Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (частина 1.2)

VII. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів* чергові Позачергові X Дата проведення 28.03.2017 Кворум зборів** 83.19 Опис Порядок денний (Перелiк питань поставлених на голосування) 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 3. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк та розподiлу прибутку за 2016 рiк. 5. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 6. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв. Пропозицiї до порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийняте рiшення: 1.1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб, а саме: Данченко Юрiй Валентинович – Голова лiчильної комiсiї; Науменко Юрiй Олександрович – Секретар лiчильної комiсiї. 1.2. Обрати Голову та секретаря Зборiв в наступному складi: Данченко Олег Валентинович – Голова зборiв; Дзиговська Ольга Василiвна – Секретар зборiв. 1.3.1. Затвердити наступний порядок голосування Зборiв: – Порядок голосування на зборах – з усiх питань порядку денного голосування проводити з використанням бюлетенiв для голосування. – З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акцiя – один голос. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування. – Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi якщо на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера. – Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. – Голова зборiв оголошує питання порядку денного i ставить питання на голосування. – Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного здiйснюється Лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного питання порядку денного. – З усiх питань порядку денного рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах. 1.3.2. Затвердити наступний регламент Зборiв: – Збори акцiонерiв Товариства продовжуються до завершення розгляду всiх питань порядку денного та доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про результати голосування та прийнятi рiшення. – На зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. – Час для виступiв на Зборах: – доповiдь з другого питання – до 20 хв.; – доповiдь з третього питання – до 20 хв.; – доповiдь з четвертого питання – до 20 хв.; – доповiдь з п’ятого питання – до 15 хв.; – доповiдь з шостого питання – до 15 хв.; – виступ осiб, якi виявили бажання взяти участь в обговореннi – до 5 хвилин; – повторнi виступи з одного питання i зауваження – до 5 хв. – Пiсля голосування з кожного питання порядку денного перерва до 5 хв. для пiдрахунку результатiв голосування. – Голова Зборiв має право позбавити слова особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту. – Учасник Зборiв може в будь-який час вiдмовитися вiд виступу. – Учасник Зборiв може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. – Збори не можуть приймати рiшення з питання, не включеного до порядку денного. – У ходi Зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Кiлькiсть перерв у ходi проведення Зборiв не може перевищувати трьох. 2. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Директора ПрАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi та визнати його задовiльним. 3. Затвердити звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки дiяльностi Директора у 2016 роцi та визнати їх задовiльними. 4. Прийняте рiшення: 4.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк у наступному складi: – баланс пiдприємства (форма № 1) станом на 31 грудня 2016 року; – звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк (форма № 2); – звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк (форма № 3); – звiт про власний капiтал за 2016 рiк (форма № 4); – примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк (форма № 5); 4.2. Прибуток отриманий за результатами господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства в 2016 роцi розподiлити наступним чином: – резервний фонд – 5%( 189270,00 грн.) – фонд виплати дивiдендiв – 95% ( 3596159,19 грн.) 5. Прийняте рiшення: Згiдно з рiчною фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2015 рiк ПрАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» має нерозподiлений прибуток за результатами господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства в 2015 роцi у розмiрi 7763196,36грн. Здiйснити виплату дивiдендiв за рахунок нерозподiленого прибутку 2015 року у розмiрi 1062840,81грн. Здiйснити виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства з розрахунку 3000,00 грн. (Три тисячi гривень 00 коп.) на одну просту iменну акцiю ПрАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ». Затвердити рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк на загальну суму 4659000,00 (Чотири мiльйона шiстсот п’ятдесят дев’ять) гривень 00 копiйок. Початок виплати дивiдендiв – 14 квiтня 2017 року. Закiнчення виплати дивiдендiв 29 вересня 2017року включно. Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам. Виплата дивiдендiв за простими iменними акцiями здiйснюється вiдповiдно до перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеного станом на 10 квiтня 2017року. Виплата Товариством дивiдендiв безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв усiм акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, здiйснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановленi Загальними зборами акцiонерiв товариства, шляхом переказу цих коштiв Товариством на грошовi рахунки отримувачiв (банкiвськi рахунки). У разi повернення Товариству коштiв, переказаних на виплату дивiдендiв акцiонеру, Товариство має забезпечити виплату таких коштiв вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному дiючим законодавством. У разi вiдчуження акцiонером належних йому акцiй пiсля дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, але ранiше дати виплати дивiдендiв, право на отримання дивiдендiв залишається в особи, зазначеної у такому перелiку. Замовити у депозитарiї ПАО «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 10 квiтня 2017 року. Протягом 10 календарних днiв з дати прийняття рiшення про виплату дивiдендiв проiнформувати акцiонерiв Товариства про вищенаведене рiшення шляхом надiслання повiдомлень рекомендованим листом на поштову адресу акцiонера згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах на 24-ту годину 22 березня 2017 року. 6. Прийняте рiшення:Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значного правочину по реалiзацiї готової продукцiї на граничну сукупну вартiсть 90000000,00грн.( Дев’яносто мiльйонiв гривень) та по закупiвлi сировини та матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 80000000,00 грн.( Вiсiмдесят мiльйонiв гривень). * Поставити помітку “Х” у відповідній графі. ** У відсотках до загальної кількості голосів. X. Відомості про цінні папери емітента 1. Інформація про випуски акцій Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 06.12.2010 218/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв то фондового ринку UA4000106124 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 12846.1 1553 19949993.3 100 Опис В звiтному перiодi торгiвля акцiями ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” на внутрiшньому та на зовнiшньому ринку не вiдбувалась. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного року не було. XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 13340 12272 0 0 13340 12272 будівлі та споруди 4065 3780 0 0 4065 3780 машини та обладнання 9138 8116 0 0 9138 8116 транспортні засоби 2 276 0 0 2 276 земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 інші 135 100 0 0 135 100 2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 інші 0 0 0 0 0 0 Усього 13340 12272 0 0 13340 12272 Опис Ступiнь зносу основних засобiв – 69,07%, Ступiнь використання ОЗ – 78 % , обмежень щодо використання ОЗ немає. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами)- , 1 група – Будинки, споруди та передавальнi пристрої термiном користування 20 рокiв; 2 група – транспортнi засоби iнструменти, прилади, iнвентар термiном користування – 4 роки; 3 група – Машини та обладнання термiном користування – 6 рокiв, 4 група вiд 1 до 4 рокiв. Умови користування основними засобами здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних паспортах. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв – 39682,00 тис.грн., сума нарахованого зносу – 27410,00 тис.грн. 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 41435 41946 Статутний капітал (тис. грн.) 19950 19950 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 19950 19950 Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485. а також згiдно ст. 14 ч.2 ЗУ “Про акцiонернi товариства”. Розрахунок проведено за даними Балансу: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи – Довгостроковi зобов’язання i забезпечення – Поточнi зобов’язання i забезпечення. Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2017р. має позитивне значення та складає 41435,00 тис. грн. 3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X у тому числі: Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X за векселями (всього) X 0 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X Податкові зобов’язання X 241 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X Інші зобов’язання та забезпечення X 12478 X X Усього зобов’язань та забезпечень X 12719 X X Опис: Iншi зобов`язання та забезпечення: – за товари, работи та послуги – 1097,00 тис.грн. – за одержаними авансами – 11071,00 тис.грн. – за поточними зобов`язаннями – 310,00 тис.грн. 6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів № з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 28.03.2017 Загальнi збори акцiонерiв 170000.00 52937.00 321.14 Фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства (реалiзацiя готової продукцiї, закупiвля сировини та матерiалiв) 29.03.2017 www.alumash.com Опис: 28 березня 2017 року на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД “АЛЮМАШ” було прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, характер яких пов’язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя готової продукцiї, закупiвля сировини та матерiалiв) iз зазначенням їх граничної сукупної вартостi. Цим рiшенням встановлено граничну сукупну вартiсть правочинiв в сумi 170000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 52937,00 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 321,14 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй згiдно перелiку акцiонерiв станом на 22 березня 2017 р. – 1 553 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три) штуки. Кiлькiсть акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД “АЛЮМАШ” – 1292 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД “АЛЮМАШ” “ЗА” прийняття рiшення – 1292 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД “АЛЮМАШ” “ПРОТИ” прийняття рiшення – 0 (нуль) штук. XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації 1 2 3 28.03.2017 29.03.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 28.03.2017 29.03.2017 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2017 1 0 2 2016 1 0 3 2015 1 0 Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Так Ні Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X Акціонери X Депозитарна установа X Інше (запишіть): Д/в Ні Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? Так Ні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Так Ні Підняттям карток X Бюлетенями (таємне голосування) X Підняттям рук X Інше (запишіть): Д/в Ні Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? Так Ні Реорганізація X Додатковий випуск акцій X Унесення змін до статуту X Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X Інше (запишіть): В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликались. Ні Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: Так Ні Наглядова рада X Виконавчий орган X Ревізійна комісія (ревізор) X Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликались. Інше (зазначити) В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликались. У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення В звiтному перiодi черговi загальнi збори були скликанi та проведенi. У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення В звiтному перiодi позачерговi загальнi з