Рiчний звiт ПрАТ Днiпровський завод АЛЮМАШ за 2020 рiк (частина 1)

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

              Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення).

Директор

Данченко Олег Валентинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш”
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19151204
4. Місцезнаходження: 49021, Дніпропетровська обл., Амур-Нiжньоднiпровський р-н, м. Днiпро, вул. Берегова, буд. 139
5. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 32-55-11, (0562) 32-55-11
6. Адреса електронної пошти: dzigovska@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2021, Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 38 вiд 27.04.2021
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.alumash.com

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента

X2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції щодо емітента

9. Опис бізнесу

X10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X1) інформація про органи управління

X2) інформація про посадових осіб емітента

X- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X2) інформація про розвиток емітента

X3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X4) звіт про корпоративне управління

X- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X- інформація про наглядову раду

X- інформація про виконавчий орган

X- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X- повноваження посадових осіб емітента

X12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)

X17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X1) інформація про випуски акцій емітента

X2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

X21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

X24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X3) інформація про зобов’язання емітента

X4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність

X30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi – для ПрАТ розкриття цiєї iнформацiї не є обов’язковим.
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах – товариство не бере участi в будь-яких юридичних особах.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря – посада корпоративного секретаря штатним розкладом не передбачена.
Iнформацiя про рейтингове агентство – цiннi папери рейтингуванню не пiдлягають.
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента – товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Судовi справи емiтента – товариство не має будь-яких судових справ.
Штрафнi санкцiї емiтента – в звiтному перiодi у товариства штрафних санкцiй не було.
Посадовi особи та особи якi мають 5 % i бiльш акцiй товариства вiдмовились вiд надання своїх персональних данних.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення – в звiтному перiодi будь-якi винагороди або компенсацiї не виплачувались.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню – в звiтному перiодi змiн акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню не вiдбувалось.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента – товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом – в звiтному перiодi товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери – в звiтному перiодi товариство не здiйснювало випуски похiдних цiнних паперiв.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – в звiтному перiодi забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не вiдбувалось.
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду – протягом звiтного перiоду придбання власних акцiй емiтентом не здiйснювалось.
Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) – не заповнюють приватнi акцiонернi товариства.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента – iнформацiя вiдсутня, товариство не випускало будь-яких iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв – будь якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв товариства вiдсутнi.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї – не заповнюється в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї – не заповнюється в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – розкриття цiєї iнформацiї не є обов’язковою.
Iнформацiя.вчинення значних правочинiв – розкриття цiєї iнформацiї не є обов’язковою для ПрАТ.
Iнформацiя.про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть – розкриття цiєї iнформацiї не є обов’язковою для ПрАТ.
Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) – не застосовується до приватних акцiонерних товариств.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) – не застосовується до приватних акцiонерних товариств.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента – iнформацiя вiдсутня.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом – будь-яких договорiв та/або правочинiв не iснує.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду – в звiтному перiодi 26.06.2020 року у товариства виникала особлива iнформацiя – прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Приватнi акцiонернi товариства не оприлюднюють цю iнформаiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi данних НКЦПФР. Особлива iнформацiя товариства була розмiщенна на власному веб-сайтi товариства та надана до НКЦПФР 30.06.2020 (Дата та час прийняття:2020-06-30 12:00:08. Реєстрацiйний номер:135466/010) згiдно дiючого законодавства України.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй – товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття – iнформацiя вiдсутня.

Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям – iнформацiя вiдсутня.
Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду – iнформацiя вiдсутня.
Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття – iнформацiя вiдсутня.
Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду – товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй.
Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року – товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття – iнформацiя вiдсутня.
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв – товариство не здiйснювало випуск iпотечних сертифiкатiв.
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – iнформацiя вiдсутня.
Основнi вiдомостi про ФОН – iнформацiя вiдсутня.
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН – товариство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН – iнформацiя вiдсутня.
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН – iнформацiя вiдсутня.
Правила ФОН – iнформацiя вiдсутня.
Фiзичнi особи, власники акцiй Товариства вiдмовились вiд надання своїх персональних даних.

ІІІ. Основні відомості про емітента1. Повне найменування
              Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш”
2. Скорочене найменування (за наявності)
              ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш”
3. Дата проведення державної реєстрації
              04.07.1997
4. Територія (область)
              Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн)
              19949993,3
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
              0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
              0
8. Середня кількість працівників (осіб)
              158
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
              24.42 – Виробництво алюмiнiю
              30.20 – Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу
              25.12 – Виробництво металевих дверей i вiкон
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
              Вiддiлення ПАТ “Перший Український Мiжнародний Банк” “РЦ у м. Днiпропетровськ”, МФО 334851
2) IBAN
              26008962504522
3) поточний рахунок
              26008962504522
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
              Вiддiлення ПАТ “Перший Український Мiжнародний Банк” “РЦ у м. Днiпропетровськ”, МФО 334851
5) IBAN
              26008962504522
6) поточний рахунок

              26008962504522