Партнёрам

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік (частина 2.2)

 Опис До компетенцiї Директора належить:

1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
6) укладення, пiдписання та виконання колективного договору, змiни та доповнення до нього. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу;
7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй Товариства;
8) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначних Законодавством України та цим Статутом;
9) Здiйснювати iншi повноваження, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, вiдповiдно до законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
10) визначення розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв Товариства; 11) прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства;
12) розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшень за їх результатами;
13) вирiшення питань, пов'язаних з пiдготовкою та проведенням загальних зборiв;
14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Директор обирається Загальними зборами. Вiдповiдно до своєї компетенцiї Директор має право: 1) без довiреностi вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi Товариства, розпоряджатися майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством та цим Статутом; 2) дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в установах, пiдприємствах, органiзацiях, як на Українi, так i за кордоном, укладати вiд iменi Товариства договори ( угоди), вирiшувати питання, пов`язанi з укладанням договорiв (контрактiв); 3) керувати поточними справами Товариства; 4) затверджувати органiзацiйну структуру, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розпис та проектно-кошториснi документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв; 5) встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв; 6) встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; 7) приймати рiшення про одержання кредитiв з урахуванням вимог законодавства; 8) видавати накази та розпорядження, якi є обов`язковими для виконання працiвниками Товариства; 9) затверджувати iнструкцiї, видавати довiреностi та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння; 10) вiдкривати та закривати поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв; 11) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання; 12) виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; 13) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; 14) затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку; 15) пiдписувати Колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим представником трудового колективу; 16) самостiйно встановлювати перелiк вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та конфiденцiйною iнформацiєю; 17) прийняття рiшення про надання в оренду нежилого примiщення, яке належить Товариству з урахуванням вимог законодавства; 18) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства Примітки Д/в

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0 Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу так ні ні ні Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради ні ні ні ні Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу так ні ні ні Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради ні ні ні ні Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу так ні ні ні Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні Затвердження зовнішнього аудитора ні ні так ні Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так ні ні ні Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? Так Ні Положення про загальні збори акціонерів X Положення про наглядову раду X Положення про виконавчий орган X Положення про посадових осіб акціонерного товариства X Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X Положення про акції акціонерного товариства X Положення про порядок розподілу прибутку X Інше (запишіть) Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства Фінансова звітність, результати діяльності так ні так так так Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу ні ні так ні ні Інформація про склад органів управління товариства ні так так так так Статут та внутрішні документи ні ні так ні так Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так ні так Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства так ні так ні ні Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? Так Ні Не проводились взагалі X Менше ніж раз на рік X Раз на рік X Частіше ніж раз на рік X Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? Так Ні Загальні збори акціонерів X Наглядова рада X Виконавчий орган X Інше (зазначити) З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? Так Ні З власної ініціативи X За дорученням загальних зборів X За дорученням наглядової ради X За зверненням виконавчого органу X На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X Інше (зазначити)

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента № з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) 1 Фiзична особа 14,2305 2 Фiзична особа 14,2949 3 Фiзична особа 34,8358 4 Фiзична особа 19,253

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження 1 553 0 Обмеження не виникали

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Згiдно дiючого законодавства України, Статуту посадовими особами Товариства є директор, ревiзор, головний бухгалтер. Директор: Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є Ревiзором Товариства. Директор є Виконавчим органом Товариства. Рiшення про утворення та лiквiдацiю виконавчого органу приймається виключно загальними зборами Товариства. Обрання та припинення повноважень Директора здiйснюється загальними зборами. Згiдно ст.10.3.4 та ст.10.3.5 статуту Товариства Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, Статутом, а також укладеним з ним контрактом. Повноваження Директора припиняються за рiшенням загальних зборiв у разi: - його бажання за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; - набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Директора; - смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. У разi неможливостi виконання Директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою. Ревiзор: Ревiзор є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв. Ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, строком на три роки. Не може бути Ревiзором: 1) Директор; 2) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Головний бухгалтер: Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду наказом Директора на необмежений термiн.

9) повноваження посадових осіб емітента Повноваження посадових осiб Товариства встановлюються дiючим законодавством України, чинним Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган. Директор: До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Директор пiдзвiтний загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законодавством України. Права та обов'язки Директора визначаються законодавством України та положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами. До компетенцiї Директора належить: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 6) укладення, пiдписання та виконання колективного договору, змiни та доповнення до нього. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу; 7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; 8) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначних Законодавством України та цим Статутом; 9) Здiйснювати iншi повноваження, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, вiдповiдно до законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 10) визначення розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв Товариства; 11) прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства; 12) розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшень за їх результатами; 13) вирiшення питань, пов'язаних з пiдготовкою та проведенням загальних зборiв; 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Директор обирається Загальними зборами. Вiдповiдно до своєї компетенцiї Директор має право: 1) без довiреностi вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi Товариства, розпоряджатися майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством та цим Статутом; 2) дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в установах, пiдприємствах, органiзацiях, як на Українi, так i за кордоном, укладати вiд iменi Товариства договори ( угоди), вирiшувати питання, пов`язанi з укладанням договорiв (контрактiв); 3) керувати поточними справами Товариства; 4) затверджувати органiзацiйну структуру, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розпис та проектно-кошториснi документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв; 5) встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв; 6) встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; 7) приймати рiшення про одержання кредитiв з урахуванням вимог законодавства; 8) видавати накази та розпорядження, якi є обов`язковими для виконання працiвниками Товариства; 9) затверджувати iнструкцiї, видавати довiреностi та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння; 10) вiдкривати та закривати поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв; 11) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання; 12) виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; 13) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; 14) затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку; 15) пiдписувати Колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим представником трудового колективу; 16) самостiйно встановлювати перелiк вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та конфiденцiйною iнформацiєю; 17) прийняття рiшення про надання в оренду нежилого примiщення, яке належить Товариству з урахуванням вимог законодавства; 18) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства Ревiзор: Права та обов'язки Ревiзора визначаються законами, iншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з ним. Ревiзор має право: 1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання своїх функцiй; 2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства з питань, що належать до компетенцiї Ревiзора пiд час проведення перевiрок дiяльностi Товариства; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) вимагати проведення позачергових загальних зборiв Товариства та брати у них участь у разi виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства; 5) вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; 6) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених порушень пiд час проведення перевiрок; 7) iншi права, передбаченi законодавчими та нормативними документами. Ревiзор зобов'язаний : 1) перевiряти фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; 2) дотримуватися встановлених правил та режиму обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка має обмежений доступ; 3) не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв'язку з виконанням обов'язкiв Ревiзора; 4) виконувати iншi обов'язки, передбаченi законодавчими та нормативними документами. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Ревiзор вправi залучати до проведення перевiрок (ревiзiй) експертiв з числа осiб, якi не перебувають на штатних посадах у Товариствi. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, що визначаються положенням про Ревiзора, затвердженим загальними зборами. При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзор перевiряє, зокрема, такi питання: 1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) вiдповiднiсть