Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік (частина 2)

  1. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаНайменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника Фiзична особа 03.04.2013 541 34.8358 541 0 0 0 Фiзична особа 03.04.2013 299 19.253 299 0 0 0 Фiзична особа 03.04.2013 221 14.2305 221 0 0 0 Фiзична особа 03.04.2013 222 14.2949 222 0 0 0 Усього 1283 82.6142 1283 0 0 0 * Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові. ** Не обов’язково для заповнення.
  2. Інформація про загальні збори акціонерівВид загальних зборів* чергові позачергові X Дата проведення 19.04.2012 Кворум зборів** 77.6561 Опис 1. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2011 роцi. 2. Звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки дiяльностi Директора у 2011 роцi. 3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк, розподiлу прибутку за 2011 рiк. 4. Про виплату дивiдендiв за 2011 рiк.
  3. Відомості про цінні папери емітента11.1. Інформація про випуски акцій Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 09.12.2010 218/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв то фондового ринку UA4000106124 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 12846.1 1553 19949993.3 100 Опис В звiтному перiодi торгiвля акцiями ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” на внутрешньому та на зовнiшньому ринку не вiдбувалась. Фактiв лiстингу/делiстингу не було.
  4. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 17966 18056 0 0 17966 18056 будівлі та споруди 5374 5202 0 0 5374 5202 машини та обладнання 12504 12801 0 0 12504 12801 транспортні засоби 39 30 0 0 39 30 інші 49 23 0 0 49 23 2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 інші 0 0 0 0 0 0 Усього 17966 18056 0 0 17966 18056 Опис Обмежень на використання майна не iснує. 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 30734 25900 Статутний капітал (тис. грн.) 19950 19950 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 19950 19950 Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв – рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал – рядок 300; скоригований статутний капiтал – рiзниця рядкiв 300, 360 та 370. Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2012р. має позитивне значення та складає 30734 тис. грн. 13.3. Інформація про зобов’язання емітента Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X у тому числі: Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X за векселями (всього) X 0 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X Податкові зобов’язання X 0 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X Інші зобов’язання X 4632 X X Усього зобов’язань X 4632 X X Опис: Iншi зобовязання: - отриманi авнси за прдукцiю - 3 870,0 тис. грн. - ПДВ у отриманих авансах - 113,0 тис. грн. - нарахованi податки, термiн сплати яких не настав - 350,0 тис. грн. - отриманi та не сплаченi товари - 299,00 тис. грн. ІНФОРМАЦІЯ про стан корпоративного управлінняЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2012 1 0 2 2011 2 1 3 2010 2 1 Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Так Ні Реєстраційна комісія X Акціонери X Реєстратор X Депозитарій X Інше (запишіть): Д/в Ні Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? Так Ні Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Так Ні Підняттям карток X Бюлетенями (таємне голосування) X Підняттям рук X Інше (запишіть): Д/в Ні Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? Так Ні Реорганізація X Внесення змін до статуту товариства X Прийняття рішення про зміну типу товариства X Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X Інше (запишіть): В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликались. Ні Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Який склад наглядової ради (за наявності)? (осіб) Кількість членів наглядової ради 0 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 Кількість представників держави 0 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0 Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? Так Ні Стратегічного планування X Аудиторський X З питань призначень і винагород X Інвестиційний X Інші (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Інші (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? Так Ні Винагорода є фіксованою сумою X Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X Члени наглядової ради не отримують винагороди X Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? Так Ні Галузеві знання і досвід роботи в галузі X Знання у сфері фінансів і менеджменту X Особисті якості (чесність, відповідальність) X Відсутність конфлікту інтересів X Граничний вік X Відсутні будь-які вимоги X Інше (запишіть): Наглядова рада в товариствi не створювалась. X Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? Так Ні Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління Члени правління (директор) Так Ні Ні Загальний відділ Ні Ні Ні Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні Секретар правління Ні Ні Так Секретар загальних зборів Ні Ні Ні Секретар наглядової ради Ні Ні Ні Корпоративний секретар Ні Ні Ні Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні Інше(запишіть): Д/в Ні Ні Ні Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Так Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Ні Ні Так Обрання та відкликання членів наглядової ради Ні Ні Ні Так Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? Так Ні Положення про загальні збори акціонерів X Положення про наглядову раду X Положення про виконавчий орган (правління) X Положення про посадових осіб акціонерного товариства X Положення про ревізійну комісію X Положення про акції акціонерного товариства X Положення про порядок розподілу прибутку X Інше (запишіть): Д/в Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? Так Ні Не проводились взагалі X Менше ніж раз на рік X Раз на рік X Частіше ніж раз на рік X Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? Так Ні Загальні збори акціонерів X Наглядова рада X Правління або директор X Інше (запишіть) Д/в Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні З якої причини було змінено аудитора? Так Ні Не задовольняв професійний рівень X Не задовольняли умови договору з аудитором X Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X Інше (запишіть) Товариство не змiнювало аудитора. Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? Так Ні Ревізійна комісія X Наглядова рада X Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X Стороння компанія або сторонній консультант X Перевірки не проводились X Інше (запишіть) Д/в З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? Так Ні З власної ініціативи X За дорученням загальних зборів X За дорученням наглядової ради X За зверненням виконавчого органу X На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X Інше (запишіть) Д/в Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯЧи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? Так Ні Випуск акцій X Випуск депозитарних розписок X Випуск облігацій X Кредити банків X Фінансування з державного і місцевих бюджетів X Інше (запишіть): Д/в X Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так, плануємо розпочати переговори Так, плануємо розпочати переговори в наступному році Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років Не визначились X Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)? Так Ні Не задовольняв професійний рівень особи X Не задовольняли умови договору з особою X Особу змінено на вимогу: акціонерів X суду X Інше (запишіть) Змiн в звiтному перiодi не вiдбувалось. Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Д/в Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Д/в Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Д/в Звіт про корпоративне управління*Мета провадження діяльності фінансової установи Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи. Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність. Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх пяти років. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг. Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” за ЄДРПОУ 19151204 Територія за КОАТУУ 1210136300 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 Орган державного управління за КОДУ 0 Вид економічної діяльності за КВЕД 24.42 Середня кількість працівників 168 Одиниця виміру: тис.грн. Адреса 49000, м.Днiпропетровськ, вул. Берегова, буд.139 Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V за міжнародними стандартами фінансової звітності Баланс на 31.12.2012 р. Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: – залишкова вартість 010 15 12 – первісна вартість 011 98 101 – накопичена амортизація 012 ( 83 ) ( 89 ) Незавершені капітальні інвестиції 020 133 129 Основні засоби: – залишкова вартість 030 17966 18056 – первісна вартість 031 36974 38493 – знос 032 ( 19008 ) ( 20437 ) Довгострокові біологічні активи: – справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 – первісна вартість 036 0 0 – накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) Довгострокові фінансові інвестиції: – які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 – інші фінансові інвестиції 045 13 13 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 Відстрочені податкові активи 060 558 452 Гудвіл 065 0 0 Інші необоротні активи 070 0 0 Гудвіл при консолідації 075 0 0 Усього за розділом I 080 18685 18662 II. Оборотні активи Виробничі запаси 100 6308 6209 Поточні біологічні активи 110 0 0 Незавершене виробництво 120 4231 4234 Готова продукція 130 205 183 Товари 140 34 25 Векселі одержані 150 0 0 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: – чиста реалізаційна вартість 160 2078 1657 – первісна вартість 161 2078 1657 – резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) Дебіт