Партнёрам

Рiчний звiт ПрАТ Днiпровський завод АЛЮМАШ за 2020 рiк (частина 5)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва


КОДИ


Дата (рік, місяць, число)

2021.01.01

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський завод "Алюмаш"
за ЄДРПОУ

19151204

Територія
Дніпропетровська область, Амур-Нижньоднiпровський р-н
за КОАТУУ

1210136300

Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності
Виробництво алюмінію
за КВЕД

24.42

Середня кількість працівників, осіб: 158
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 49021, Дніпропетровська обл., Амур-Нiжньоднiпровський р-н, м. Днiпро, вул. Берегова, буд. 139, (0562) 32-55-11

1. Баланс

на 31.12.2020 p.

Форма №1-м


Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активиНезавершені капітальні інвестиції

1005

135,3

128,9

Основні засоби

1010

11306,6

9889,8

   первісна вартість

1011

39150,2

39295,4

   знос

1012

(27843,6)

(29405,6)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

23,7

23,2

Усього за розділом I

1095

11465,6

10041,9

II. Оборотні активиЗапаси:

1100

29083,4

33580,9

   у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

1525,9

3446,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0,2

0,1

   у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

3667,2

9945,6

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

6099,4

5503,9

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

1068

1565,7

Усього за розділом II

1195

41444,1

54043,1

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

52909,7

64085


Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал

1400

19950

19950

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

2471,1

2655,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

22733,5

31092,4

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

45154,6

53697,6

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

   товари, роботи, послуги

1615

568,8

342,3

   розрахунками з бюджетом

1620

1956,4

2846,1

   у тому числі з податку на прибуток

1621

617,6

1651,7

   розрахунками зі страхування

1625

0

0

   розрахунками з оплати праці

1630

2,3

4,6

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

5227,6

7194,4

Усього за розділом III

1695

7755,1

10387,4

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

52909,7

64085

Примітки: Д/в

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік

Форма №2-м


Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

131978,5

113259,1

Інші операційні доходи

2120

922,8

389,3

Інші доходи

2240

2,9

100,8

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

132904,2

113749,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(105275)

(97559,2)

Інші операційні витрати

2180

(12740,8)

(11582,5)

Інші витрати

2270

(176,7)

(95,6)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(118192,5)

(109237,3)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

14711,7

4511,9

Податок на прибуток

2300

(2650,7)

(817,9)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

12061

3694

Примітки: Д/в

Керівник                                            Данченко Олег Валентинович

Головний бухгалтер                           Дзиговська Ольга Василiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки ПрАТ "Днiпровський завод "Алюмаш". Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан ПрАТ "Днiпровський завод "Алюмаш" разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з яким товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.