Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік (частина 1)

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 19.04.2013 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” 1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 19151204 1.4. Місцезнаходження емітента Дніпропетровська , Амур-Нiжньоднiпровський, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Берегова, буд. 139 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0562) 32-55-11 (0562) 32-55-11 1.6. Електронна поштова адреса емітента dzigovska@gmail.com
 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012 (дата) 2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 81 26.04.2013 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.alumash.com в мережі Інтернет 30.04.2013 (адреса сторінки) (дата) Зміст1. Основні відомості про емітента: а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X б) інформація про державну реєстрацію емітента X в) банки, що обслуговують емітента X г) основні види діяльності X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств е) інформація про рейтингове агентство є) інформація про органи управління емітента 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
 4. Інформація про посадових осіб емітента: а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
 6. Інформація про загальні збори акціонерів X
 7. Інформація про дивіденди
 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
 9. Відомості про цінні папери емітента: а) інформація про випуски акцій емітента X б) інформація про облігації емітента в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом г) інформація про похідні цінні папери ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
 10. Опис бізнесу
 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X в) інформація про зобов’язання емітента X г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
 14. Інформація про стан корпоративного управління X
 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 20. Основні відомості про ФОН
 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 24. Правила ФОН
 25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
 26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) 27. Аудиторський висновок X
 27. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
 28. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
 29. Примітки ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств. Цiннi папери рейтингуванню не пiдлягають. Iнформацiя про органи управлiння емiтента – не заповнюють емiтенти акцiонернi товариства. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) – не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi- не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. Iнформацiя про дивiденди – не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент – не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. В звiтному перiодi товариство не випускало облiгацiй. В звiтному перiодi товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. В звiтному перiодi товариство не здiйснювало випуски похiдних цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. Протягом звiтного перiоду акцiонерам товариства не видавались сертифiкати акцiй, в зв’язку з iснуванням акцiй в бездокументарнiй формi. Опис бiзнесу – не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї – не заповнюється в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї – не заповнюється в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товарисво не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. В звiтному перiодi особлива iнформацiя не виникала . В звiтному перiодi товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня в зв’язку з тим, що товарисво не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття за звiтний перiод вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй. Правила ФОН – вiдсутнi. Звiт про стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товарисво не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй в звiтньому перiодi. Посадовi особи та особи якi мають 10 % i бiльш акцiй товариства вiдмовились вiд надання своїх персональних данних.

Основні відомості про емітента3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” 3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3.1.4. Поштовий індекс 49000 3.1.5. Область, район Дніпропетровська , Амур-Нiжньоднiпровський 3.1.6. Населений пункт м. Днiпропетровськ 3.1.7. Вулиця, будинок вул. Берегова, буд. 139 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 063074 3.2.2. Дата державної реєстрації 04.07.1997 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської Ради 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 19949993.3 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 19949993.3 3.3. Банки, що обслуговують емітента 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Вiддiлення ПАТ “Перший Український Мiжнародний Банк” “РЦ у м. Днiпропетровськ” 3.3.2. МФО банку 334851 3.3.3. Поточний рахунок 26008962504522 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Вiддiлення ПАТ “Перший Український Мiжнародний Банк” “РЦ у м. Днiпропетровськ” 3.3.5. МФО банку 305813 3.3.6. Поточний рахунок 26008962504522 3.4. Основні види діяльності 24.42 Виробництво алюмiнiю 30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу 25.12 Виробництво металевих дверей i вiкон 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) 1 2 3 4 5 Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури 596402 25.11.2011 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Днiпропетровськiй областi 21.11.2014 Опис В зв’язку з виробничою необхiднiстю прогнозується продовження дiї лiцензiї на наступний термiн. Придбання, зберiгання використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) “Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв” 586904 09.12.2011 Державна служба України по контролю за наркотиками 28.11.2016
Опис В зв’язку з виробничою необхiднiстю прогнозується продовження дiї лiцензiї на наступний термiн.

Інформація про посадових осіб емітента6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 6.1.1. Посада Директор 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данченко Олег Валентинович 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження** 1961 6.1.5. Освіта** Вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Днiпропетровська металургiйна академiя України, старший науковий спiвробiтник 6.1.8. Опис Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзиговська Ольга Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Днiпропетровська металургiйна академiя України, молодший науковий спiвробiтник
6.1.8. Опис Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Подолянчик Ганна Сергiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1982
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Днiпропетровська металургiйна академiя України, студент.
6.1.8. Опис Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Директор Данченко Олег Валентинович 541 34.8358 541 0 0 0 Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна 70 4.5074 70 0 0 0 Ревiзор Подолянчик Ганна Сергiївна 0 0 0 0 0 0 Усього 611 39.3432 611 0 0 0 * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.