Рiчний звiт ПрАТ Днiпровський завод АЛЮМАШ за 2020 рiк (частина 2)

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалось.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв пiдприємства облiкового складу складає – 158 осiб. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом немає. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 6 осiб. Фонд оплати працi в 2019 роцi – 16213,4 тыс.грн. Фонд оплати працi в 2020 роцi – 16990,06 тыс.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 776,6 тис.грн. Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї пiдприємство органiзовує з навчальними закладами курси пiдвищення квалiфiкацiї, щоб працiвники вiдповiдали операцiйним потребам товариства.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання
Товариство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами товариство не проводить.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило..

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика об”єднує принципи оцiнки статей звiтностi i методи облiку стосовно окремих статей звiтностi. На протязi року облiкова полiтика товариства залишалася без змiн. На пiдприємствi застосовувалась журнально-ордерна система облiку, данi журналiв-ордерiв, iнших облiкових регiстрiв.
 На пiдприємствi установлено такi методи нарахування амортизацiї для:
 -нематерiальних активiв- прямолiнiйний (виробничий);
 -основних засобiв- згiдно з Законом “Про оподаткування прибутку пiдприємств”
Облiк нематерiальних активiв здiйснювався по первiснiй вартостi, до складу якої включалися фактичнi витрати на придбання цих нематерiальних активiв.
Облiк виробничих запасiв здiйснювався по фактичнiй вартостi по
слiдуючим групам:
 – сировина та основнi матерiали;
 – купованi напiвфабрикати та комплектуючi вироби;
 – запаснi частини;
 – малоцiннi та швидкозношуванi предмети.
 Оцiнка вибуття запасiв в бухгалтерському облiку здiйснювалася згiдно пункту 16 П (с)БО 9 “Запаси” за методом iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основною метою дiяльностi Товариства є задоволення суспiльних потреб у продукцiї виробничо-технiчного призначення, товарах народного споживання, роботах, послугах, а також отримання прибутку i задоволення на його основi соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв.
Предметом дiяльностi Товариства є виробництво та реалiзацiя в установленому порядку пресованих алюмiнiєвих профiлiв та труб, офарбованих алюмiнiєвих профiлiв та труб, готових будiвельних конструкцiй; виробництво та реалiзацiя готових виробiв з алюмiнiєвого профiлю, вузлiв та деталей для залiзничного рухомого транспорту, вiкон та дверей та iнших виробiв для рухомого складу транспорту загального користування (залiзничного, морського, рiчкового, автомобiльного i авiацiйного, а також мiського електротранспорту, у тому числi метрополiтену), а також вiдомчого та промислового транспорту. Товариство здiйснює прибуткову фiнансово-господарську дiяльнiсть, вчасно сплачує зарплату працiвникам та податки до бюджету.

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останнi п’ять рокiв товариство не здiйснювало вiдчужень або придбань яких либо активiв. Пiдприємство не планує будь яких значних iнвестицiй або придбань, пов’язаних з господарською дiяльнiстю.

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Первоначальная вартiсть основних виробничiх засобiв емiтентана на 31.12.2020 – 39 295,4 тис.грн. Товариство використовуе власнi основнi засоби, оренди немає. Будь-якi значнi правочини вiдсутнi. Виробничi потужностi складають 2000 т. на рiк, ступiнь використання обладнання – 62,5%. Основнi засоби знаходяться за адресою товариства – м. Днiпро, вул. Берегова, 139. Використання основних засобiв пiдприємства не впливає на екологiю. У товариства немає планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть, не виявленi; залежностi вiд економiчних обмежень не виявлено.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Основнi шляхи покращення лiквiдностi – це нарощування обсягiв продукцiї, а також скорочення виробничих витрат.
Аналiз лiквiдностi пiдприємства здiйснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов’язання.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частка боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть та характеризують частку власного капiталу в загальнiй сумi джерел фiнансування. Фактичнi значення перевищують запропонованi норми. Таким чином, пiдприємство має достатнi можливостi зниження оцiнки активiв. не спричиняючи втрат кредиторам.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Значних укладених та невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У 2021 роцi Товариством планується продовження i розширення асортименту виробництва своєї продукцiї. Товариство успiшно пройшло сертифiкацiйний аудит системи менеджменту якостi. Товариство має власну атестовану лабораторiю, яка дозволяє проводити вимiрювання та аналiзи серед яких дослiдження параметрiв алюмiнiєвих сплавiв, а також визначення масових часток вуглецю, кремнiю, марганцю, сiрки, фосфору, молiбдену, нiкелю, алюмiнiю, мiдi, ванадiю, титану, вольфраму у металах. Лабораторiя також аттестована по проведенню калiбрування приладдя вимiрювальної технiки для власних потреб.
В 2021 роцi також плануються заходи по збiльшенню ефективностi i стiйкостi виробництва, збiльшенню продуктивностi працi. Одними iз основних заходiв є удосконалення технологiї. В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку залежить вiд законодавчих змiн, вона пов’язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок за звiтний перiод товариство не проводило.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для iнвестора, не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiонерiв товариства

Колегiальний орган

Персональний склад згiдно реєстру акцiонерiв товариства.

Директор

Одноосiбний орган

Данченко Олег Валентинович.

Ревiзор

Одноосiбний орган

Подолянчик Ганна Сергiївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Директор

Данченко Олег Валентинович

1961

Вища

41

Днiпропетровська металургiйна академiя України, 02070766, Старший науковий спiвробiтник

23.06.2005, Не обмеженийОпис:
Обов’язки та повноваження Директора:
1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
6) укладення, пiдписання та виконання колективного договору, змiни та доповнення до нього. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу;
7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй Товариства;
8) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначних Законодавством України та цим Статутом;
9) здiйснювати iншi повноваження, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, вiдповiдно до законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
10) визначення розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв Товариства;
11) прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства;
12) розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшень за їх результатами;
13) вирiшення питань, пов’язаних з пiдготовкою та проведенням загальних зборiв.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi.
Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було.
Попередня посада яку обiймав протягом останнiх 5 рокiв – Директор ПрАТ “Днiпровський завод
“АЛЮМАШ”

2

Головний бухгалтер

Дзиговська Ольга Василiвна

1960

Вища

39

Днiпропетровська металургiйна академiя України, 02070766, Молодший науковий спiвробiтник

23.06.2005, Не обмеженийОпис:
Обов’язки та повноваження Головного бухгалтера:
– органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi.
Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було.
Попередня посада яку обiймала протягом останнiх 5 рокiв – Головний бухгалтер ПрАТ “Днiпровський завод “АЛЮМАШ”

3

Ревiзор

Подолянчик Ганна Сергiївна

1982

Вища

17

Днiпропетровська металургiйна академiя України, 02070766, Студент

27.04.2011, Не обмеженийОпис:
Обов’язки та повноваження Ревiзора:
– отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання своїх функцiй;
– отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства з питань, що належать до компетенцiї Ревiзора пiд час проведення перевiрок дiяльностi Товариства;
– оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
– вимагати проведення позачергових загальних зборiв Товариства та брати у них участь у разi виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства;
– вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв;
– вносити пропозицiї щодо усунення виявлених порушень пiд час проведення перевiрок;
– перевiряти фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства;
– дотримуватися встановлених правил та режиму обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка має обмежений доступ;
– не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв’язку з виконанням обов’язкiв Ревiзора;
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi.
Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було.
Попередня посада яку обiймала протягом останнiх 5 рокiв – Ревiзор ПрАТ “Днiпровський завод
“АЛЮМАШ”.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6Директор
Данченко Олег Валентинович

541

34,8358

541

0Головний бухгалтер
Дзиговська Ольга Василiвна

70

4,5074

70

0Ревiзор
Подолянчик Ганна Сергiївна

0

0

0

0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Данченко Олег Валентинович

34,8358

Усього

34,8358

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Основною метою дiяльностi Товариства є задоволення суспiльних потреб у продукцiї виробничо-технiчного призначення, товарах народного споживання, роботах, послугах, а також отримання прибутку i задоволення на його основi соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв.
Предметом дiяльностi Товариства є виробництво та реалiзацiя в установленому порядку пресованих алюмiнiєвих профiлiв та труб, офарбованих алюмiнiєвих профiлiв та труб, готових будiвельних конструкцiй; виробництво та реалiзацiя готових виробiв з алюмiнiєвого профiлю, вузлiв та деталей для залiзничного рухомого транспорту, вiкон та дверей та iнших виробiв для рухомого складу транспорту загального користування (залiзничного, морського, рiчкового, автомобiльного i авiацiйного, а також мiського електротранспорту, у тому числi метрополiтену), а також вiдомчого та промислового транспорту. Товариство здiйснює прибуткову фiнансово-господарську дiяльнiсть, вчасно сплачує зарплату працiвникам та податки до бюджету.

2. Інформація про розвиток емітента
У 2021 роцi Товариством планується продовження i розширення асортименту виробництва своєї продукцiї. Товариство успiшно пройшло сертифiкацiйний аудит системи менеджменту якостi. Товариство має власну атестовану лабораторiю, яка дозволяє проводити вимiрювання та аналiзи серед яких дослiдження параметрiв алюмiнiєвих сплавiв, а також визначення масових часток вуглецю, кремнiю, марганцю, сiрки, фосфору, молiбдену, нiкелю, алюмiнiю, мiдi, ванадiю, титану, вольфраму у металах. Лабораторiя також аттестована по проведенню калiбрування приладдя вимiрювальної технiки для власних потреб.
В 2021 роцi також плануються заходи по збiльшенню ефективностi i стiйкостi виробництва, збiльшенню продуктивностi працi. Одними iз основних заходiв є удосконалення технологiї. В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку залежить вiд законодавчих змiн, вона пов’язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариством не укладалися деривативи, не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Хеджування – це засiб обмеження ризику шляхом укладання протилежної угоди.
Товариство працює за прямими угодами з постачальниками та замовниками i операцiй хеджування не проводить.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Протягом року Товариство не здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими iнструментами.
Тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансового стану, доходiв та витрат вiдсутнiй.
Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основною метою управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.
Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) – ризик неможливостi продовження дiяльностi пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану, якостi його активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок перевищення витрат над доходами. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях.
Ринковий ризик – ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов’язанi з несприятливою змiною ринкової вартостi продукцiї у зв’язку з коливаннями цiн на чотирьох сегментах фiнансового ринку, валютному ринку i товарному ринку.
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня цього ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях продажу активiв.
Валютнi ризики Товариства виникають у зв’язку з володiнням фiнансовими iнструментами (дебiторською та кредиторською заборгованостями контрагентiв), номiнованими в iноземнiй валютi.
Ризик лiквiдностi – ризик виникнення збиткiв у Товариства у зв’язку з неможливiстю своєчасного виконання ним в повному обсязi своїх фiнансових зобов’язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. Ризик лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i зобов’язаннями. Товариство забезпечує наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для оплати очiкуваних операцiйних витрат на перiод до двох мiсяцiв, включаючи обслуговування фiнансових зобов’язань; це не поширюється на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, такi, як стихiйне лихо.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Кодекс корпоративного управлiння, як окремий документ, Товариство, на даний момент, не розробляло та не затверджувало. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України “Про акцiонернi товариства” питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осiб. У зв’язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Товариство, у своїй дiяльностi, керується “Принципами корпоративного управлiння”, якi затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (НКЦПФР) 22.07.2014 №995 та є у вiльному доступi на офiцiйному сайтi НКЦПФР – https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/, а також на сайтi Верховної ради України – https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом:
– Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Загальнi збори уповноваженi вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства.
 – Одноосiбним виконавчим органом є директор Товариства. До повноважень виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв.
– Вiдповiдно до Статуту, ревiзор є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв (у разi обрання Загальними зборами акцiонерiв). На кiнець звiтного року Ревiзор є, призначений Загальними зборами акцiонерiв (протокол №35 вiд 03 квiтня 2018 року).
Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну i достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються його дiяльностi, з метою надання можливостi користувачам iнформацiї (акцiонерам, кредиторам, потенцiйним iнвесторам тощо) приймати виваженi рiшення.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

річні

позачергові

X
Дата проведення

26.06.2020Кворум зборів

85,7695Опис
Питання що розглядалися на Загальних зборах та прийнятi рiшення:
Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
Прийняте рiшення: 1.1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб, а саме: Данченко Юрiй Валентинович – Голова лiчильної комiсiї; Науменко Юрiй Олександрович – Секретар лiчильної комiсiї. 1.2. Обрати Голову та секретаря Зборiв в наступному складi: Данченко Олег Валентинович – Голова зборiв;
Дзиговська Ольга Василiвна – Секретар зборiв. 1.3. Затвердити порядок голосування Зборiв та регламент Зборiв.
Питання 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Директора ПрАТ “ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД “АЛЮМАШ” про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2019 роцi та визнати його задовiльним.
Питання 3. Звiт Ревiзора Товариства за 2019 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки дiяльностi Директора у 2019 роцi та визнати їх задовiльними.
Питання 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк та розподiлу прибутку за 2019 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2019 рiк у наступному складi:
– баланс пiдприємства (форма № 1-м) станом на 31 грудня 2019 року;
– звiт про фiнансовi результати за 2019 рiк (форма № 2-м);
Прибуток отриманий за результатами господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства в 2019 роцi розподiлити наступним чином:
– резервний фонд – 5% ( 184178,90 грн.)
– фонд виплати дивiдендiв – 95% ( 3509780,00 грн.)
Питання 5. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2019 рiк та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
Прийняте рiшення: Здiйснити виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства з розрахунку 2260,00 грн. (Двi тисячi двiстi шiстдесят гривень 00 копiйок) на одну просту iменну акцiю ПрАТ “ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД “АЛЮМАШ”.
Затвердити рiшення про виплату дивiдендiв за 2019 рiк на загальну суму 3509780,00 грн. (Три мiльйона п’ятьсот дев’ять тисяч сiмсот вiсiмдесят гривень 00 копiйок). Початок виплати дивiдендiв 19 серпня 2020р. Закiнчення виплати дивiдендiв 18 грудня 2020р. включно.
Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам.   Виплата дивiдендiв за простими iменними акцiями здiйснюється вiдповiдно до перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеного станом на 12 серпня 2020р.
Виплата Товариством дивiдендiв безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв усiм акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, здiйснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановленi Загальними зборами акцiонерiв товариства, шляхом переказу цих коштiв Товариством на грошовi рахунки отримувачiв (банкiвськi рахунки) всiєю сумою у повному обсязi.
У разi повернення Товариству коштiв, переказаних на виплату дивiдендiв акцiонеру, Товариство має забезпечити виплату таких коштiв вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному дiючим законодавством.
Питання 6. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв.
Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв на граничну сукупну вартiсть 170000000,00грн.(Сто сiмдесят мiльйонiв гривень 00 коп.), характер яких пов’язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя готової продукцiї, закупiвля сировини та матерiалiв).
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так

НіРеєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X
Акціонери

XДепозитарна установа

XІнше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так

НіНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку

XАкціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так

НіПідняттям карток

XБюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук

XІнше (зазначити)