Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 22.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш”
 2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
 3. Код за ЄДРПОУ 19151204
 4. Місцезнаходження Дніпропетровська , Амур-Нiжньоднiпровський район, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Берегова, буд. 139
 5. Міжміський код, телефон та факс (0562) 32-55-11 (0562) 32-55-11 6. Електронна поштова адреса dzigovska@gmail.com II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2014 (дата) 2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 78 24.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.alumash.com в мережі Інтернет (адреса сторінки) (дата) Зміст 1. Основні відомості про емітента: X 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство
 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
 7. Інформація про посадових осіб емітента: 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
 9. Інформація про загальні збори акціонерів X
 10. Інформація про дивіденди
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
 12. Відомості про цінні папери емітента: 1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
 13. Опис бізнесу
 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов’язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
 17. Інформація про стан корпоративного управління X
 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 23. Основні відомості про ФОН
 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 27. Правила ФОН
 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
 29. Текст аудиторського висновку (звіту)
 30. Річна фінансова звітність X
 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
 32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
 33. Примітки Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб – товариство не брало участi в створенi будь-яких юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря – посада корпоративного секретаря штатним розкладом не передбачена. Цiннi папери рейтингуванню не пiдлягають. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) – не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. Iнформацiя про дивiденди – не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент – не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. В звiтному перiодi товариство не випускало облiгацiй. В звiтному перiодi товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. В звiтному перiодi товариство не здiйснювало випуски похiдних цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. Опис бiзнесу – не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї – – не заповнюється в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї – не заповнюється в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – борговi цiннi папери Товариством не випускались. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду – в звiтному перiодi особлива iнформацiя не виникала. В звiтному перiодi товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям – Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду – Товарисво не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття – iнформацiя вiдсутня. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду – Товарисво не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року – Товарисво не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття – iнформацiя вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв – Товарисво не здiйснювало випуск iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнiиство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН – Товариство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй. Правила ФОН – вiдсутнi. Текст аудиторського висновку (звiту) – не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку – за Мiжнародними стандартами звiтнiсть протягом звiтного перiоду не складалась. Звiт про стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товарисво не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй в звiтньому перiодi. Посадовi особи та особи якi мають 10 % i бiльш акцiй товариства вiдмовились вiд надання своїх персональних данних.
  III. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 063074 3. Дата проведення державної реєстрації 04.07.1997 4. Територія (область) Дніпропетровська 5. Статутний капітал (грн) 19949993.3 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 0 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0 8. Середня кількість працівників (осіб) 160 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 24.42 Виробництво алюмiнiю 30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу 25.12 Виробництво металевих дверей i вiкон 10. Органи управління підприємства Д/в. 11. Банки, що обслуговують емітента: 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Вiддiлення ПАТ “Перший Український Мiжнародний Банк” “РЦ у м. Днiпропетровськ” 2) МФО банку 334851 3) поточний рахунок 26008962504522 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Вiддiлення ПАТ “Перший Український Мiжнародний Банк” “РЦ у м. Днiпропетровськ” 5) МФО банку 334851 6) поточний рахунок 26008962504522 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) 1 2 3 4 5 Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури 596402 25.11.2011 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Днiпропетровськiй областi Необмежена Опис Термiн дiї лiцензiї не обмежений. Придбання, зберiгання використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) “Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв” 586904 09.12.2011 Державна служба України по контролю за наркотиками Необмежена Опис Термiн дiї лiцензiї не обмежений.
  V. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данченко Олег Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1961
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Днiпропетровська металургiйна академiя України, старший науковий спiвробiтник
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.06.2005 три роки
9) Опис Обов’язки та повноваження Директора: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 6) укладення, пiдписання та виконання колективного договору, змiни та доповнення до нього. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу; 7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; 8) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначних Законодавством України та цим Статутом; 9) здiйснювати iншi повноваження, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, вiдповiдно до законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 10) визначення розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв Товариства; 11) прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства; 12) розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшень за їх результатами; 13) вирiшення питань, пов’язаних з пiдготовкою та проведенням загальних зборiв.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Загальний стаж керiвної роботи 21 рiк. Попередня посада яку обiймав протягом останнiх 5 рокiв – Директор ЗАТ “Днiпровський завод “АЛЮМАШ”, пiсля приведення статуту товариства до норм дiючого законодавства – Директор ПрАТ “Днiпровський завод “АЛЮМАШ” * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзиговська Ольга Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Днiпропетровська металургiйна академiя України, молодший науковий спiвробiтник
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.06.2005 не визначено
9) Опис Обов’язки та повноваження Головного бухгалтера: – органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Загальний стаж керiвної роботи 21 рiк. Попередня посада яку обiймав протягом останнiх 5 рокiв – Головний бухгалтер ЗАТ “Днiпровський завод “АЛЮМАШ”, пiсля приведення статуту товариства до норм дiючого законодавства – Головний бухгалтер ПрАТ “Днiпровський завод “АЛЮМАШ” * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Подолянчик Ганна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1982
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Навчання в Днiпропетровської металургiйної академiї України.
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2011 три роки
9) Опис Обов’язки та повноваження Ревiзора: – отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання своїх функцiй; – отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства з питань, що належать до компетенцiї Ревiзора пiд час проведення перевiрок дiяльностi Товариства; – оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; – вимагати проведення позачергових загальних зборiв Товариства та брати у них участь у разi виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства; – вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; – вносити пропозицiї щодо усунення виявлених порушень пiд час проведення перевiрок; – перевiряти фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; – дотримуватися встановлених правил та режиму обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка має обмежений доступ; – не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв’язку з виконанням обов’язкiв Ревiзора; Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Загальний стаж керiвної роботи 1 рiк. Попередня посада яку обiймав протягом останнiх 5 рокiв – Навчання в Днiпропетровської металургiйної академiї України. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Директор Данченко Олег Валентинович 541 34.8358 541 0 0 0 Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна 70 4.5074 70 0 0 0 Ревiзор Подолянчик Ганна Сергiївна 0 0 0 0 0 0 Усього 611 39.3432 611 0 0 0 * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника Фiзична особа 541 34.8358 541 0 0 0 Фiзична особа 299 19.253 299 0 0 0 Фiзична особа 221 14.2305 221 0 0 0 Фiзична особа 222 14.2949 222 0 0 0 Усього 1283 82.6142 1283 0 0 0 * Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові. ** Не обов’язково для заповнення. VII. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів* чергові позачергові X Дата проведення 16.04.2013 Кворум зборів** 95.9433 Опис Порядок денний (Перелiк питань поставлених на голосування) 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2012 роцi. 3. Звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати перевiрки дiяльностi Директора у 2012 роцi. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк, розподiлу прибутку за 2012 рiк. 5. Про виплату дивiдендiв за 2012 рiк. 6. Прийняття рiшення про вчинення товариством значних правочинiв. Пропозицiї до порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї – Данченко Юрiй Валентинович; Секретар лiчильної комiсiї – Науменко Юрiй Олександрович. 2. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Директора ПрАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi та визнати його задовiльним. 3. Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки дiяльностi Директора у 2012 роцi та визнати їх задовiльними. 4. Прийняте рiшення: 1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк у наступному складi: – баланс пiдприємства (форма № 1) станом на 31 грудня 2012 року; – звiт про фiнансовi результати за 2012рiк (форма № 2); – звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (форма № 3); – звiт про власний капiтал за 2012 рiк (форма № 4); – примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк (форма № 5); 2. Прибуток отриманий по результатам господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства в 2012 роцi розподiлити наступним чином: – резервний фонд – 5% (13,15 тис. грн.) – фонд виплати дивiдендiв – 41,45% (2003,37 тис. грн.) – 53,55 % залишається на нерозподiленому прибутку Товариства. 5. Прийняте рiшення: Здiйснити виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства з розрахунку 1290,00 гривень на одну просту iменну акцiю ПрАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ».Затвердити рiшення про виплату дивiдендiв за 2012 рiк на загальну суму 2003370грн.(Два мiльйона три тисячi триста сiмдесят гривень 00 копiйок) Початок виплати дивiдендiв – 31 травня 2013р. Закiнчення виплати дивiдендiв – 15 жовтня 2013р. включно. Виплата дивiдендiв за простими iменними акцiями здiйснюється вiдповiдно до перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеного станом на 24 травня 2013р. 6. Прийняте рiшення: Попередньо схвалити вчинення значного правочину по реалiзацiї готової продукцiї на граничну сукупну вартiсть 50000000 грн. (П’ятдесят мiльйонiв гривень) та по закупiвлi сировини та матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 40000000 грн. (Сорок мiльйонiв гривень). X. Відомості про цінні папери емітента 1. Інформація про випуски акцій Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 06.12.2010 218/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв то фондового ринку UA4000106124 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 12846.1 1553 19949993.3 100 Опис В звiтному перiодi торгiвля акцiями ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” на внутрiшньому та на зовнiшньому ринку не вiдбувалась. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Додаткової емiсiї протягом звiтного року не було. XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 18056 16672 0 0 18056 16672 будівлі та споруди 5202 4917 0 0 5202 4917 машини та обладнання 12801 11720 0 0 12801 11720 транспортні засоби 30 19 0 0 30 19 інші 23 16 0 0 23 16 2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 інші 0 0 0 0 0 0 Усього 18056 16672 0 0 18056 16672 Опис Ступiнь зносу основних засобiв – 56%, Ступiнь використання ОЗ – 64 % , обмежень щодо використання ОЗ немає. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами)- , 1 група – Будинки, споруди та передавальнi пристрої термiном користування 20 рокiв; 2 група – транспортнi засоби iнструменти, прилади, iнвентар термiном користування – 4 роки; 3 група – Машини та обладнання термiном користування – 6 рокiв, 4 група вiд 1 до 4 рокiв. Умови користування основними засобами здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних паспортах, первiсна вартiсть основних засобiв – 38536 тис.грн., сума нарахованого зносу – 21864 тис.грн.. 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 30324 30734 Статутний капітал (тис. грн.) 19950 19950 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 19950 19950 Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485. Розрахунок проведено за даними Балансу: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи – Довгостроковi зобов’язання i забезпечення – Поточнi зобов’язання i забезпечення. Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2013р. має позитивне значення та складає 30324 тис. грн. 3. Інформація про зобов’язання емітента Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X у тому числі: Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X за векселями (всього) X 0 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X Податкові зобов’язання X 82 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X Інші зобов’язання X 978 X X Усього зобов’язань X 1060 X X Опис: Iншi зобовязання: - за товари, работи та послуги - 469 тис.грн. - за одержаними авансами - 431 тис.грн. - за поточними зобовязаннями – 78 тис.грн. XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 33612773 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49101, м. Днiпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46 Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3636 30.09.2005 Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2013 рiк Думка аудитора*** умовно-позитивна Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2013 1 0 2 2012 1 0 3 2011 2 1 Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Так Ні Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X Акціонери X Депозитарна установа X Інше (запишіть): Д/в Ні Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? Так Ні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Так Ні Підняттям карток X Бюлетенями (таємне голосування) X Підняттям рук X Інше (запишіть): Д/в Ні Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? Так Ні Реорганізація X Додатковий випуск акцій X Унесення змін до статуту X Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X Інше (запишіть): В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликались. Ні Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Який склад наглядової ради (за наявності)? (осіб) Кількість членів наглядової ради 0 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 Кількість представників держави 0 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0 Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0 Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0 Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? Так Ні Стратегічного планування X Аудиторський X З питань призначень і винагород X Інвестиційний X Інші (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Інші (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? Так Ні Винагорода є фіксованою сумою X Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X Члени наглядової ради не отримують винагороди X Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? Так Ні Галузеві знання і досвід роботи в галузі X Знання у сфері фінансів і менеджменту X Особисті якості (чесність, відповідальність) X Відсутність конфлікту інтересів X Граничний вік X Відсутні будь-які вимоги X Інше (запишіть): Наглядова рада в товариствi не створювалась. X Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками? Так Ні Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3 Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Так Ні Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? Так Ні Положення про загальні збори акціонерів X Положення про наглядову раду X Положення про виконавчий орган X Положення про посадових осіб акціонерного товариства X Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X Положення про акції акціонерного товариства X Положення про порядок розподілу прибутку X Інше (запишіть): Д/в. Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Ні Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? Так Ні Не проводились взагалі X Менше ніж раз на рік X Раз на рік X Частіше ніж раз на рік X Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? Так Ні Загальні збори акціонерів X Наглядова рада X Виконавчий орган X Інше (запишіть) Д/в. Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так З якої причини було змінено аудитора? Так Ні Не задовольняв професійний рівень X Не задовольняли умови договору з аудитором X Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X Інше (запишіть) Д/в. Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? Так Ні Ревізійна комісія (ревізор) X Наглядова рада