Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (частина 2)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Ні Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? Так Ні Не проводились взагалі X Менше ніж раз на рік X Раз на рік X Частіше ніж раз на рік X Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? Так Ні Загальні збори акціонерів X Наглядова рада X Виконавчий орган X Інше (запишіть) Д/в. Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так З якої причини було змінено аудитора? Так Ні Не задовольняв професійний рівень X Не задовольняли умови договору з аудитором X Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X Інше (запишіть) Д/в. Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? Так Ні Ревізійна комісія (ревізор) X Наглядова рада X Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X Стороння компанія або сторонній консультант X Перевірки не проводились X Інше (запишіть) Д/в З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? Так Ні З власної ініціативи X За дорученням загальних зборів X За дорученням наглядової ради X За зверненням виконавчого органу X На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X Інше (запишіть) Д/в Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? Так Ні Випуск акцій X Випуск депозитарних розписок X Випуск облігацій X Кредити банків X Фінансування з державного і місцевих бюджетів X Інше (запишіть): Д/в Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так, плануємо розпочати переговори Так, плануємо розпочати переговори в наступному році Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років Не визначились X Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: – ; яким органом управління прийнятий: Д/в Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Д/в Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Д/в КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” за ЄДРПОУ 19151204 Територія м. Дніпро, Амур-нижньодніпровський район за КОАТУУ 1210136300 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 Вид економічної діяльності Виробництво алюмінію за КВЕД 24.42 Середня кількість працівників 132 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Адреса 49021, м. Днiпро, вулиця Берегова, будинок 139, тел. (0562)326864 Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V за міжнародними стандартами фінансової звітності Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016р. Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності 1 2 3 4 5 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: 1000 12 25 0 первісна вартість 1001 106 115 0 накопичена амортизація 1002 94 90 0 Незавершені капітальні інвестиції 1005 262 129 0 Основні засоби: 1010 13921 13340 0 первісна вартість 1011 38625 39490 0 знос 1012 24704 26150 0 Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 первісна вартість 1016 0 0 0 знос 1017 0 0 0 Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 первісна вартість 1021 0 0 0 накопичена амортизація 1022 0 0 0 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0 інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 Відстрочені податкові активи 1045 370 0 0 Гудвіл 1050 0 0 0 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 Інші необоротні активи 1090 0 0 0 Усього за розділом I 1095 14565 13494 0 II. Оборотні активи Запаси 1100 23029 30223 0 Виробничі запаси 1101 11611 14717 0 Незавершене виробництво 1102 11138 15231 0 Готова продукція 1103 75 75 0 Товари 1104 205 200 0 Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 Депозити перестрахування 1115 0 0 0 Векселі одержані 1120 0 0 0 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1055 578 0 Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 1557 2277 0 з бюджетом 1135 590 0 0 у тому числі з податку на прибуток 1136 998 0 0 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 23 0 0 Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 Гроші та їх еквіваленти 1165 4601 4727 0 Готівка 1166 0 0 0 Рахунки в банках 1167 4601 4727 0 Витрати майбутніх періодів 1170 3 0 0 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 інших страхових резервах 1184 0 0 0 Інші оборотні активи 1190 580 1638 0 Усього за розділом II 1195 31415 39443 0 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0 Баланс 1300 45980 52937 0 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19950 19950 0 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 Додатковий капітал 1410 0 0 0 Емісійний дохід 1411 0 0 0 Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 Резервний капітал 1415 1671 1860 0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 19040 20136 0 Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Інші резерви 1435 0 0 0 Усього за розділом I 1495 40661 41946 0 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 Цільове фінансування 1525 0 0 0 Благодійна допомога 1526 0 0 0 Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0 резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0 резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 Призовий фонд 1540 0 0 0 Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 Усього за розділом II 1595 0 0 0 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 Векселі видані 1605 0 0 0 Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 за товари, роботи, послуги 1615 188 42 0 за розрахунками з бюджетом 1620 1422 760 0 за у тому числі з податку на прибуток 1621 1385 170 0 за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 за одержаними авансами 1635 3477 9827 0 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 Поточні забезпечення 1660 0 0 0 Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 Інші поточні зобов’язання 1690 232 362 0 Усього за розділом IІІ 1695 5319 10991 0 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0 V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 Баланс 1900 45980 52937 0 Примітки Нематерiальнi активи: В балансi Товариства вiдображено нематерiальнi активи (права на об’єкти промислової власностi, право користування землею, право на використання торгової марки, авторське право на використання програм, iншi нематерiальнi активи, сайт в мережi Iнтернет, що забезпечують ведення загальної фiнансово – господарської дiяльностi Товариства. Ця вартiсть розрахована як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою нарахованої амортизацiї. На 31.12.2016р. первiсна вартiсть – 115,00 тис.грн., накопичена амортизацiя – 90,00 тис.грн. Товариство не проводило переоцiнку вартостi наявних нематерiальних активiв у зв’язку з вiдсутнiстю iнформацiї щодо активного ринку на подiбнi активи. На звiтну дату нематерiальнi активи не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Товариством. Капiтальнi iнвестицi: Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй складається з цiни придбання сировини та матерiалiв, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв та iнших витрат безпосередньо пов’язаних з придбанням капiтальних iнвестицiй.Вартiсть на 31.12.2016р. – 129,00 тис.грн. Станом на звiтну дату капiтальнi iнвестицiї вiдображено за первiсною вартiстю. Основнi засоби: В балансi Товариства вiдображено вартiсть основних засобiв (якi технiчно забезпечують господарську дiяльнiсть Товариства) розраховану як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю та сумою нарахованої амортизацiї. Залишок на 31.12.2016. первiсна вартiсть – 39490,00 тис.грн., знос – 26150,00 тис.грн. Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна) керiвництво дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi. На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Товариством. Запаси: Товариство вiдображає в балансi загальну вартiсть матерiальних i товарних запасiв, запасiв незавершеного виробництва, запасiв готової продукцiї, iнших запасiв. Балансова вартiсть запасiв на 31.12.2016р. – 30223,00 тис.грн. На звiтну дату балансу запаси вiдображено за первiсною вартiстю, що є найменшою з оцiнок. Дебiторська заборгованiсть: В активi балансу Товариства вiдображено вартiсть поточної дебiторської заборгованостi. У поточному роцi створено резерв сумнiвних боргiв в сумi 695982 грн. Станом на 31.12.2016р.: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 578,00 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами – 2277,00 тис.грн. Керiвництво вважає, що торгова дебiторська заборгованiсть (за товари, роботи, послуги) буде погашена шляхом отримання грошових коштiв, балансова вартiсть такої дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. Грошовi кошти: Станом на 31.12.2016р.: Поточнi рахунки у банку в нацiональнiй валютi – 4456,00 тис.грн. Поточнi рахунки у банку в iноземнiй валютi (USD) – 271,00 тис.грн. Iншi активи Товариства: На 31.12.2016р. iншi оборотнi активи (розрахунок за невиданими податковими накладними з ПДВ) – 1638,00 тис.грн. Зареєстрований капiтал: Зареєстрований капiтал представлений статутним капiталом, який вiдображено в балансi Товариства. Сума статутного капiталу складає 19 949 993,30 грн. (Дев’ятнадцять мiльйонiв дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто три грн. 30 коп.). Його подiлено на 1553 (Одну тисячу п’ятсот п’ятдесят три) простих iменних акцiй номiнальною цiною 12 846,10 грн. (Дванадцять тисяч вiсiмсот сорок шiсть грн. 10 коп.). Станом на звiтну дату неоплаченого капiталу не має, додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi не проводився. Зобов’язання: Станом на 31.12.2016р.: Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 42,00 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 760,00 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 9827,00 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з акцiонерами – 0,00 Iншi поточнi зобов’язання – 362,00 тис.грн. Iншi поточнi зобов’язання – розрахунки по отриманим податковим накладним з податку на додану вартiсть у сумi 362 тис. грн. Керівник Данченко Олег Валентинович Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” за ЄДРПОУ 19151204 (найменування) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 86714 86494 Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 Премії підписані, валова сума 2011 0 0 Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 73701 ) ( 67800 ) Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) Валовий: прибуток 2090 13013 18694 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 Інші операційні доходи 2120 521 964 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0 Адміністративні витрати 2130 ( 6285 ) ( 4535 ) Витрати на збут 2150 ( 825 ) ( 735 ) Інші операційні витрати 2180 ( 1201 ) ( 1101 ) Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 ) Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 5223 13287 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 Інші фінансові доходи 2220 0 0 Інші доходи 2240 0 0 Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 2270 ( 20 ) ( 101 ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 5203 13186 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1418 2383 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 3785 10803 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) II. СУКУПНИЙ ДОХІД Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 Накопичені курсові різниці 2410 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 Інший сукупний дохід 2445 0 0 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3785 10803 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Матеріальні затрати 2500 67407 64051 Витрати на оплату праці 2505 6211 4539 Відрахування на соціальні заходи 2510 1369 1726 Амортизація 2515 1459 1789 Інші операційні витрати 2520 5545 4286 Разом 2550 81991 76391 ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 Примітки Дохiд: Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв (без урахування ПДВ), разом – 86714 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи (без урахування ПДВ), разом – 521тис. грн. Витрати: Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, разом – 73701 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати – 6285 тис.грн. Витрати на збут – 825 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати, разом – 1201 тис.грн. Iншi витрати, разом – 20 тис.грн. Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi Товариства у звiтному перiодi є прибуток до оподаткування у сумi 5203 тис. грн. Податок на прибуток: У вiдношеннi розрахунку та вiдображення поточного та вiдстроченого податку на прибуток Товариство керується нормами чинного Податкового кодексу України. Ставки оподаткування, якi застосовувалися до Товариства були наступними: З 1 сiчня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. – 18% З 1 сiчня 2016 р. по 31 грудня 2016 р. – 18% Реконсиляцiя (виверення) податку на прибуток за рiк, що скiнчився 31 грудня 2016р.: 1. Прибуток до оподаткування згiдно Звiту про фiнансовi результати – 5203 тис.грн. 2. Постiйнi рiзницi, якi виникають вiдповiдно до норм Податкового кодексу України (ПКУ) та збiльшують фiнансовий результат до оподаткування – 702 тис.грн. 2.1 – в тому числi: сума витрат на формування резерву сумнiвних боргiв – 696 тис.грн. 2.2 – в тому числi: сума витрат на списання дебiторської заборгованостi яка не вiдповiдає ознакам безнадiйностi (п.14.1.11 ПКУ) – 6 тис.грн. 3. Об’єкт оподаткування податком на прибуток (рядок 1 + рядок 2) – 5905 тис.грн. 4. Поточний податок на прибуток (рядок 3 х 18%) – 1063 тис.грн. 5. Зменшення вiдстрочених податкових активiв – 370 тис.грн. Керівник Данченко Олег Валентинович Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” за ЄДРПОУ 19151204 (найменування) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2016 р. Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 100381 96251 Повернення податків і зборів 3005 0 656 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 656 Цільового фінансування 3010 47 84 Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 Надходження авансів від покупців і замовників 3015 9805 3457 Надходження від повернення авансів 3020 100 330 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 5 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 Надходження від операційної оренди 3040 3 3 Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 Надходження від страхових премій 3050 0 0 Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 Інші надходження 3095 0 3 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 93273 ) ( 89643 ) Праці 3105 ( 5080 ) ( 3753 ) Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1369 ) ( 1895 ) Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 5115 ) ( 1345 ) Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 2263 ) ( 52 ) Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 921 ) ( 217 ) Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 1931 ) ( 1076 ) Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2268 ) ( 1552 ) Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 90 ) ( 543 ) Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 9 ) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3141 2055 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 0 необоротних активів 3205 0 9 Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 0 дивідендів 3220 0 0 Надходження від деривативів 3225 0 0 Надходження від погашення позик 3230 0 0 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0 Інші надходження 3250 0 0 Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) необоротних активів 3260 ( 678 ) ( 70 ) Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 678 61 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 0 Отримання позик 3305 0 0 Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 Інші надходження 3340 0 0 Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) Погашення позик 3350 0 0 Сплату дивідендів 3355 ( 2338 ) ( 665 ) Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2338 665 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 125 1329 Залишок коштів на початок року 3405 4601 3061 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 211 Залишок коштів на кінець року 3415 4727 4601 Примітки Звiт щодо руху грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами нацiональних П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», у вiдповiдностi до форми №3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi. Цей Звiт вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах Товариства за звiтний рiк, зокрема: – рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi (надходження та видатки); – рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi (надходження та видатки); – рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi (надходження та видатки). Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний перiод є надходження грошових коштiв в сумi 125 тис. грн. Керівник Данченко Олег Валентинович Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” за ЄДРПОУ 19151204 (найменування) Звіт про власний капітал за 12 місяців 2016 р. Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок на початок року 4000 19950 0 0 1671 19040 0 0 40661 Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 Скоригований залишок на початок року 4095 19950 0 0 1671 19040 0 0 40661 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 3785 0 0 3785 Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 -2500 0 0 -2500 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 189 -189 0 0 0 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 189 1096 0 0 1285 Залишок на кінець року 4300 19950 0 0 1860 20136 0 0 41946 Примітки Управлiння капiталом: Товариство розглядає позиковi кошти i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння власним капiталом є: – забезпечення здатностi Товариства продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв ; – забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку; – дотримання вимог до капiталу, встановлених чинним законодавством (тому що на Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до власного капiталу). Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, розкритого в фiнансовiй звiтностi. Станом на кiнець кожного звiтного року Товариство аналiзує наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом емiсiї. Керівник Данченко Олег Валентинович Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна