Рiчний звiт ПрАТ Днiпровський завод АЛЮМАШ за 2020 рiк (частина 5)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2021.01.01Підприємство
Приватне акцiонерне товариство “Днiпровський завод “Алюмаш”
за ЄДРПОУ

19151204Територія
Дніпропетровська область, Амур-Нижньоднiпровський р-н
за КОАТУУ

1210136300Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ

230Вид економічної діяльності
Виробництво алюмінію
за КВЕД

24.42Середня кількість працівників, осіб: 158
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 49021, Дніпропетровська обл., Амур-Нiжньоднiпровський р-н, м. Днiпро, вул. Берегова, буд. 139, (0562) 32-55-11

1. Баланс

на 31.12.2020 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

135,3

128,9Основні засоби

1010

11306,6

9889,8   первісна вартість

1011

39150,2

39295,4   знос

1012

(27843,6)

(29405,6)Довгострокові біологічні активи

1020

0

0Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0Інші необоротні активи

1090

23,7

23,2Усього за розділом I

1095

11465,6

10041,9II. Оборотні активи

Запаси:

1100

29083,4

33580,9   у тому числі готова продукція

1103

0

0Поточні біологічні активи

1110

0

0Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

1525,9

3446,9Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0,2

0,1   у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

3667,2

9945,6Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0Гроші та їх еквіваленти

1165

6099,4

5503,9Витрати майбутніх періодів

1170

0

0Інші оборотні активи

1190

1068

1565,7Усього за розділом II

1195

41444,1

54043,1III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0Баланс

1300

52909,7

64085

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

19950

19950Додатковий капітал

1410

0

0Резервний капітал

1415

2471,1

2655,2Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

22733,5

31092,4Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)Усього за розділом I

1495

45154,6

53697,6II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0III. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0   товари, роботи, послуги

1615

568,8

342,3   розрахунками з бюджетом

1620

1956,4

2846,1   у тому числі з податку на прибуток

1621

617,6

1651,7   розрахунками зі страхування

1625

0

0   розрахунками з оплати праці

1630

2,3

4,6Доходи майбутніх періодів

1665

0

0Інші поточні зобов’язання

1690

5227,6

7194,4Усього за розділом III

1695

7755,1

10387,4IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0Баланс

1900

52909,7

64085Примітки: Д/в

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

131978,5

113259,1Інші операційні доходи

2120

922,8

389,3Інші доходи

2240

2,9

100,8Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

132904,2

113749,2Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(105275)

(97559,2)Інші операційні витрати

2180

(12740,8)

(11582,5)Інші витрати

2270

(176,7)

(95,6)Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(118192,5)

(109237,3)Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

14711,7

4511,9Податок на прибуток

2300

(2650,7)

(817,9)Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

12061

3694Примітки: Д/в

Керівник                                            Данченко Олег Валентинович

Головний бухгалтер                           Дзиговська Ольга Василiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно з Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” та мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш”. Звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан ПрАТ “Днiпровський завод “Алюмаш” разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з яким товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.