Річний звіт ПрАТ АЛЮМАШ за 2015р (частина 1)

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Данченко Олег Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 07.04.2016 (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш”
 2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
 3. Код за ЄДРПОУ 19151204
 4. Місцезнаходження Дніпропетровська , Амур-Нiжньоднiпровський район, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Берегова, буд. 139
 5. Міжміський код, телефон та факс (0562) 32-55-11 (0562) 32-55-11 6. Електронна поштова адреса dzigovska@gmail.com II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2016 (дата) 2. Річна інформація опублікована у № 71 Відомості НКЦПФР 13.04.2016 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.alumash.com в мережі Інтернет 13.04.2016 (адреса сторінки) (дата) Зміст 1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство
 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
 7. Інформація про посадових осіб емітента: 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
 9. Інформація про загальні збори акціонерів X
 10. Інформація про дивіденди
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
 12. Відомості про цінні папери емітента: 1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
 13. Опис бізнесу
 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов’язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
 17. Інформація про стан корпоративного управління X
 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 23. Основні відомості про ФОН
 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 27. Правила ФОН
 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
 29. Текст аудиторського висновку (звіту)
 30. Річна фінансова звітність X
 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
 32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
 33. Примітки Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб – товариство не брало участi в створенi будь-яких юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря – посада корпоративного секретаря штатним розкладом не передбачена. Цiннi папери рейтингуванню не пiдлягають. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) – не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. Iнформацiя про дивiденди – не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент – не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. В звiтному перiодi товариство не випускало облiгацiй. В звiтному перiодi товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. В звiтному перiодi товариство не здiйснювало випуски похiдних цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. Опис бiзнесу – не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї – – не заповнюється в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї – не заповнюється в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – борговi цiннi папери Товариством не випускались. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду – в звiтному перiодi особлива iнформацiя не виникала. В звiтному перiодi товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям – Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду – Товарисво не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття – iнформацiя вiдсутня. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду – Товарисво не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року – Товарисво не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття – iнформацiя вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв – Товарисво не здiйснювало випуск iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнiиство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН – Товариство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй. Правила ФОН – вiдсутнi. Текст аудиторського висновку (звiту) – не заповнюють емiтенти якi здiйснили приватне розмiщення акцiй. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку – за Мiжнародними стандартами звiтнiсть протягом звiтного перiоду не складалась. Звiт про стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товарисво не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй в звiтньому перiодi. Посадовi особи та особи якi мають 10 % i бiльш акцiй товариства вiдмовились вiд надання своїх персональних данних. III. Основні відомості про емітента
 34. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш” 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 063074
 35. Дата проведення державної реєстрації 04.07.1997
 36. Територія (область) Дніпропетровська
 37. Статутний капітал (грн) 19949993.3
 38. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 0
 39. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
 40. Середня кількість працівників (осіб) 131
 41. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 24.42 Виробництво алюмiнiю 30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу 25.12 Виробництво металевих дверей i вiкон
 42. Органи управління підприємства Д/в.
 43. Банки, що обслуговують емітента: 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Вiддiлення ПАТ “Перший Український Мiжнародний Банк” “РЦ у м. Днiпропетровськ” 2) МФО банку 334851 3) поточний рахунок 26008962504522 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Вiддiлення ПАТ “Перший Український Мiжнародний Банк” “РЦ у м. Днiпропетровськ” 5) МФО банку 334851 6) поточний рахунок 26008962504522
 44. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) 1 2 3 4 5 Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури 596402 25.11.2011 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Днiпропетровськiй областi Необмежена Опис Термiн дiї лiцензiї не обмежений. Придбання, зберiгання використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) “Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв” 586904 09.12.2011 Державна служба України по контролю за наркотиками Необмежена Опис Термiн дiї лiцензiї не обмежений.

V. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данченко Олег Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи –
4) рік народження** 1961
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Днiпропетровська металургiйна академiя України, старший науковий спiвробiтник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.06.2005 три роки 9) Опис Обов’язки та повноваження Директора: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 6) укладення, пiдписання та виконання колективного договору, змiни та доповнення до нього. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу; 7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; 8) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначних Законодавством України та цим Статутом; 9) здiйснювати iншi повноваження, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, вiдповiдно до законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 10) визначення розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв Товариства; 11) прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства; 12) розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшень за їх результатами; 13) вирiшення питань, пов’язаних з пiдготовкою та проведенням загальних зборiв.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Попередня посада яку обiймав протягом останнiх 5 рокiв – Директор ЗАТ “Днiпровський завод “АЛЮМАШ”, пiсля приведення статуту товариства до норм дiючого законодавства – Директор ПрАТ “Днiпровський завод “АЛЮМАШ” * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзиговська Ольга Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи –
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Днiпропетровська металургiйна академiя України, молодший науковий спiвробiтник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.06.2005 не визначено
9) Опис Обов’язки та повноваження Головного бухгалтера: – органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Загальний стаж роботи 34 роки. Попередня посада яку обiймала протягом останнiх 5 рокiв – Головний бухгалтер ЗАТ “Днiпровський завод “АЛЮМАШ”, пiсля приведення статуту товариства до норм дiючого законодавства – Головний бухгалтер ПрАТ “Днiпровський завод “АЛЮМАШ” * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Подолянчик Ганна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи –
4) рік народження** 1982
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Навчання в Днiпропетровської металургiйної академiї України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2011 три роки 9) Опис Обов’язки та повноваження Ревiзора: – отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання своїх функцiй; – отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства з питань, що належать до компетенцiї Ревiзора пiд час проведення перевiрок дiяльностi Товариства; – оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; – вимагати проведення позачергових загальних зборiв Товариства та брати у них участь у разi виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства; – вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; – вносити пропозицiї щодо усунення виявлених порушень пiд час проведення перевiрок; – перевiряти фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; – дотримуватися встановлених правил та режиму обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка має обмежений доступ; – не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв’язку з виконанням обов’язкiв Ревiзора; Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Загальний стаж роботи 12 рокiв. Попередня посада яку обiймала протягом останнiх 5 рокiв – Навчання в Днiпропетровської металургiйної академiї України. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.