний Банк” “РЦ у м. Днiпропетровськ” 2) МФО банку 334851 3) Поточний рахунок 26008962504522 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Вiддiлення ПАТ “Перший Український Мiжнародний Банк” “РЦ у м. Днiпропетровськ” 5) МФО банку 334851 6) Поточний рахунок 26008962504522 XI.

 Опис бізнесу

 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалось. Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв пiдприємства облiкового складу складає – 147 осiб. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом немає. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 6 осiб. Фонд оплати працi в 2018 роцi – 13540,3 тыс.грн. Фонд оплати працi в 2019 році – 16213,4 тыс.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 2673,1 тис.грн. Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї пiдприємство органiзовує з навчальними закладами курси пiдвищення квалiфiкацiї, щоб працiвники вiдповiдали операцiйним потребам товариства. Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання Товариство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств. Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами товариство не проводить. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило..

 Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 Облiкова полiтика об”єднує принципи оцiнки статей звiтностi i методи облiку стосовно окремих статей звiтностi. На протязi року облiкова полiтика товариства залишалася без змiн. На пiдприємствi застосовувалась журнально-ордерна система облiку, данi журналiв-ордерiв, iнших облiкових регiстрiв. На пiдприємствi установлено такi методи нарахування амортизацiї для: -нематерiальних активiв- прямолiнiйний (виробничий); -основних засобiв- згiдно з Законом “Про оподаткування прибутку пiдприємств” Облiк нематерiальних активiв здiйснювався по первiснiй вартостi, до складу якої включалися фактичнi витрати на придбання цих нематерiальних активiв. Облiк виробничих запасiв здiйснювався по фактичнiй вартостi по слiдуючим групам: – сировина та основнi матерiали; – купованi напiвфабрикати та комплектуючi вироби; – запаснi частини; – малоцiннi та швидкозношуванi предмети. Оцiнка вибуття запасiв в бухгалтерському облiку здiйснювалася згiдно пункту 16 П (с)БО 9 “Запаси” за методом iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

 Основною метою дiяльностi Товариства є задоволення суспiльних потреб у продукцiї виробничо-технiчного призначення, товарах народного споживання, роботах, послугах, а також отримання прибутку i задоволення на його основi соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв. Предметом дiяльностi Товариства є виробництво та реалiзацiя в установленому порядку пресованих алюмiнiєвих профiлiв та труб, офарбованих алюмiнiєвих профiлiв та труб, готових будiвельних конструкцiй; виробництво та реалiзацiя готових виробiв з алюмiнiєвого профiлю, вузлiв та деталей для залiзничного рухомого транспорту, вiкон та дверей та iнших виробiв для рухомого складу транспорту загального користування (залiзничного, морського, рiчкового, автомобiльного i авiацiйного, а також мiського електротранспорту, у тому числi метрополiтену), а також вiдомчого та промислового транспорту. Товариство здiйснює прибуткову фiнансово-господарську дiяльнiсть, вчасно сплачує зарплату працiвникам та податки до бюджету.

 Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування За останнi п’ять рокiв товариство не здiйснювало вiдчужень або придбань яких либо активiв. Пiдприємство не планує будь яких значних iнвестицiй або прдбань, пов’язаних з господарською дiяльнiстю. Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Первоначальная вартiсть основних виробничiх засобiв емiтентана на 31.12.2019 – 39 150,2 тис.грн. Товариство використовуе власнi основнi засоби, оренди немає. Будь-якi значнi правочини вiдсутнi. Виробничi потужностi складають 2000 т. на рiк, ступiнь використання обладнання – 62,5%. Основнi засоби знаходяться за адресою товариства – м. Днiпро, вул. Берегова, 139. Використання основних засобiв пiдприємства не впливає на екологiю. У товариства немає планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв. Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть, не виявленi; залежностi вiд економiчних обмежень не виявлено.

 Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Основнi шляхи покращення лiквiдностi – це нарощування обсягiв продукцiї, а також скорочення виробничих витрат. Аналiз лiквiдностi пiдприємства здiйснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов’язання. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частка боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть та характеризують частку власного капiталу в загальнiй сумi джерел фiнансування. Фактичнi значення перевищують запропонованi норми. Таким чином, пiдприємство має достатнi можливостi зниження оцiнки активiв. не спричиняючи втрат кредиторам. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Значних укладених та невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає. Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У 2020 роцi Товариством планується продовження i розширення асортименту виробництва своєї продукцiї. Товариство успiшно пройшло сертифiкацiйний аудит системи менеджменту якостi. Товариство має власну атестовану лабораторiю, яка дозволяє проводити вимiрювання та аналiзи серед яких дослiдження параметрiв алюмiнiєвих сплавiв, а також визначення масових часток вуглецю, кремнiю, марганцю, сiрки, фосфору, молiбдену, нiкелю, алюмiнiю, мiдi, ванадiю, титану, вольфраму у металах. Лабораторiя також аттестована по проведенню калiбрування приладдя вимiрювальної технiки для власних потреб. В 2020 роцi також плануються заходи по збiльшенню ефективностi i стiйкостi виробництва, збiльшенню продуктивностi працi. Одними iз основних заходiв є удосконалення технологiї. В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку залежить вiд законодавчих змiн, вона пов’язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiджень та розробок за звiтний перiод товариство не проводило. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для iнвестора, не має.

IV. Інформація про органи управління Орган управління Структура Персональний склад Загальнi збори акцiонерiв товариства Колегiальний орган Персональний склад згiдно реєстру акцiонерiв товариства. Директор Одноосiбний орган Данченко Олег Валентинович. Ревiзор Одноосiбний орган Подолянчик Ганна Сергiївна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данченко Олег Валентинович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи –
4) Рік народження 1961
5) Освіта Вища
6) Стаж роботи (років) 40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Днiпропетровська металургiйна академiя України, 02070766, Старший науковий спiвробiтник
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.06.2005, обрано Не обмежений
9) Опис Обов’язки та повноваження Директора: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 6) укладення, пiдписання та виконання колективного договору, змiни та доповнення до нього. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу; 7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; 8) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначних Законодавством України та цим Статутом; 9) здiйснювати iншi повноваження, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, вiдповiдно до законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 10) визначення розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв Товариства; 11) прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства; 12) розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшень за їх результатами; 13) вирiшення питань, пов’язаних з пiдготовкою та проведенням загальних зборiв.
 Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Попередня посада яку обiймав протягом останнiх 5 рокiв – Директор ПрАТ “Днiпровський завод “АЛЮМАШ”

1) Посада Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзиговська Ольга Василiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи –
4) Рік народження 1960
5) Освіта Вища
6) Стаж роботи (років) 38
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Днiпропетровська металургiйна академiя України, 02070766, Молодший науковий спiвробiтник
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.06.2005, обрано Не обмежений
9) Опис Обов’язки та повноваження Головного бухгалтера: – органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi.
 Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Попередня посада яку обiймала протягом останнiх 5 рокiв – Головний бухгалтер ПрАТ “Днiпровський завод “АЛЮМАШ”

1) Посада Ревiзор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Подолянчик Ганна Сергiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1982
5) Освіта Вища
6) Стаж роботи (років) 16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Днiпропетровська металургiйна академiя України, 02070766, Студент
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2011, обрано Не обмежений
9) Опис Обов’язки та повноваження Ревiзора: – отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання своїх функцiй; – отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства з питань, що належать до компетенцiї Ревiзора пiд час проведення перевiрок дiяльностi Товариства; – оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; – вимагати проведення позачергових загальних зборiв Товариства та брати у них участь у разi виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства; – вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; – вносити пропозицiї щодо усунення виявлених порушень пiд час проведення перевiрок; – перевiряти фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; – дотримуватися встановлених правил та режиму обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка має обмежений доступ; – не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв’язку з виконанням обов’язкiв Ревiзора;
 Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Попередня посада яку обiймала протягом останнiх 5 рокiв – Ревiзор ПрАТ “Днiпровський завод “АЛЮМАШ”.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій Прості іменні Привілейовані іменні 1 2 3 4 5 6 7 Директор Данченко Олег Валентинович – 541 34,8358 541 0 Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна – 70 4,5074 70 0 Ревiзор Подолянчик Ганна Сергiївна – 0 0 0 0 Усього 611 39,3432 611 0 VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) Данченко Олег Валентинович 34,8358 Усього 34,8358

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Основною метою дiяльностi Товариства є задоволення суспiльних потреб у продукцiї виробничо-технiчного призначення, товарах народного споживання, роботах, послугах, а також отримання прибутку i задоволення на його основi соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв. Предметом дiяльностi Товарист