Рiчний звiт ПрАТ Днiпровський завод АЛЮМАШ за 2020 рiк (частина 3)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так

НіРеорганізація

XДодатковий випуск акцій

XУнесення змін до статуту

XПрийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

XПрийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

XОбрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

XОбрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

XОбрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

XДелегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (зазначити)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так

Ні

X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

НіНаглядова рада

XВиконавчий орган

XРевізійна комісія (ревізор)

XАкціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

Д/в.Інше (зазначити)

Д/в.
У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв були проведенi.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Функціональні обов’язки члена наглядової ради
Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
В товариствi наглядова рада не створювалась.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Персональний склад комітетівЗ питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
Д/в

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
Д/в
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
Д/в

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

НіГалузеві знання і досвід роботи в галузі

XЗнання у сфері фінансів і менеджменту

XОсобисті якості (чесність, відповідальність)

XВідсутність конфлікту інтересів

XГраничний вік

XВідсутні будь-які вимоги

XІнше (зазначити)

X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так

НіНовий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

XБуло проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

XДля нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

XУсіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

XІнше (зазначити)
Д/в

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

НіВинагорода є фіксованою сумою

XВинагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

XВинагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

XЧлени наглядової ради не отримують винагороди

XІнше (запишіть)
Наглядова рада в товариствi не створювалась.

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов’язки члена виконавчого органуДиректор
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Директор пiдзвiтний загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законодавством України. Права та обов’язки Директора визначаються законодавством України та положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Засiдання не проводились, рiшення приймались одноосiбно. Загальними зборами акцiонерiв Товариства затверджена оцiнка роботи виконавчого органу як задовiльна.

Оцінка роботи виконавчого органу
Загальними зборами акцiонерiв Товариства затверджена оцiнка роботи виконавчого органу як задовiльна.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Окремого спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено. Внутрiшнiй контроль в Товариствi здiйснюється на пiдставi затверджених посадових iнструкцiй та комунiкацiї вiдповiдальних осiб.
При здiйсненнi внутрiшнього контролю у Товариствi використовуються рiзнi методи:
Основнi характеристики системи внутрiшнього контролю
– З метою успiшного функцiонування Товариства, пiдвищення рiвня рентабельностi, збереження та збагачення його активiв необхiдний налагоджений механiзм управлiння, найважливiшим елементом якого є повсякденний внутрiшнiй контроль. Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом для досягнення поставленої мети – забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування Товариства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї.
– Система внутрiшнього контролю включає три основнi елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського облiку та незалежнi процедури перевiрки.
– До факторiв середовища контролю належать:
дiяльнiсть виконавчого органу; полiтика та методи керiвництва; органiзацiйна структура пiдприємства i методи розподiлу функцiй управлiння i вiдповiдальностi; управлiнськi методи контролю, в тому числi кадрова полiтика i практика, а також порядок розподiлу обов’язкiв.
До специфiчних заходiв контролю включають:
перiодичне зiставлення, аналiз i перевiрку рахункiв; перевiрку арифметичної точностi записiв; контроль за умовами функцiонування та використання комп’ютерних iнформацiйних систем, зокрема пiдтримання контролю за перiодичними змiнами комп’ютерних програм, доступом до бази iнформацiйних даних; введення i перевiрку контрольних рахункiв i перевiрочних облiкових регiстрiв по рахунках; порядок проходження та затвердження документiв (графiк документообiгу);
вiдповiднiсть прийнятих внутрiшнiх правил вимогам законодавчих актiв та зовнiшнiм джерелам iнформацiї; порiвняння загальної суми наявних грошових коштiв, вартостi цiнних паперiв i товарно-матерiальних ресурсiв iз записами в облiкових регiстрах; порiвняння i аналiз фiнансових результатiв дiяльностi з плановими показниками.
– Система бухгалтерського облiку – це заходи i записи, шляхом яких бухгалтерськi операцiї оформлюються в регiстрах бухгалтерського облiку. Така система визначає, збирає, аналiзує, пiдраховує, класифiкує, записує, пiдсумовує i надає iнформацiю про операцiї та iншi заходи.
– Незалежнi процедури перевiрки – це процедури, якi використовуються зовнiшнiм аудитором для визначення того, чи були фiнансово-господарськi операцiї Товариства належним чином санкцiонованi, правильно оформленi i вiдображенi в облiкових регiстрах, а також чи всi помилки в процесi ведення справ i реєстрацiї даних по них виявляються максимально швидко. Це означає, що процедури контролю дають упевненiсть у тому, що мета контролю за забезпеченням повноти, точностi, законностi, захисту активiв i файлiв даних будуть досягнутi та буде видана надiйна фiнансова iнформацiя.
– До об’єктiв внутрiшнього контролю Товариства вiдносяться:
ведення бухгалтерського облiку та достовiрнiсть фiнансової звiтностi; стан активiв та забезпеченiсть ними пiдприємства; основнi показники фiнансового стану; система управлiння пiдприємством; якiсть роботи планово-економiчних та технологiчних служб; розмiри податкiв, обов’язкових зборiв та платежiв; основнi процеси господарської дiяльностi; систему внутрiшньогосподарського контролю; дотримання трудової дисциплiни.
Управлiння ризиками
Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основною метою управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.
Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) – ризик неможливостi продовження дiяльностi пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану, якостi його активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок перевищення витрат над доходами. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях.
Ринковий ризик – ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов’язанi з несприятливою змiною ринкової вартостi продукцiї у зв’язку з коливаннями цiн на чотирьох сегментах фiнансового ринку, валютному ринку i товарному ринку.
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня цього ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях продажу активiв.
Валютнi ризики Товариства виникають у зв’язку з володiнням фiнансовими iнструментами (дебiторською та кредиторською заборгованостями контрагентiв), номiнованими в iноземнiй валютi.
Ризик лiквiдностi – ризик виникнення збиткiв у Товариства у зв’язку з неможливiстю своєчасного виконання ним в повному обсязi своїх фiнансових зобов’язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. Ризик лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i зобов’язаннями. Товариство забезпечує наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для оплати очiкуваних операцiйних витрат на перiод до двох мiсяцiв, включаючи обслуговування фiнансових зобов’язань; це не поширюється на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, такi, як стихiйне лихо.
– Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння ризиками, що виникають внаслiдок змiни процентних ставок, а також кредитного ризику та ризику лiквiдностi.
Товариство не приймає участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки фiнансового ринку i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати дiяльностi Товариства.
– Операцiйний ризик включає наступнi:
правовий ризик – наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов’язаний з недотриманням Товариством вимог законодавства, договiрних зобов’язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю або з правовими помилками, яких припускається Товариство при провадженнi професiйної дiяльностi;
iнформацiйно-технологiчний ризик – наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов’язаний з недосконалою роботою iнформацiйних технологiй, систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх недостатнiм захистом, включаючи збiй у роботi програмного та/або технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, засобiв комунiкацiї та зв’язку, порушення цiлiсностi даних та носiїв iнформацiї, несанкцiонований доступ до iнформацiї стороннiх осiб та iнше;
ризик персоналу – наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов’язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв Товариства (людським фактором), включаючи брак у виробництвi, допущення помилки при проведеннi операцiї, здiйснення неправомiрних операцiй, пов’язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення iнсайдерської, технологiчної та/або конфiденцiйної iнформацiї.
– До iнших нефiнансових ризикiв дiяльностi Товариства вiдносяться:
стратегiчний ризик – ризик виникнення збиткiв, якi пов’язанi з прийняттям неефективних управлiнських рiшень, помилками, якi були допущенi пiд час їх прийняття, а також з неналежною реалiзацiєю рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку Товариства;
ризик втрати дiлової репутацiї – ризик виникнення збиткiв, пов’язаних зi зменшенням кiлькостi замовникiв або постачальникiв через виникнення у суспiльствi несприятливого сприйняття Товариства, зокрема його фiнансової стiйкостi, якостi послуг, що надаються Товариством, або його дiяльностi в цiлому, який може бути наслiдком реалiзацiї iнших ризикiв.
– Полiтики управлiння ризиками Товариства визначаються з метою виявлення, аналiзу та управлiння ризиками, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю за ними, постiйного монiторингу рiвнiв ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i процедури управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за управлiння ключовими ризиками, розробку та впровадження процедур управлiння ризиками та контролю, а також за затвердження укладення договорiв на значнi суми.
Спецiальної служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками на пiдприємствi не створено. Менеджмент та спецiалiсти приймають рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органуВизначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ніЗатвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ніЗатвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ніОбрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ніОбрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ніОбрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ніВизначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ніВизначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ніПрийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ніПрийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ніПрийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ніЗатвердження зовнішнього аудитора

ні

ні

так

ніЗатвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

НіПоложення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду

XПоложення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Iнши документи в Товариствi не передбаченi.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товаристваФінансова звітність, результати діяльності

так

ні

так

так

такІнформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

ні

ні

так

ні

ніІнформація про склад органів управління товариства

ні

ні

так

так

такПротоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

ні

такРозмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

ні

ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так

НіНе проводились взагалі

XРаз на рік

X
Частіше ніж раз на рік

X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так

НіЗагальні збори акціонерів

XНаглядова рада

XІнше (зазначити)
Д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так

НіЗ власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

XЗа дорученням наглядової ради

XЗа зверненням виконавчого органу

XНа вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

XІнше (зазначити)
Д/в

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Фiзична особа

14,2305

2

Фiзична особа

14,2949

3

Фiзична особа

34,8358

4

Фiзична особа

19,253
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

1 553

0

Обмеження не виникали

Опис

Д/в

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Згiдно дiючого законодавства України, Статуту посадовими особами Товариства є директор, ревiзор, головний бухгалтер.
Директор:
Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є Ревiзором Товариства. Директор є Виконавчим органом Товариства. Рiшення про утворення та лiквiдацiю виконавчого органу приймається виключно загальними зборами Товариства. Обрання та припинення повноважень Директора здiйснюється загальними зборами. Згiдно ст.10.3.4 та ст.10.3.5 статуту Товариства Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, Статутом, а також укладеним з ним контрактом. Повноваження Директора припиняються за рiшенням загальних зборiв у разi:
–  його бажання за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
– неможливостi виконання обов’язкiв за станом здоров’я;
– набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв Директора;
– смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
У разi неможливостi виконання Директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою.
Ревiзор:
Ревiзор є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв. Ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, строком на три роки. Не може бути Ревiзором:
1) Директор;
2) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.
Головний бухгалтер: Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду наказом Директора на необмежений термiн.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб Товариства встановлюються дiючим законодавством України, чинним Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган.
Директор:
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Директор пiдзвiтний загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законодавством України. Права та обов’язки Директора визначаються законодавством України та положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами. 
До компетенцiї Директора належить:
1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
6) укладення, пiдписання та виконання колективного договору, змiни та доповнення до нього. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу;
7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй Товариства;
8) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначних Законодавством України та цим Статутом;
9) Здiйснювати iншi повноваження, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, вiдповiдно до законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
10) визначення розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв Товариства;
11) прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства;
12) розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшень за їх результатами;
13) вирiшення питань, пов’язаних з пiдготовкою та проведенням загальних зборiв;
14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
Директор обирається Загальними зборами. Вiдповiдно до своєї компетенцiї Директор має право:
1) без довiреностi вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi Товариства, розпоряджатися майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством та цим Статутом;
2) дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в установах, пiдприємствах, органiзацiях, як на Українi, так i за кордоном, укладати вiд iменi Товариства договори ( угоди), вирiшувати питання, пов`язанi з укладанням договорiв (контрактiв);
3) керувати поточними справами Товариства;
4) затверджувати органiзацiйну структуру, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розпис та проектно-кошториснi документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв;
5) встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;
6) встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;
7) приймати рiшення про одержання кредитiв з урахуванням вимог законодавства;
8) видавати накази та розпорядження, якi є обов`язковими для виконання працiвниками Товариства;
9) затверджувати iнструкцiї, видавати довiреностi та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння;
10) вiдкривати та закривати поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв;
11) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання;
12) виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;
13) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;
14) затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку;
15) пiдписувати Колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим представником трудового колективу;
16) самостiйно встановлювати перелiк вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та конфiденцiйною iнформацiєю;
17) прийняття рiшення про надання в оренду нежилого примiщення, яке належить Товариству з урахуванням вимог законодавства;
18) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства
Ревiзор:
Права та обов’язки Ревiзора визначаються законами, iншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з ним.
Ревiзор має право:
1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання своїх функцiй;
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства з питань, що належать до компетенцiї Ревiзора пiд час проведення перевiрок дiяльностi Товариства;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) вимагати проведення позачергових загальних зборiв Товариства та брати у них участь у разi виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства;
5) вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв;
6) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених порушень пiд час проведення перевiрок;
7) iншi права, передбаченi законодавчими та нормативними документами.
Ревiзор зобов’язаний :
1) перевiряти фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства;
2) дотримуватися встановлених правил та режиму обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка має обмежений доступ;
3) не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв’язку з виконанням обов’язкiв Ревiзора;
4) виконувати iншi обов’язки, передбаченi законодавчими та нормативними документами.
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Ревiзор вправi залучати до проведення перевiрок (ревiзiй) експертiв з числа осiб, якi не перебувають на штатних посадах у Товариствi.
Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, що визначаються положенням про Ревiзора, затвердженим загальними зборами.
При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзор перевiряє, зокрема, такi питання:
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть та правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання Директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов’язаннями Товариства;
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.