Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (частина 1.2)

VII. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів* чергові позачергові X Дата проведення 29.03.2016 Кворум зборів** 85.7695 Опис Порядок денний (Перелiк питань поставлених на голосування) 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2015 роцi. 3. Звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки дiяльностi Директора у 2015 роцi. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк, розподiлу прибутку за 2015 рiк. 5. Про виплату дивiдендiв за 2015 рiк. 6. Прийняття рiшення про вчинення товариством значних правочинiв. Пропозицiї до порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї – Данченко Юрiй Валентинович; Секретар лiчильної комiсiї – Науменко Юрiй Олександрович. 2. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Директора ПрАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi та визнати його задовiльним. 3. Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки дiяльностi Директора у 2015 роцi та визнати їх задовiльними. 4. Прийняте рiшення: 1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк у наступному складi: – баланс пiдприємства (форма № 1) станом на 31 грудня 2015 року; – звiт про фiнансовi результати за 2015рiк (форма № 2); – звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк (форма № 3); – звiт про власний капiтал за 2015 рiк (форма № 4); – примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк (форма № 5); 2. Прибуток отриманий по результатам господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства в 2015 роцi розподiлити наступним чином: – резервний фонд – 5% (540,19 тис. грн.) – фонд виплати дивiдендiв – 23% (2500,33 тис. грн.) – 72% залишається на нерозподiленому прибутку Товариства. 5. Прийняте рiшення: Здiйснити виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства з розрахунку 1610,00 гривень на одну просту iменну акцiю ПрАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ». Затвердити рiшення про виплату дивiдендiв за 2015 рiк на загальну суму 2500330,00грн.(Два мiльйона пятьсот тисяч триста тридцять гривень 00 копiйок). Початок виплати дивiдендiв - 20 квiня 2016р. Закiнчення виплати дивiдендiв – 29 вересня 2016р. включно. Виплата дивiдендiв за простими iменними акцiями здiйснюється вiдповiдно до перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеного станом на 14 квiтня 2016р. Виплата дивiдендiв проводиться за мiсцезнаходженням Товариства : Україна, вул. Берегова, буд.139, ПрАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ». 6. Прийняте рiшення: Попередньо схвалити вчинення значного правочину по реалiзацiїготової продукцiї на граничну сукупну вартiсть 70000000 грн. (Сiмдесят мiльйонiв гривень) та по закупiвлi сировини та матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 60000000 грн. (Шiстдесят мiльйонiв гривень). X. Відомості про цінні папери емітента 1. Інформація про випуски акцій Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 06.12.2010 218/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв то фондового ринку UA4000106124 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 12846.1 1553 19949993.3 100 Опис В звiтному перiодi торгiвля акцiями ПрАТ "Днiпровський завод "Алюмаш" на внутрiшньому та на зовнiшньому ринку не вiдбувалась. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного року не було. XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 13921 13340 0 0 13921 13340 будівлі та споруди 4349 4065 0 0 4349 4065 машини та обладнання 9520 9138 0 0 9520 9138 транспортні засоби 2 2 0 0 2 2 земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 інші 50 135 0 0 50 135 2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 інші 0 0 0 0 0 0 Усього 13921 13340 0 0 13921 13340 Опис Ступiнь зносу основних засобiв - 66,22%, Ступiнь використання ОЗ - 74 % , обмежень щодо використання ОЗ немає. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами)- , 1 група - Будинки, споруди та передавальнi пристрої термiном користування 20 рокiв; 2 група - транспортнi засоби iнструменти, прилади, iнвентар термiном користування - 4 роки; 3 група - Машини та обладнання термiном користування - 6 рокiв, 4 група вiд 1 до 4 рокiв. Умови користування основними засобами здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних паспортах. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв - 39490,00 тис.грн., сума нарахованого зносу - 26150,00 тис.грн. 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 41946 40661 Статутний капітал (тис. грн.) 19950 19950 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 19950 19950 Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485. а також згiдно ст. 14 ч.2 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Розрахунок проведено за даними Балансу: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи - Довгостроковi зобов'язання i забезпечення - Поточнi зобов'язання i забезпечення. Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2016р. має позитивне значення та складає 41946 тис. грн. 3. Інформація про зобов'язання емітента Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X у тому числі: Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X за векселями (всього) X 0 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X Податкові зобов'язання X 760 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X Інші зобов'язання X 10231 X X Усього зобов'язань X 10991 X X Опис: Iншi зобовязання: – за товари, работи та послуги – 42 тис.грн. – за одержаними авансами – 9827 тис.грн. – за поточними зобов`язаннями – 362 тис.грн. 6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів № з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 1 2 3 4 5 1 29.03.2016 130000.00 45980.00 282.73 Опис 29 березня 2016 року на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» було прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, характер яких пов’язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя готової продукцiї, закупiвля сировини та матерiалiв) iз зазначенням їх граничної сукупної вартостi. Цим рiшенням встановлено граничну сукупну вартiсть правочинiв в сумi 130000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 45980,00 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 282.73 %. XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФIРМА “МОДУЛЬ – АУДИТ” Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 38033179 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 53210, Днiпропетровська обл., мiсто Нiкополь, вул. Дибенка буд. 59г, кв.1 Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4508 23.02.2012 Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2016 рiк Думка аудитора*** умовно-позитивна Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2016 1 0 2 2015 1 0 3 2014 1 0 Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Так Ні Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X Акціонери X Депозитарна установа X Інше (запишіть): Д/в Ні Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? Так Ні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Так Ні Підняттям карток X Бюлетенями (таємне голосування) X Підняттям рук X Інше (запишіть): Д/в Ні Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? Так Ні Реорганізація X Додатковий випуск акцій X Унесення змін до статуту X Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X Інше (запишіть): В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликались. Ні Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Який склад наглядової ради (за наявності)? (осіб) Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0 членів наглядової ради – акціонерів членів наглядової ради – представників акціонерів 0 членів наглядової ради – незалежних директорів членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 Чи проводила наглядова рада самооцінку? Так Ні Складу X Організації X Діяльності X Інше (запишить) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0 Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? Так Ні Стратегічного планування X Аудиторський X З питань призначень і винагород X Інвестиційний X Інші (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? Так Ні Винагорода є фіксованою сумою X Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X Члени наглядової ради не отримують винагороди X Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? Так Ні Галузеві знання і досвід роботи в галузі X Знання у сфері фінансів і менеджменту X Особисті якості (чесність, відповідальність) X Відсутність конфлікту інтересів X Граничний вік X Відсутні будь-які вимоги X Інше (запишіть): Наглядова рада в товариствi не створювалась. X Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками? Так Ні Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0 Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Так Ні Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? Так Ні Положення про загальні збори акціонерів X Положення про наглядову раду X Положення про виконавчий орган X Положення про посадових осіб акціонерного товариства X Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X Положення про акції акціонерного товариства X Положення про порядок розподілу прибутку X Інше (запишіть): Д/в. Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інфо