Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Титульный лист
Зміст
Основні відомості про емітента
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Інформація про органи управління емітента
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформація про загальні збори акціонерів
Інформація про дивіденди
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Інформація про випуски акцій
Опис бізнесу
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Інформація про зобов’язання емітента
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Інформація про собівартість реалізованої продукції
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про стан корпоративного управління
Баланс
Баланс
Баланс
Примітки до балансу
Звіт про фінансові результати за 2011 р.
Звіт про фінансові результати за 2011 р.
Примітки до звіту про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів за 2011 р.
Звіт про рух грошових коштів за 2011 р.
Примітки до звіту про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал за 2011 р.
Звіт про власний капітал за 2011 р.
Примітки до звіту про власний капітал
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи
Основні засоби
Основні засоби
Капітальні інвестиції
Фінансові інвестиції
Доходи і витрати
Грошові кошти
Забезпечення і резерви
Запаси
Дебіторська заборгованість
Нестачі і втрати від псування цінностей
Будівельні контракти
Податок на прибуток
Використання амортизаційних відрахувань
Біологічні активи
Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів