Річний звіт ПрАТ АЛЮМАШ за 2015р (частина 2)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Директор Данченко Олег Валентинович 541 34.8358 541 0 0 0 Головний бухгалтер Дзиговська Ольга Василiвна 70 4.5074 70 0 0 0 Ревiзор Подолянчик Ганна Сергiївна 0 0 0 0 0 0 Усього 611 39.3432 611 0 0 0 * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника Фiзична особа 541 34.8358 541 0 0 0 Фiзична особа 299 19.253 299 0 0 0 Фiзична особа 221 14.2305 221 0 0 0 Фiзична особа 222 14.2949 222 0 0 0 Усього 1283 82.6142 1283 0 0 0 * Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові. ** Заповненювати необов’язково. VII. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів* чергові позачергові X Дата проведення 28.04.2015 Кворум зборів** 81.7128 Опис Порядок денний (Перелiк питань поставлених на голосування) 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 3. Звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки дiяльностi Директора у 2014 роцi. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк, розподiлу прибутку за 2014 рiк. 5. Про виплату дивiдендiв за 2014 рiк. 6. Прийняття рiшення про вчинення товариством значних правочинiв. Пропозицiї до порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї – Данченко Юрiй Валентинович; Секретар лiчильної комiсiї – Науменко Юрiй Олександрович. 2. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Директора ПрАТ «ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi та визнати його задовiльним. 3. Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки дiяльностi Директора у 2014 роцi та визнати їх задовiльними. 4. Прийняте рiшення: 1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк у наступному складi: – баланс пiдприємства (форма № 1) станом на 31 грудня 2014 року; – звiт про фiнансовi результати за 2014рiк (форма № 2); – звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк (форма № 3); – звiт про власний капiтал за 2014 рiк (форма № 4); – примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк (форма № 5); 2. Прибуток отриманий по результатам господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства в 2012 роцi розподiлити наступним чином: – резервний фонд – 5% (11,5 тис. грн.) – 95 % залишається на нерозподiленому прибутку Товариства. 5. Прийняте рiшення: Дивiденди за 2014 рiк не виплачувати. 6. Прийняте рiшення: Попередньо схвалити вчинення значного правочину по реалiзацiї готової продукцiї на граничну сукупну вартiсть 50000000 грн. (П’ятдесят мiльйонiв гривень) та по закупiвлi сировини та матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 40000000 грн. (Сорок мiльйонiв гривень). X. Відомості про цінні папери емітента 1. Інформація про випуски акцій Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 06.12.2010 218/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв то фондового ринку UA4000106124 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 12846.1 1553 19949993.3 100 Опис В звiтному перiодi торгiвля акцiями ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” на внутрiшньому та на зовнiшньому ринку не вiдбувалась. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Додаткової емiсiї протягом звiтного року не було. XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 15214 13921 0 0 15214 13921 будівлі та споруди 4632 4349 0 0 4632 4349 машини та обладнання 10545 9520 0 0 10545 9520 транспортні засоби 12 2 0 0 12 2 земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 інші 25 50 0 0 25 50 2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 інші 0 0 0 0 0 0 Усього 15214 13921 0 0 15214 13921 Опис Ступiнь зносу основних засобiв – 63,96%, Ступiнь використання ОЗ – 74 % , обмежень щодо використання ОЗ немає. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами)- , 1 група – Будинки, споруди та передавальнi пристрої термiном користування 20 рокiв; 2 група – транспортнi засоби iнструменти, прилади, iнвентар термiном користування – 4 роки; 3 група – Машини та обладнання термiном користування – 6 рокiв, 4 група вiд 1 до 4 рокiв. Умови користування основними засобами здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних паспортах. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв – 38625 тис.грн., сума нарахованого зносу – 24704 тис.грн.. 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 40661 29858 Статутний капітал (тис. грн.) 19950 19950 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 19950 19950 Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485. а також згiдно ст. 14 ч.2 ЗУ “Про акцiонернi товариства”. Розрахунок проведено за даними Балансу: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи – Довгостроковi зобов’язання i забезпечення – Поточнi зобов’язання i забезпечення. Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2015р. має позитивне значення та складає 40661 тис. грн. 3. Інформація про зобов’язання емітента Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X у тому числі: Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X за векселями (всього) X 0 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X Податкові зобов’язання X 1422 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X Інші зобов’язання X 3897 X X Усього зобов’язань X 5319 X X Опис: Iншi зобовязання: - за товари, работи та послуги - 188 тис.грн. - за одержаними авансами - 3477 тис.грн. - за поточними зобовязаннями – 232 тис.грн. XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 33612773 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49101, м. Днiпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46 Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3636 29.09.2005 Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2015 рiк Думка аудитора*** умовно-позитивна Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2015 1 0 2 2014 1 0 3 2013 1 0 Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Так Ні Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X Акціонери X Депозитарна установа X Інше (запишіть): Д/в Ні Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? Так Ні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Так Ні Підняттям карток X Бюлетенями (таємне голосування) X Підняттям рук X Інше (запишіть): Д/в Ні Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? Так Ні Реорганізація X Додатковий випуск акцій X Унесення змін до статуту X Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X Інше (запишіть): В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликались. Ні Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Який склад наглядової ради (за наявності)? (осіб) Кількість членів наглядової ради 0 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 Кількість представників держави 0 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0 Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0 Чи проводила наглядова рада самооцінку? Так Ні Складу X Організації X Діяльності X Інше (запишить) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Наглядова рада в товариствi не створювалась. Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0 Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? Так Ні Стратегічного планування X Аудиторський X З питань призначень і винагород X Інвестиційний X Інші (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Інші (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Наглядова рада в товариствi не створювалась. Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? Так Ні Винагорода є фіксованою сумою X Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X Члени наглядової ради не отримують винагороди X Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? Так Ні Галузеві знання і досвід роботи в галузі X Знання у сфері фінансів і менеджменту X Особисті якості (чесність, відповідальність) X Відсутність конфлікту інтересів X Граничний вік X Відсутні будь-які вимоги X Інше (запишіть): Наглядова рада в товариствi не створювалась. X Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками? Так Ні Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась. Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3 Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Так Ні Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? Так Ні Положення про загальні збори акціонерів X Положення про наглядову раду X Положення про виконавчий орган X Положення про посадових осіб акціонерного товариства X Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X Положення про акції акціонерного товариства X Положення про порядок розподілу прибутку X Інше (запишіть): Д/в. Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Ні Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? Так Ні Не проводились взагалі X Менше ніж раз на рік X Раз на рік X Частіше ніж раз на рік X Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? Так Ні Загальні збори акціонерів X Наглядова рада X Виконавчий орган X Інше (запишіть) Д/в. Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так З якої причини було змінено аудитора? Так Ні Не задовольняв професійний рівень X Не задовольняли умови договору з аудитором X Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X Інше (запишіть) Д/в. Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? Так Ні Ревізійна комісія (ревізор) X Наглядова рада X Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X Стороння компанія або сторонній консультант X Перевірки не проводились X Інше (запишіть) Д/в З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? Так Ні З власної ініціативи X За дорученням загальних зборів X За дорученням наглядової ради X За зверненням виконавчого органу X На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X Інше (запишіть) Д/в Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? Так Ні Випуск акцій X Випуск депозитарних розписок X