Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (частина 2)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Який склад наглядової ради (за наявності)? (осіб) Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0 членів наглядової ради – акціонерів членів наглядової ради – представників акціонерів 0 членів наглядової ради – незалежних директорів членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 Чи проводила наглядова рада самооцінку? Так Ні Складу X Організації X Діяльності X Інше (запишить) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0 Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? Так Ні Стратегічного планування X Аудиторський X З питань призначень і винагород X Інвестиційний X Інші (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? Так Ні Винагорода є фіксованою сумою X Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X Члени наглядової ради не отримують винагороди X Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? Так Ні Галузеві знання і досвід роботи в галузі X Знання у сфері фінансів і менеджменту X Особисті якості (чесність, відповідальність) X Відсутність конфлікту інтересів X Граничний вік X Відсутні будь-які вимоги X Інше (запишіть): Наглядова рада в товариствi не створювалась. X Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками? Так Ні Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0 Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Так Ні Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? Так Ні Положення про загальні збори акціонерів X Положення про наглядову раду X Положення про виконавчий орган X Положення про посадових осіб акціонерного товариства X Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X Положення про акції акціонерного товариства X Положення про порядок розподілу прибутку X Інше (запишіть): Д/в. Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Ні Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? Так Ні Не проводились взагалі X Менше ніж раз на рік X Раз на рік X Частіше ніж раз на рік X Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? Так Ні Загальні збори акціонерів X Наглядова рада X Виконавчий орган X Інше (запишіть) Д/в. Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так З якої причини було змінено аудитора? Так Ні Не задовольняв професійний рівень X Не задовольняли умови договору з аудитором X Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X Інше (запишіть) В звiтному пкрiодi аудиторська перевiрка не проводилась в зв’язку зi змiною Законодавства України. Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? Так Ні Ревізійна комісія (ревізор) X Наглядова рада X Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X Стороння компанія або сторонній консультант X Перевірки не проводились X Інше (запишіть) Д/в З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? Так Ні З власної ініціативи X За дорученням загальних зборів X За дорученням наглядової ради X За зверненням виконавчого органу X На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X Інше (запишіть) Д/в Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? Так Ні Випуск акцій X Випуск депозитарних розписок X Випуск облігацій X Кредити банків X Фінансування з державного і місцевих бюджетів X Інше (запишіть): Д/в Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так, плануємо розпочати переговори Так, плануємо розпочати переговори в наступному році Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років Не визначились X Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Д/в Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Д/в Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Д/в КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” за ЄДРПОУ 19151204 Територія м. Дніпро, Амур-нижньодніпровський район за КОАТУУ 1210136300 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 Вид економічної діяльності Виробництво алюмінію за КВЕД 24.42 Середня кількість працівників 136 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Адреса 49021, м. Днiпро, вулиця Берегова, будинок 139, тел. (0562)326864 Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V за міжнародними стандартами фінансової звітності Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 р. Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності 1 2 3 4 5 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: 1000 25 23 0 первісна вартість 1001 115 124 0 накопичена амортизація 1002 90 101 0 Незавершені капітальні інвестиції 1005 129 129 0 Основні засоби: 1010 13340 12272 0 первісна вартість 1011 39490 39682 0 знос 1012 26150 27410 0 Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 первісна вартість 1016 0 0 0 знос 1017 0 0 0 Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 первісна вартість 1021 0 0 0 накопичена амортизація 1022 0 0 0 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0 інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 Гудвіл 1050 0 0 0 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 Інші необоротні активи 1090 0 0 0 Усього за розділом I 1095 13494 12424 0 II. Оборотні активи Запаси 1100 30223 30941 0 Виробничі запаси 1101 14717 18628 0 Незавершене виробництво 1102 15231 12019 0 Готова продукція 1103 75 75 0 Товари 1104 200 219 0 Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 Депозити перестрахування 1115 0 0 0 Векселі одержані 1120 0 0 0 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 578 120 0 Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 2277 4136 0 з бюджетом 1135 0 113 0 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 6 0 Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 Гроші та їх еквіваленти 1165 4727 3847 0 Готівка 1166 0 0 0 Рахунки в банках 1167 4727 3847 0 Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 інших страхових резервах 1184 0 0 0 Інші оборотні активи 1190 1638 2567 0 Усього за розділом II 1195 39443 41730 0 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0 Баланс 1300 52937 54154 0 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19950 19950 0 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 Додатковий капітал 1410 0 0 0 Емісійний дохід 1411 0 0 0 Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 Резервний капітал 1415 1860 1860 0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 20136 19625 0 Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Інші резерви 1435 0 0 0 Усього за розділом I 1495 41946 41435 0 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 Цільове фінансування 1525 0 0 0 Благодійна допомога 1526 0 0 0 Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0 резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0 резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 Призовий фонд 1540 0 0 0 Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 Усього за розділом II 1595 0 0 0 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 Векселі видані 1605 0 0 0 Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 за товари, роботи, послуги 1615 42 1097 0 за розрахунками з бюджетом 1620 760 241 0 за у тому числі з податку на прибуток 1621 170 180 0 за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 за одержаними авансами 1635 9827 11071 0 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 Поточні забезпечення 1660 0 0 0 Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 Інші поточні зобов’язання 1690 362 310 0 Усього за розділом IІІ 1695 10991 12719 0 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0 V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 Баланс 1900 52937 54154 0 Примітки Нематерiальнi активи: В балансi Товариства вiдображено нематерiальнi активи (права на об’єкти промислової власностi, право користування землею, право на використання торгової марки, авторське право на використання програм, iншi нематерiальнi активи, сайт в мережi Iнтернет, що забезпечують ведення загальної фiнансово – господарської дiяльностi Товариства. Ця вартiсть розрахована як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою нарахованої амортизацiї. На 31.12.2017р. первiсна вартiсть – 124,00 тис.грн., накопичена амортизацiя – 101,00 тис.грн. Товариство не проводило переоцiнку вартостi наявних нематерiальних активiв у зв’язку з вiдсутнiстю iнформацiї щодо активного ринку на подiбнi активи. На звiтну дату нематерiальнi активи не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Товариством. Капiтальнi iнвестицi: Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй складається з цiни придбання сировини та матерiалiв, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв та iнших витрат безпосередньо пов’язаних з придбанням капiтальних iнвестицiй. Вартiсть на 31.12.2017р. – 129,00 тис.грн. Станом на звiтну дату капiтальнi iнвестицiї вiдображено за первiсною вартiстю. Основнi засоби: В балансi Товариства вiдображено вартiсть основних засобiв (якi технiчно забезпечують господарську дiяльнiсть Товариства) розраховану як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю та сумою нарахованої амортизацiї. Залишок на 31.12.2017. первiсна вартiсть – 39682,00 тис.грн., знос – 27410,00 тис.грн. Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна) керiвництво дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi. На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Товариством. Запаси: Товариство вiдображає в балансi загальну вартiсть матерiальних i товарних запасiв, запасiв незавершеного виробництва, запасiв готової продукцiї, iнших запасiв. Балансова вартiсть запасiв на 31.12.2017р. – 30941,00 тис.грн. На звiтну дату балансу запаси вiдображено за первiсною вартiстю, що є найменшою з оцiнок. Дебiторська заборгованiсть: В активi балансу Товариства вiдображено вартiсть поточної дебiторської заборгованостi. Станом на 31.12.2017р.: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 120,00 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами – 4136,00 тис.грн. Керiвництво вважає, що торгова дебiторська заборгованiсть (за товари, роботи, послуги) буде погашена шляхом отримання грошових коштiв, балансова вартiсть такої дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. Грошовi кошти: Станом на 31.12.2017р.: Поточнi рахунки у банку – 3847,00 тис.грн. Iншi активи Товариства: На 31.12.2017р. iншi оборотнi активи (розрахунок за невиданими податковими накладними з ПДВ) – 2567,00 тис.грн. Зареєстрований капiтал: Зареєстрований капiтал представлений статутним капiталом, який вiдображено в балансi Товариства. Сума статутного капiталу складає 19 949 993,30 грн. (Дев’ятнадцять мiльйонiв дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто три грн. 30 коп.). Його подiлено на 1553 (Одну тисячу п’ятсот п’ятдесят три) простих iменних акцiй номiнальною цiною 12 846,10 грн. (Дванадцять тисяч вiсiмсот сорок шiсть грн. 10 коп.). Станом на звiтну дату неоплаченого капiталу не має, додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi не проводився. Зобов’язання: Станом на 31.12.2017р.: Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 1097,00 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 241,00 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 11071,00 тис.грн. Iншi поточнi зобов’язання – 310,00 тис.грн. Керівник Данченко Олег Валентинович Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” за ЄДРПОУ 19151204 (найменування) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2017 р. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 101330 86714 Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 Премії підписані, валова сума 2011 0 0 Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 88321 ) ( 73701 ) Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) Валовий: прибуток 2090 13009 13013 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 Інші операційні доходи 2120 1578 521 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0 Адміністративні витрати 2130 ( 6746 ) ( 6285 ) Витрати на збут 2150 ( 1186 ) ( 825 ) Інші операційні витрати 2180 ( 1593 ) ( 1201 ) Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 ) Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 5062 5223 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 Інші фінансові доходи 2220 0 0 Інші доходи 2240 19 0 Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 2270 ( 21 ) ( 20 ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 5060 5203 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 912 1418 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 4148 3785 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) II. СУКУПНИЙ ДОХІД Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 Накопичені курсові різниці 2410 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 Інший сукупний дохід 2445 0 0 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4148 3785 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Матеріальні затрати 2500 71326 67407 Витрати на оплату праці 2505 8340 6211 Відрахування на соціальні заходи 2510 1852 1369 Амортизація 2515 1502 1459 Інші операційні витрати 2520 6104 5545 Разом 2550 89124 81991 ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 Примітки Дохiд: Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв (без урахування ПДВ), разом – 101330 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи (без урахування ПДВ), разом – 1578 тис. грн. Витрати: Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, разом – 88321 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати – 6746 тис.грн. Витрати на збут – 1186 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати, разом – 1593 тис.грн. Iншi витрати, разом – 21 тис.грн. Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi Товариства у звiтному перiодi є прибуток до оподаткування у сумi 5060 тис. грн. Податок на прибуток: У вiдношеннi розрахунку та вiдображення поточного та вiдстроченого податку на прибуток Товариство керується нормами чинного Податкового кодексу України. Прибуток до оподаткування згiдно Звiту про фiнансовi результати – 5060 тис.грн. Чистий фiнансовий результат, прибуток складає – 4 148 тис.грн. Керівник Данченко Олег Валентинович Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” за ЄДРПОУ 19151204 (найменування) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2017 р. Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 114241 100381 Повернення податків і зборів 3005 0 0 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 Цільового фінансування 3010 103 47 Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 Надходження авансів від покупців і замовників 3015 11060 9805 Надходження від повернення авансів 3020 740 100 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 5 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 Надходження від операційної оренди 3040 3 3 Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 Надходження від страхових премій 3050 0 0 Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 Інші надходження 3095 29 0 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 100231 ) ( 93273 ) Праці 3105 ( 6845 ) ( 5080 ) Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1853 ) ( 1369 ) Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 8604 ) ( 5115 ) Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 902 ) ( 2263 ) Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 5260 ) ( 921 ) Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 2442 ) ( 1931 ) Витрачання на оплату авансів 3135 ( 4115 ) ( 2268 ) Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 566 ) ( 90 ) Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрачання 3190 ( 13 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3949 3141 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 0 необоротних активів 3205 22 0 Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 0 дивідендів 3220 0 0 Надходження від деривативів 3225 0 0 Надходження від погашення позик 3230 0 0 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0 Інші надходження 3250 0 0 Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) необоротних активів 3260 ( 468 ) ( 678 ) Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -446 -678 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 0 Отримання позик 3305 0 0 Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 Інші надходження 3340 0 0 Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) Погашення позик 3350 0 0 Сплату дивідендів 3355 ( 4356 ) ( 2338 ) Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -4356 -2338 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -853 125 Залишок коштів на початок року 3405 4727 4601 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -27 1 Залишок коштів на кінець року 3415 3847 4727 Примітки Звiт щодо руху грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами нацiональних П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», у вiдповiдностi до форми №3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi. Цей Звiт вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах Товариства за звiтний 2017 рiк, зокрема: – рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi (надходження та видатки); – рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi (надходження та видатки); – рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi (надходження та видатки). Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод – (-853) тис. грн. Керівник Данченко Олег Валентинович Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” за ЄДРПОУ 19151204 (найменування) Звіт про власний капітал за 12 місяців 2017 р. Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок на початок року 4000 19950 0 0 1860 20136 0 0 41946 Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 Скоригований залишок на початок року 4095 19950 0 0 1860 20136 0 0 41946 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 4148 0 0 4148 Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 -4659 0 0 -4659 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -511 0 0 -511 Залишок на кінець року 4300 19950 0 0 1860 19625 0 0 41435 Примітки Управлiння капiталом: Товариство розглядає позиковi кошти i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння власним капiталом є: – забезпечення здатностi Товариства продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв ; – забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку; – дотримання вимог до капiталу, встановлених чинним законодавством (тому що на Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до власного капiталу). Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, розкритого в фiнансовiй звiтностi. Станом на кiнець кожного звiтного року Товариство аналiзує наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом емiсiї. Керівник Данченко Олег Валентинович Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна