Партнёрам

Рiчний звiт ПрАТ Днiпровський завод АЛЮМАШ за 2020 рiк (частина 4)

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзор доповiдає про результати проведених ним перевiрок загальним зборам акцiонерiв.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзором. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзора, за рiшенням загальних зборiв, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльш 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Також спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Рiшення Ревiзора оформлюються у виглядi окремих його рiшень та/або його висновкiв, якi повиннi зберiгатися у Товариствi.
Загальнi збори Товариства можуть вiднести до компетенцiї Ревiзора вирiшення iнших питань, внести змiни до компетенцiї Ревiзора за винятком внесення змiн до тих питань та повноважень, вирiшення яких законодавством покладено на Ревiзора.
Головний бухгалтер:
Головний бухгалтер має право: отримувати iнформацiю, необхiдну для вирiшення поставлених завдань (у тому числi конфiденцiйну); ознайомлюватися з проектами рiшень керiвного складу Товариства, що стосуються його дiяльностi; дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з фiнансово - господарських та iнших питань; в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами Товариства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до бухгалтерiї та не вимагають рiшення Директора Товариства; вносити на розгляд керiвництва пропозицiї щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з виконанням своїх обов'язкiв; вносити пропозицiї Директору Товариства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення працiвникiв що вiдзначилися; в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвництво про всi виявленi в процесi виконання своїх посадових обов'язкiв недолiки в дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення.
Головний бухгалтер зобов'язаний: органiзовувати роботу бухгалтерiї Товариства, здiйснювати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; вимагати вiд структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства забезпечення неухильного дотримання порядку та подання до облiку первинних документiв; забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписання та подання її у встановленi строки користувачам; здiйснювати заходи щодо надання повної правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв Товариства; брати участь у пiдготовцi, затвердженнi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi до регуляторних та контролюючих органiв, у вiдповiдностi до норм чинного законодавства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД "АЛЮМАШ", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiоне-рiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повно-важень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року.
На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам ко-рпоративного управлiння", якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Товариство не є фiнансовою установою.VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Фiзична особа

541

34,8358

541

0

Фiзична особа

299

19,253

299

0

Фiзична особа

221

14,2305

221

0

Фiзична особа

222

14,2949

222

0

Усього

1 283

82,6142

1 283

0X. Структура капіталу


Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiя проста бездокументарна iменна

1 553

12 846,10

Кожною простою акцiєю акцiонерного товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:
- участь в управлiннi акцiонерним товариством;
- отримання дивiдендiв;
- отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства;
- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства.
Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
Акцiонери - власники простих акцiй товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та статутом акцiонерного товариства.
Акцiонери зобов'язанi:
дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства;
виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства;
виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом акцiонерного товариства;
не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства.
Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi цим та iншими законами.
Д/в
Примітки:
Д/в


XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

06.12.2010

218/04/1/10

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв то фондового ринку

UA4000106124

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

12 846,1

1 553

19 949 993,3

100

Опис
В звiтному перiодi торгiвля акцiями ПрАТ "Днiпровський завод "Алюмаш" на внутрiшньому та на зовнiшньому ринку не вiдбувалась. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного року не було.


8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента


Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Фiзична особа

541

34,8358

541

0

Фiзична особа

70

4,5074

70

0

Усього

611

39,3432

611

0


10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

06.12.2010

218/04/1/10

UA4000106124

1 553

19 949 993,3

1 553

0

0

Опис:
Обмежень не iснує.


XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного періоду

У звітному періоді

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

3 509 780

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

2 260

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів


22.06.2020


Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів


12.08.2020


Спосіб виплати дивідендів


безпосередньо акцiонерам


Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату


19.08.2020, 3 509 780


Опис
Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 26 червня 2020р.
Початок виплати дивiдендiв - 19 серпня 2020р
Закiнчення виплати дивiдендiв 18 грудня 2020р. включно.
Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.
Виплата дивiдендiв за простими iменними акцiями здiйснюється вiдповiдно до перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеного станом на 12 серпнятравня 2020р.
Виплата Товариством дивiдендiв безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв усiм акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, здiйснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановленi Загальними зборами акцiонерiв товариства, шляхом переказу цих коштiв Товариством на грошовi рахунки отримувачiв (банкiвськi рахунки) всiєю сумою у повному обсязi.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

11 307

9 890

0

0

11 307

9 890

 будівлі та споруди

3 211

2 926

0

0

3 211

2 926

 машини та обладнання

7 839

6 714

0

0

7 839

6 714

 транспортні засоби

145

151

0

0

145

151

 земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

 інші

112

99

0

0

112

99

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

 будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

 машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

 транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

 земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

 інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

 інші

0

0

0

0

0

0

Усього

11 307

9 890

0

0

11 307

9 890

Опис
Ступiнь зносу основних засобiв - 74,83%, Ступiнь використання ОЗ - 78 % , обмежень щодо використання ОЗ немає. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами)- , 1 група - Будинки, споруди та передавальнi пристрої термiном користування 20 рокiв; 2 група - транспортнi засоби iнструменти, прилади, iнвентар термiном користування - 4 роки; 3 група - Машини та обладнання термiном користування - 6 рокiв, 4 група вiд 1 до 4 рокiв. Умови користування основними засобами здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних паспортах. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв - 39 295,4 тис.грн., сума нарахованого зносу - 29 405,6 тис.грн.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

53 697,6

45 154,6

Статутний капітал (тис.грн)

19 950

19 950

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

19 950

19 950

Опис
Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485. а також згiдно ст. 14 ч.2 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Розрахунок проведено за даними Балансу: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи - Довгостроковi зобов'язання i забезпечення - Поточнi зобов'язання i забезпечення.
Висновок
Вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2019р. має позитивне значення та складає 53697,6 тис. грн.


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

2 846,1

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

7 541,3

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

10 387,4

X

X

Опис
Iншi зобов`язання та забезпечення:
- за товари, работи та послуги - 342,3 тис.грн.
- розрахунки з оплати працi - 4,6 тис.грн.
- за поточними зобов`язаннями - 7194,4 тис.грн.


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

61

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 5910404

Факс

5910400

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiть Центрального депозитарiю

Опис
Обслуговування обiгу цiнних паперiв емiтента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Акцiонерне товариство "Райфайзен Банк Аваль"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

14305909

Місцезнаходження

01011, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Лескова, буд.9

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263201

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.08.2013

Міжміський код та телефон

(044) 2859182

Факс

4908712

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис
Обслуговування обiгу цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний Банк"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

14282829

Місцезнаходження

04070, Україна, Подiльський р-н, м. Київ, вул. Андрыъвська, буд. 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 294710

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.02.2015

Міжміський код та телефон

(044) 2317089

Факс

2317089

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис
Обслуговування обiгу цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РК "Приднiпров'є"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

34683358

Місцезнаходження

49044, Україна, Дніпропетровська обл., Жовтневий р-н, м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 286553

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(056) 7856770

Факс

7856770

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис
Обслуговування обiгу цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Аудиторська Фiрма "Ресурс - Аудит" у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

23647230

Місцезнаходження

49010, Україна, Дніпропетровська обл., Центральний р-н, м. Днiпро, вул. Сташкова, буд. 51/1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3733

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.03.2006

Міжміський код та телефон

(056) 7445476

Факс

7445476

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис
Надання аудиторських послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150, Україна, Голосiївський р-н, м. Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00002/ARM

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 2875670

Факс

2875673

Вид діяльності

Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР

Опис
Подання звiтностi до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150, Україна, Голосiївський р-н, м. Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 2875670

Факс

2875673

Вид діяльності

Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку

Опис
Оприлюднення регульованої iнформацiї.